Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Instytucje zamawiające

W polskim prawie zamawiającym ( instytucją zamawiającą) może być: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy (art. 2 pkt 12 ustawy ─ Prawo zamówień publicznych). W art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych wymieniony jest katalog podmiotów, które zobowiązane są do stosowania tej ustawy. W prawie unijnym Zamawiającymi, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE (klasycznej), są: 1. instytucje zamawiające, które oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki złożone z co najmniej jednej takiej instytucji lub z co najmniej takiego przedmiotu prawa publicznego; 2. instytucje administracji centralnej, które oznaczają instytucje zamawiające wymienione w załączniku I do dyrektywy, oraz – w przypadku korekt lub zmian dokonanych na poziomie krajowym – podmioty będące ich następcami prawnymi; 3. instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego, oznaczające wszystkie instytucje zamawiające, które nie są instytucjami administracji centralnej.

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień publicznych jest formą dogrywki, którą może zastosować zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej. Jej zastosowanie musi być przewidziane na etapie ogłoszenia o przetargu. Zamawiający ocenia oferty złożone podczas aukcji elektronicznej, wyłącznie na podstawie warunków zamówienia zawartych i wskazanych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. Warto podkreślić, że nie jest ona odrębnym trybem zamówień

Bezpieczny podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny to odpowiednik podpisu tradycyjnego.  Zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS podpis można uznać za elektroniczny, wtedy gdy spełnionych zostanie kilka warunków:

 1. jest w postaci elektronicznej
 2. jest składany przez podpisującego, który jest osobą fizyczną
 3. jest dołączany lub powiązany z podpisywaną treścią
 4. podpisujący świadomie użył podpisu do podpisania dokumentu

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 19.04.2019 r. sygn. akt: 599/19.)

Kwalifikowany podpis elektroniczny na podstawie art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 257, str. 73), to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego opierający się się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Na gruncie prawa polskiego zagadnienia dotyczące funkcjonowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).

Cena w Prawie zamówień publicznych

Poprzez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178); cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Wykorzystanie tego trybu jest możliwe w określonych przypadkach, które muszą być spełnione łącznie:

 1. nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
 2. cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest obok gwarancji ubezpieczeniowej,  najbardziej powszechną formą składania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe1 gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy oznaczają minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej, określają najważniejsze postanowienia zawarte między stronami, w tym m.in.: przedmiot umowy, forma wynagrodzenia (ryczałt bądź kosztorys), termin wykonania świadczenia, gwarancja jakości, warunki płatności, kary umowne, klauzule waloryzacyjne.

Konsorcjum

Oznacza formę organizacyjną kooperacji gospodarczej – formę współpracy dwóch lub więcej podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu. Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej tymczasowy, a po osiągnięciu celu, do którego zostało powołane jest rozwiązywane. W przypadku procedur przetargowych zawiązywane jest konsorcjum kilku firm, wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Na etapie postępowania jeden z konsorcjantów zostaje wybrany na reprezentanta. reprezentanta. W ofercie wszystkie podmioty konsorcjum powinny zamawiającemu dokument, z którego wynika, kto oraz w jakim zakresie reprezentuje daną grupę wykonawców.  Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym.

Konkurs

Zgodnie z definicja zawartą w p.z.p., konkurs jest przyrzeczeniem publicznym zamawiającego w formie ogłoszenia publicznego, w którym zobowiązuje się on do przekazania nagrody za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. P.z.p. w szczególności wymienia prace z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, przetwarzania danych oraz prace architektoniczno-budowlane. Jedną z możliwych nagród w konkursie, zgodnie z  art. 111 ust. 1 p.z.p. jest zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki. Po wybraniu zwycięskiej pracy, zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni, przystępuje do negocjacji ze zwycięzcą (tj. wszczyna postępowanie z wolnej ręki).

Kryteria oceny ofert wg PZP

Kryteria są tymi elementami postępowania, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. I tak kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przykładowy katalog kryteriów oceny ofert został wskazany w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp i ma charakter otwarty, determinowany zakazem z art. 91 ust. 3 tejże ustawy. Obok ceny zamawiający może zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

·        jakość,

·        funkcjonalność,

·        parametry techniczne,

·        zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,

·        koszty eksploatacji,

·        serwis,

·        termin wykonania zamówienia.

 

Kurs złotego

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4,2693 zł..

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2453

Kwoty progowe

Kwoty progowe mają zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowana na poziomie lub powyżej następujących progów:

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

    Robót budowlanych – 5 350 000 euro dla wszystkich zamawiających. stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

    Dostaw i usług:  

 • 139 000 euro dla zamówień w administracji centralnej stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
 • 214 000 euro dla zamówień w administracji samorządowej  stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
 • 428 000 euro dla zamówień sektorowych  stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,

Licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne coraz korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji - art. 74 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia w tym trybie, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Miniportal

Jest to narzędzie to niezależne od Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) oraz TED (platforma dla europejskich zamówień publicznych). Aby z niego skorzystać należy w pierwszej kolejności opublikować ogłoszenie w BZP lub w TED.

Wykorzystując miniPortal (zwany również miniportal e-Zamówień) i ePuap można bezpłatnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a także prowadzić komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawca. Jest to narzędzie tymczasowe, do czasu uruchomienia platformy e-Zamówienia.  

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-dziala-miniportal-do-spraw-zamowien-publicznych

Najkorzystniejsza oferta

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się przedmiotu do zamówienia publicznego, w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała – albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. – nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 22 czerwca 2016 r. art. 2 pkt 5. ( tekst ujednolicony).

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Oferent

Oznacza wykonawcę, który złożył ofertę.

Omyłka rachunkowa

Jest to niezamierzone, błędne wykonanie działania matematycznego.

Omyłka pisarska

Omyłka pisarska to mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.

Podwykonawca

W prawie nie jest zdefiniowane wprost co powinno być rozumiane pod tym pojęciem. Ustawodawca ograniczył się tylko do wskazania, kto może być podwykonawcą. I tak może nim zostać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Podwykonawcą może być:

 • podmiot, który dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty
 • podmiot, który wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizował zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy zawarte z generalnym wykonawcą.
 • podmiot, który będzie realizował na rzecz generalnego wykonawcy usługi specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania.

Progi ujnijne

Kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Zmiana progów jest dokonywana co dwa lata przez Komisję Europejską

Progi unijne określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest postępowaniem, w którym każdy wykonawca spełniający warunki  udziału w postępowaniu- określone w dokumentacji przetargowej - może złożyć swoją ofertę. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków oraz załączniki obligatoryjnie są podawane do publicznej wiadomości.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania, a wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do postępowania.  Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20.

Przetargi poniżej 30 tyś. euro

Ustawę prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień o wartości przekraczających tzw. próg bagatelności. Od 16 kwietnia 2014 roku próg ten uległ podwyższeniu do kwoty 30 tys. euro. Zamawiający, który zleca zamówienia poniżej tego progu, nie musi stosować ustawy Pzp. Przy ogłaszaniu przetargów poniżej 30 tys. euro. zamawiający  jest zobowiązany stosować ustawę o finansach publicznych.

Rażąco niska cena w PZP

Rażąco niska cena to cena niższa od kosztów wytworzenia usługi lub dostawy. Jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Jedynym obiektywnym wskaźnikiem wiarygodności ceny  jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia.

Referencje

Referencje to dokument wystawiony przez inwestora/zamawiającego, w którym potwierdza on jakość należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  Składane w przetargu referencje nie muszą zawierać szczegółowych informacji na temat zrealizowanych zamówień.

Roboty budowlane w PZP

Roboty budowlane w Pzp – pod pojęciem tym należy rozumieć – zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najważniejszym dokumentem całego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do jej sporządzenia zamawiający zobowiązany jest na mocy Prawa zamówień publicznych (Pzp), a regulacje w tej sprawie zawarto w art. 36 ustawy [Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2018 poz. 1986]. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich znanych trybów postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia za wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki oraz licytacja elektronicznej.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – zgodnie z zapisem art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego, za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana jedynie ta informacja, która spełnia poniższe warunki:

 • ma charakter technologiczny (dotyczy sposobów wytwarzania produktów oraz metod postępowania przy wykonywaniu określonych prac), handlowy (wiąże się z wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest związana z produkcją) lub organizacyjny przedsiębiorstwa ;
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej- to taka, która nie jest znana ogółowi, lub osobom zainteresowanym pozyskaniem takich informacji ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Tryby udzielania zamówień

W polskim systemie prawnym występuje 9 trybów udzielania zamówień:
 
1- Przetarg nieograniczony;
2- Przetarg ograniczony;
3- Negocjacje z ogłoszeniem;
4- Dialog konkurencyjny;
5- Negocjacje bez ogłoszenia
6- Zamówienie z wolnej ręki;
7- Zapytanie o cenę;
8- Partnerstwo innowacyjne;
9- Licytacja elektroniczna. 

Wadium w PZP

Wadium w zamówieniach publicznych jest narzędziem zabezpieczającym ofertę przy startowaniu w przetargu publicznym. Składane jest przeważnie jako gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa lub po prostu w postaci pieniędzy (art. 45 ust. 6 Pzp). Wadium zamawiający określa na kwotę w granicach 0,5%-3% wartości zamówienia. Wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, na którym musi się znaleźć najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. Ważne! Sama dyspozycja przelewu nie stanowi wadium!

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV

Wspólny Słownik Zamówień stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). CPV składa się ze słownika głównego, używanego do określenia przedmiotu zamówienia, oraz słownika uzupełniającego, umożliwiającego dodanie informacji o charakterze jakościowym. (CPV - Common Procurement Vocabulary)

Wykonawcy w świetle PZP

Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych to osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych art. 2 pkt 11.

Zasada powszechności

Jest ona jedną z elementarnych zasad systemu zamówień publicznych. Stanowi o tym, że  obowiązek stosowania przepisów niniejszej ustawy, obejmuje każde wydatkowanie środków przez podmioty zobowiązane do jej stosowania.

Zasada równości

Wynikająca z art. 7 ust. 1 pzp zasada równego traktowania wykonawców nakazuje zamawiającemu zachowanie jednakowego podejścia do wykonawców na każdym etapie postępowania – bez stosowania przywilejów i środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

O zamówieniach publicznych mówimy wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

1)      umowa musi być odpłatna,

2)      zawierana pomiędzy podmiotami określonymi jako zamawiający i wykonawca,

3)      przedmiotem umowy są usługi, towary, lub roboty budowlane.

Zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W trybie zamówienia z wolnej ręki nie dochodzi do złożenia oferty, nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie żąda się wadium. Zamawiający może natomiast żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapytanie o cenę stosowane w PZP

Zapytanie o cenę stosowane w Pzp to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określa art. 70 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, oraz wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Dostawa lub usługa jest powszechnie dostępna, gdy służy każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb. O uznaniu dostawy lub usługi za powszechnie dostępną nie decyduje zatem to, od ilu podmiotów na rynku można ją kupić, ale to, czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy (uchwała z dnia 9 kwietnia 2014 r., KIO/KD 26/14).