Zlecenie 7197380 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.70.2019 Zapewnienie usług...

   
Zamówienie 7197380 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-29
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.70.2019 Zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdraż
ania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług cateringowych oraz sal wykładowych podczas spotkania Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w w/w dokumencie zasadami.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według opisu zawartego
w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega, że liczba osób biorących udział w spotkaniu może ulec zmniejszeniu o maksymalnie 30%. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie uprawnia to Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
branża Gastronomia, catering, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża usługi restauracyjne, żywienie zbiorowe, imprezy masowe
kody CPV 55300000, 55320000, 79952000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się