Przetarg 7204264 - Wyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7204264 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-03
przedmiot ogłoszenia
Wyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-20
20. Nr projektu RDPS.09.02.01-02-0030/17
Numer referencyjny: PZP.271.36.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia (z podziałem na części) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mojęcicach.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Nasz Dom – innowacyjny dom pomocy społecznej w Gminie Wołów dla osób starszych i niesamodzielnych jako element transformacji systemu wsparcia z instytucjonalnego w środowiskowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań:
Część nr 1: dostawa sprzętu AGD, TV, fotograficznego oraz informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami
Część nr 2: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego – wyroby medyczne
Część nr 3: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego – wyroby niemedyczne
Część nr 4: dostawa mebli – wyroby medyczne
Część nr 5: dostawa mebli – wyroby niemedyczne
Część nr 1: dostawa sprzętu AGD, TV, fotograficznego oraz informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami
Pralka automatyczna 1
Suszarka automatyczna 1
Telewizor (do pokoju dziennego) 1
aparat fotograficzny 1
Komputer wraz z oprogramowaniem, klawiatura, mysz do klawiatury, (do pokoju dziennego ) 1
Zestaw garnków z przykrywkami, do używania na kuchence gazowej, elektrycznej, płycie indukcyjnej i ceramicznej oraz mycia w zmywarce 1 zestaw
Czajnik bezprzewodowy 2
Zestaw naczyń 5 zestawów
Lampka nocka 20
Radio 10
Część nr 2 – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego- wyroby medyczne
Nazwa Ilość
Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń 1
Osprzęt do babiny UGUL podstawowy 1
Materac rehabilitacyjny 2
Rotor do ćwiczeń barku 1
Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 1
Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1
Stół z do rehabilitacji z otworem na twarz 1
Komplet kształtek: Kliny rehabilitacyjne Półwałki rehabilitacyjne 1
Piłki do jogi 25 cm 20
Tablica manualna 2
Wózek inwalidzki 2
Kule ortopedyczne 8
Balkonik 6

Część nr 3 – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego- wyroby niemedyczne
Nazwa Ilość
Piłki różnej wielkości, walce do masażu i rehabilitacji ogółem szt. 31 - 1 komplet
Lustro 1
Komplet ciężarków: 2 komplety
Bieżnia 1
Trenażer rehabilitacyjny 1

Część nr 4 – dostawa mebli - wyroby medyczne
łóżko z materacem 3 funkcyjne,
sterowane pilotem z materacem 20
Stolik szafka przyłóżkowa 20
kozetka 1

Część nr 5 – dostawa mebli- wyroby niemedyczne
Stoły do wyposażenia pokoi 8
Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 16
Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 4
Parawan 4 skrzydłowy 1
Krzesło 30
Stół 7
stół z półką 1
Krzesła 32
Komoda 1
Stolik pod komputer 1
Biurko 1
Krzesło biurkowe obrotowe 1
Regał 1
biurko 1
Krzesło biurkowe obrotowe 1
szafka lekarska 1
szafka pod zlewozmywak 1
szafka stojąca na środki czystości 2
Krzesło biurkowe obrotowe 1
szafka stojąca dwudrzwiowa 1
biurko 1
regał 1
sofa dwuosobowa 1

Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że dostarczone urządzenia i sprzęt będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż po 1 stycznia 2019 r., kompletne, o wysokim standardzie pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii oraz że będą posiadać odpowiednio wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty i zezwolenia.

Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia i dostarczony sprzęt muszą spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W/w dokumenty należy dostarczyć z dostawą produktów. Wszystkie dokumenty dostarczone wraz ze sprzętem musza być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

Wykonawca dostarczy (transport, rozładunek, wniesienie, skręcenie mebli, montaż, uruchomienie sprzętu) przedmiot zamówienia do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Mojęcicach w godzinach 7:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, a także wniesienia ich do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego i sprawdzenia kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego oraz podpisania przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu. Dostarczenie wraz z dostawą kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wykonawca uzgodni termin dostawy z przynajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia.

Okresy gwarancji we wszystkich pozycjach będą liczone od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu, programu lub systemu komputerowego podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje). Jeśli oferowany produkt składa się z części (np. urządzenia, zestawy komputerowe, pakiety oprogramowania) należy opisać wskazane w specyfikacji elementy oddzielnie (np. dysk, procesor).

Zamawiający wymaga tego obowiązkowo wyłącznie dla pozycji, które wskazał w opisie przedmiotu zamówienia, tylko w tych miejscach, gdzie zamawiający wyraźnie wskazuje, że oczekuje podania Producenta i Modelu.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub wymagań wyklucza je z dalszej oceny.

Wymagana obecność przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze i zaprezentowanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

UWAGA!: Zamawiający wymaga by wszystkie zamawiane elementy z części nr 2 i części nr 4 były wyrobami medycznymi w myśl ustawy o wyrobach medycznych. W dniu dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia wydane przez właściwy organ lub inne dokumenty) potwierdzające, że dostarczone wyroby są wyrobami medycznymi.

Dodatkowe postanowienia dla części 2 i 3 zamówienia: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Nie dopuszcza się oferowania sprzętu rekondycjonowanego oraz sprzętu demonstracyjnego.
Wykonawca przeprowadzi instruktaż dotyczący obsługi sprzętu, tj. udzieli osobom, wskazanym przez Zamawiającego, maksymalnie 5 osobom, instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu rehabilitacyjnego. Instruktaż może zostać przeprowadzony najpóźniej w dniu odbioru jakościowego.
Zaoferowany sprzęt, jeśli jest wyrobem medycznym, musi posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych świadczące o wymaganym doświadczeniu o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych i procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Dodatkowe wymogi zawarte w cenie:
a) niezbędne wymagane okablowanie umożliwiające podłączenie zestawów do istniejącej sieci strukturalnej i zasilania;
b) dostarczenie pełnej dokumentacji sprzętu, w tym kart gwarancyjnych wraz ze specyfikacją techniczną oraz instrukcją obsługi w języku polskim. Ilość egzemplarzy winna odpowiadać ilości zamówionego sprzętu. Na karcie gwarancyjnej należy wskazać dane teleadresowe wykonawcy wraz z numerem seryjnym;
c) przedmiot zamówienia musi być skompletowany i dostarczony do siedziby Zamawiającego;
d) każdy produkt (asortyment) winien posiadać trwałe oznakowanie producenta/wykonawcy pozwalające na jego pełną identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny);
e) zaleca się i można wykonać zamówienie (dostawę i montaż) partiami;
f) serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;
g) przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz zamontowany i rozstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
h) dostawa sprzętu komputerowego (opakowanie, ubezpieczenie, transport) będącego przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji - teren placówek oświatowych lub punkt serwisowy Wykonawcy. W przypadku serwisowania urządzenia w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
W ramach przedmiotowej gwarancji Wykonawca pokrywa koszty wymiany wadliwych elementów lub całych zestawów, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty z tym związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podróży i pobytu specjalistów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów dotyczących przeglądów serwisowych i napraw gwarancyjnych, a także wszelkich innych czynności, których wykonanie jest niezbędne do utrzymania gwarancji a wynikających z wytycznych producenta.
Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.

Czas reakcji serwisu – dotyczy części nr 1, części nr 2 i cześci nr 3 – (tj. fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do rozpoznania awarii oraz naprawy sprzętu) musi nastąpić max w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii, a dokonanie usunięcia awarii na miejscu (u użytkownika), musi nastąpić w okresie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Jeżeli w zakreślonym terminie awaria nie zostanie usunięta, Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z użytkownikiem dostarczyć na czas usunięcia awarii sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach gdy:
• naprawa nie zostanie wykonana w czasie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia,
• po 3 naprawach sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający będzie uprawniony, w przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu żądać od Wykonawcy wymiany wyposażenia, sprzętu/podzespołu na nowy wolny od wad bez względu na to czy naprawa dotyczyła tego samego elementu czy innego.

Karta gwarancyjna dostarczona przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowane urządzenie któregokolwiek z wymienionych parametrów lub wymagań wyklucza je z dalszej oceny.

Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu, programu lub systemu komputerowego podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje). Jeśli oferowany produkt składa się z części (np. urządzenia, zestawu komputerowego, pakietu oprogramowania) należy opisać wskazane w specyfikacji elementy oddzielnie (np. dysk, procesor). Zamawiający wymaga tego obowiązkowo wyłącznie dla pozycji, które wskazał w opisie przedmiotu zamówienia, tylko w tych miejscach, gdzie zamawiający wyraźnie wskazuje, że oczekuje podania Producenta i Modelu.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga!
W przypadku jakiegokolwiek zastosowania nazw własnych wskazujących producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne/równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. We wszystkich miejscach niniejszej SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne
obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa sprzętu AGD, TV, fotograficznego oraz informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami
Część nr 1: dostawa sprzętu AGD, TV, fotograficznego oraz informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami Pralka automatyczna 1 Suszarka automatyczna 1 Telewizor (do pokoju dziennego) 1 aparat fotograficzny 1 Komputer wraz z oprogramowaniem, klawiatura, mysz do klawiatury, (do pokoju dziennego ) 1 Zestaw garnków z przykrywkami, do używania na kuchence gazowej, elektrycznej, płycie indukcyjnej i ceramicznej oraz mycia w zmywarce 1 zestaw Czajnik bezprzewodowy 2 Zestaw naczyń 5 zestawów Lampka nocka 20 Radio 10

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego - wyroby medyczne
Część nr 2 – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego- wyroby medyczne Nazwa Ilość Kabina UGUL z drabinką do ćwiczeń 1 Osprzęt do babiny UGUL podstawowy 1 Materac rehabilitacyjny 2 Rotor do ćwiczeń barku 1 Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 1 Rotor do ćwiczeń kończyn górnych 1 Stół z do rehabilitacji z otworem na twarz 1 Komplet kształtek: Kliny rehabilitacyjne Półwałki rehabilitacyjne 1 Piłki do jogi 25 cm 20 Tablica manualna 2 Wózek inwalidzki 2 Kule ortopedyczne 8 Balkonik 6

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego - wyroby niemedyczne
Część nr 3 – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego- wyroby niemedyczne Nazwa Ilość Piłki różnej wielkości, walce do masażu i rehabilitacji ogółem szt. 31 - 1 komplet Lustro 1 Komplet ciężarków: 2 komplety Bieżnia 1 Trenażer rehabilitacyjny 1

Część nr: 4 Nazwa: dostawa mebli - wyroby medyczne
łóżko z materacem 3 funkcyjne, sterowane pilotem z materacem 20 Stolik szafka przyłóżkowa 20 kozetka 1

Część nr: 5 Nazwa: dostawa mebli - wyroby niemedyczne
Stoły do wyposażenia pokoi 8 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 16 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 4 Parawan 4 skrzydłowy 1 Krzesło 30 Stół 7 stół z półką 1 Krzesła 32 Komoda 1 Stolik pod komputer 1 Biurko 1 Krzesło biurkowe obrotowe 1 Regał 1 biurko 1 Krzesło biurkowe obrotowe 1 szafka lekarska 1 szafka pod zlewozmywak 1 szafka stojąca na środki czystości 2 Krzesło biurkowe obrotowe 1 szafka stojąca dwudrzwiowa 1 biurko 1 regał 1 sofa dwuosobowa 1
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Medyczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża urządzenia, materiały, komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe, sprzęt medyczny, meble medyczne, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia, sprzęt sportowy, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30200000, 31520000, 32000000, 32324600, 33196200, 37420000, 37422000, 37441100, 37441700, 37442000, 37442300, 37442900, 39100000, 39221180, 39221210, 39290000, 39713200, 39713210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się