Przetarg 7700180 - Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie,...

   
Analizuj Zamówienie 7700180 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-17
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. F
redry 3 w Bydgoszczy na cele XIII Liceum Ogólnokształcącego im gen. Józefa Hallera
Numer referencyjny: WZP.271.49.2020.B

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: rozbudowę, przebudowę wraz z budową infrastruktury technicznej budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na cele XIII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Hallera (działka o nr ew. 35/1, 115/1 obręb 13).
W ramach zamierzenia planuje się przebudowę istniejącego budynku szkoły, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie daszków szklanych mocowanych na cięgnach zlokalizowanych nad wejściami do budynku oraz zmianę układu funkcji wraz z miejscowym wzmocnieniem stropów pod nowe ścianki. Ponadto planuje się wykonanie izolacji pionowej przeciw-wodnej oraz termicznej ściany fundamentowej. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji, wydzielenie pożarowe klatek schodowych i dostosowanie budynku do aktualnych przepisów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Projekt zakłada wykonanie windy wewnątrz budynku umożliwiającej komunikację osób z niepełnosprawnością ruchową, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowę instalacji wewnętrznych w tym wod-kan, hydrantowej, wentylacji, instalacji zasilającej, instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu i alarmowej. Dodatkowo w budynku planuje się usprawnić istniejącą wentylację grawitacyjną poprzez wykonanie nawiewników okiennych oraz nasady kominowej wspomagającej przepływ powietrza. W nowych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz w sali gimnastycznej wykonać należy wentylację mechaniczną. Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy A. Fredry. Planuje się rozbiórkę istniejących schodów terenowych i wykonanie nowych stopni z prefabrykowanych stopni betonowych dostosowanych do obecnych wymogów technicznych. Na kondygnacji -1 zaprojektowano pomieszczenia magazynowe, szatnię, serwerownię, pom. przyłącza wody oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników szkoły. Kondygnacja 0 dedykowana jest administracji szkoły oraz częściom wspólnym dla uczniów. Znajdują się tam pomieszczenia administracyjne, gabinety psychologa i pedagoga, gabinet pielęgniarki, stołówka z kuchnią cateringową, czytelnia oraz toalety ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji 1 zlokalizowane są sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektora oraz toalety ogólnodostępne. Na kondygnacji 2 znajduje się istniejąca sala gimnastyczna wraz z zapleczem, sale lekcyjne oraz toalety i szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się wydzielenie korytarza zapewniającego odpowiednią wentylację kondygnacji oraz stanowiącego przestrzeń dla uczniów podczas przerw lekcyjnych. Na dachu budynku zlokalizowano urządzenia zewnętrzne instalacji wentylacji budynku.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189328-N-2020 z dnia: 2020-10-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 5.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/6ZK6LZGH 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia miejsca planowanej inwestycji: w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Fredry 3.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 12.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/KV2FQ0WH 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia miejsca planowanej inwestycji: w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Fredry 3.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195327-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 12:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 12.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/KV2FQ0WH 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia miejsca planowanej inwestycji: w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Fredry 3.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 19.10.2020r. do godz. 12.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/H9YP0G4V 3. Dla chętnych Wykonawców Zamawiający organizuje spotkanie w celu obejrzenia miejsca planowanej inwestycji: w dniu 22.09.2020 r. o godz. 14.00. Miejsce spotkania: Bydgoszcz, ul. Fredry 3.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200348-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 19.10.2020r. do godz. 12.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/H9YP0G4V
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 23.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:
https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/BK7C11VTUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206374-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 23.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/BK7C11VT
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 30.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/TDN9D7VDUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540211981-N-2020 z dnia: 2020-10-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 12:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 30.10.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/TDN9D7VD
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 06.11.2020r. do godz. 12.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/S4CTDTFVUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218509-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 06.11.2020r. do godz. 12.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/S4CTDTFV
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 13.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:
https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/KMB55T8LUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540222851-N-2020 z dnia: 2020-11-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-13, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 13.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/KMB55T8L
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 19.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:
https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/L3905PNPUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540226528-N-2020 z dnia: 2020-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.8)
W ogłoszeniu jest:
Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
W ogłoszeniu powinno być:
Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) TAK
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://aukcje.uzp.gov.pl


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-19, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 19.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/L3905PNP
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 30.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:
https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/JFRS75G4

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.8)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
1. W toku aukcji oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert – cena. Punktacja, jaką otrzyma oferta złożona przez Wykonawcę za pozostałe kryteria zostanie wyliczona zgodnie z zapisami pkt XIII SIWZ i dodana do punktacji, jaką otrzyma oferta za kryterium cena w toku aukcji.
2. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w pkt. XIII SIWZ. Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny wynosi 60.
3. Oferty złożone przez Wykonawców, wprowadzone zostaną przez Zamawiającego do systemu., tj. wartość oferty brutto oraz punktacja w zakresie wszystkich pozostałych kryteriów, które nie będą oceniane w toku aukcji (kryteria niezmienne).
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
1. Oferty złożone przez Wykonawców, wprowadzone zostaną przez Zamawiającego do systemu., tj. wartość oferty brutto oraz punktacja w zakresie wszystkich pozostałych kryteriów, które nie będą oceniane w toku aukcji (kryteria niezmienne).
2. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej każdy Wykonawca zostanie poinformowany jaką ilość punktów uzyskał oraz którą pozycję zajmuje zgodnie z dokonaną oceną na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, W trakcie aukcji elektronicznej każdy Wykonawca będzie informowany o punktach przyznanych w kryteriach oceny ofert dotyczących jego oferty oraz aktualnej pozycji w rankingu Wykonawców.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Sposób składania postąpień w toku aukcji:
1) Wykonawcy składają oferty (postąpienia) elektronicznie, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://aukcje.uzp.gov.pl,
2) składanie postąpień jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie,
3) składanie postąpień odbywa się z poziomu zakładki: „Moje aukcje, w widoku „Oferta ,
4) w celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie „Złóż postąpienie znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i nacisnąć polecenie „Zmień,
5) system wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji,
6) wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia „Zapisz,
7) należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu,
8) system dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte,
9) Zamawiający nie przewiduje dogrywki w aukcji. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 4 uPzp.
10) Aukcja prowadzona jest zgodnie z czasem wskazanym w systemie (prawa część ekranu).
UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie są zobowiązani do udziału w aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji oferty Wykonawców zaproszonych, a nie biorących udziału w aukcji będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się na składanie postąpień w toku aukcji.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
1. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.
2. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 15.000,- zł brutto.
Szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzenia aukcji elektronicznej opisane zostały w załączniku nr 5 do siwz oraz w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
1. Do obsługi systemu aukcyjnego niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator portalu aukcji elektronicznych (dalej Administrator portalu) gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. - Opera w wersji 9.0 lub wyższej - Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej
2. Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania systemu. Administrator portalu zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.
3. Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, generowane są w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
4. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
5. Oferty winny być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej.
W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
6. Rozwiązanie zastosowane na platformie aukcji elektronicznych polega na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostaje dokument PDF opisujący ofertę Wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.
UWAGA: Wygenerowany przez system plik należy zapisać na dysku. Pliku po pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za pomocą żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności poprzez zmianę wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W konsekwencji dokument nie przejdzie pozytywnie weryfikacji zaimplementowanego w Platformie narzędzia do weryfikacji podpisanych elektronicznie dokumentów i dokument nie zostanie przyjęty przez Platformę.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
1. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
2. W formularzu ofertowym należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (dane te powinny być zgodne z danymi przypisanymi do kwalifikowanego podpisu elektronicznego, np. podwójne imię, dwuczłonowe nazwisko).
3. Postąpienia dokonywać może wyłącznie 1 osoba (jedna ze wskazanych przez wykonawcę), stąd w przypadku reprezentacji wieloosobowej niezbędne jest prawidłowe umocowanie przedstawicieli do składania postąpień jednoosobowo. Uprawnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa, które musi zostać załączone do oferty.
4. Zmiany osoby, która będzie składała postąpienia, podczas aukcji elektronicznej, można dokonać najpóźniej na 3 dni przed otwarciem aukcji.
5. Zamawiający dokonuje rejestracji Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji.
Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji wraz z loginem i hasłem. Login i hasło Wykonawcy generowane są automatycznie przez system. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy, system wymusza dokonanie zmiany hasła na nowe.
6. Wskazane jest, aby niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zalogował się do systemu (za pomocą otrzymanego wraz z zaproszeniem loginu i hasła), a także potwierdził poprawność danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia Wyślij wiadomość do Zamawiającego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień.
7. Do czasu otwarcia aukcji Wykonawca może składać postąpienia próbne. W celu złożenia takiego postąpienia próbnego, należy wejść do zakładki „Oferta” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Postąpienia próbne nie wpływają na wartość oferty Wykonawcy i nie są widoczne dla innych użytkowników systemu (w tym również dla Zamawiającego).
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: Terminy otwarcia i zamknięcia aukcji zostaną podane w zaproszeniu do udziału w akcji
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Terminy otwarcia i zamknięcia aukcji zostaną podane w zaproszeniu do udziału w aukcjiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540234655-N-2020 z dnia: 2020-11-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-03, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 30.11.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku: https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/JFRS75G4
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Składanie ofert: w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy do dnia 03.12.2020r. do godz. 11.00 (patrz pkt. X.7 siwz). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Zamawiający przeprowadzi transmisję on line z otwarcia ofert, którą będzie można obejrzeć korzystając z linku:
https://meet.um.bydgoszcz.pl/rafal.ciarkowski/L8VTK6LM
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 32333000, 42416100, 45000000, 45110000, 45214000, 45223000, 45223210, 45223500, 45223800, 45231300, 45233223, 45261000, 45262300, 45262520, 45310000, 45312100, 45312200, 45312320, 45313100, 45314000, 45314320, 45320000, 45321000, 45330000, 45331100, 45331210, 45331220, 45332200, 45332300, 45340000, 45400000, 45410000, 45421000, 45421131, 45421152, 45422000, 45431000, 45432111, 45432120, 45432130, 45442100, 45442300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się