Przetarg 7183140 - Wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy...

   
Analizuj Zamówienie 7183140 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-25
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy stawie oraz budowa zejścia północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na
Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu.
Numer referencyjny: 144/2019

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym pn. „Modernizacja alejek wraz z odwodnieniem przy stawie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu” (wykonanym przez GEOTECHNICA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 49d), SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz ze sztuką budowlaną i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania - na terenie parku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej (wpisanego w 1997 r. do rejestru zabytków pod nr A/78), tj. na fragmencie działki nr 98 z obrębu 12 :
I . modernizacja alejki wraz z odwodnieniem wokół stawu „z łabędziami”
1) odwodnienie wzdłuż północnego murka oporowego dł. ok. 120 mb.;
2) poprawa nawierzchni alejki gruntowej wokół stawu „z łabędziami” na łącznej powierzchni ok. 900 m2 - wykonanie nawierzchni mineralnej;
II. budowa zejścia do stawu wraz z poręczą oraz kładką kamienną i małą kaskadą
1) umocnienie zejścia po stromej skarpie od północnej strony groty z kaskadą poprzez wykonanie stopni kamiennych (podobnych do szlaków górskich) szer. 120 cm na długości ok. 36 mb (różnica wysokości wynosi ok. 7 m);
2) montaż poręczy z żerdzi drewnianych wzdłuż w/w zejścia;
3) poszerzenie kładki kamiennej (obecnie jest jeden duży płaski kamień) znajdującej się u podnóża zejścia poprzez dołożenie podobnych płaskich głazów do łącznej szerokości min. 120 cm; dodatkowo ułożenie kilku kamieni na skarpie przy kładce kamiennej, które tworzyć będą małą kaskadę dla wypływającej naturalnie ze skarpy strugi wód gruntowych.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne związane z budową nawierzchni oraz obsługą sprzętu mechanicznego.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.
8. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Rozwiązania równoważne
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle
szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.
Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy lub równoważne.
Kryteria równoważności wskazano w załączniku do SIWZ
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się