Przetarg 7616567 - Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej...

   
Analizuj Zamówienie 7616567 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-29
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. część 1: adaptacja przestrzeni strychowej w budynku
Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt; część 2: wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu.
Numer referencyjny: ZP-135.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej
dotyczącej zadania pn.: 1) w części 1 zamówienia: adaptacja przestrzeni strychowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum
Doskonałości IMSErt; 2) w części 2 zamówienia: wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul.
Gagarina 7 w Toruniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1a
i 1b do SIWZ odpowiednio do części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2a/2b
do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia. 4. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot
zamówienia. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dostępną na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczacenowelizacji-
ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzpuwzgledniajaca-
wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnegoinspektora-
danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r. „(…) czynności wykonywane przez (…)
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), zasadniczo nie polegają na
wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi
uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same
wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Adaptacja przestrzeni strychowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. Adaptacja przestrzeni strychowej w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2a do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. Wymiana instalacji zewnętrznej / sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej do budynków Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1b do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2b do SIWZ.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71220000, 71240000, 71322200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się