Przetarg 7700111 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu...

   
Analizuj Zamówienie 7700111 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-17
przedmiot ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
Numer referencyjny: SIWZ N
R 175/2020/N/Iłża

Przedmiotem postępowania jest:

PAKIET I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II

1. 1. Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk
2. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

PAKIET III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II
1. 1. Ubezpieczenie mienia od mienia od wszystkich ryzyk 2. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540188406-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 13:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5).
W ogłoszeniu jest:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.
Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W
przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające
wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.
Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki
zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w
tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia nowej umowy; 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji
dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek
określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki
określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia i zastąpienia go nowy wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art.
144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 9) Strony dopuszczają zmiany w umowie dotyczące jednoznacznych
postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki
ustalone w postępowaniu przetargowym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi
ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań. Warunkiem wprowadzenia
powyższych zmian jest sporządzenie aneksu. 10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony
ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochrona dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli
konieczność objęcia tego ryzyka ochrona ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 11)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana z pkt 11) może być dokonana na wniosek
Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania
zamówienia. Prawo opcji. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji
polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak
zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega
automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający
złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być:
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.
Dopuszczane zmiany dotyczą: 1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W
przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające
wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.
Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki
zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis. 2)terminu realizacji zamówienia, w
tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia nowej umowy; 3)zakresu działalności Zamawiającego, 4)realizacji
dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek
określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2 a-c ustawy; 5)sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki
określone w art. 144 ust.1 pkt. 3 a-b ustawy; 6) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia i zastąpienia go nowy wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art.
144 ust.1 pkt. 4 a-c ustawy; 7) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy; 8) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 9) Strony dopuszczają zmiany w umowie dotyczące jednoznacznych
postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki
ustalone w postępowaniu przetargowym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi
ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań. Warunkiem wprowadzenia
powyższych zmian jest sporządzenie aneksu. 10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony
ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochrona dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli
konieczność objęcia tego ryzyka ochrona ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 11)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; Zmiana z pkt 11) może być dokonana na wniosek
Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania
zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa
w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie
będzie zawarta na zasadzie wzajemności. II. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z
prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych
warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie
6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega
automatycznie przedłużeniu na kolejny okres. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający
złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności . III UWAGA!!! Ze względu na
wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa na świecie, Zamawiający
dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty drogą elektroniczną. Dokumenty
stanowiące część oferty uznane zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty nadal
przesłany musi być w formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści. Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z
wyraźnym zaznaczeniem w temacie wiadomości którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa
w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie
będzie zawarta na zasadzie wzajemności. III UWAGA!!! Ze względu na
wyjątkową sytuację epidemiologiczną związana z pandemią coronawirusa na świecie, Zamawiający
dopuszcza złożenie dokumentów stanowiących załączniki do oferty drogą elektroniczną. Dokumenty
stanowiące część oferty uznane zostaną za złożone prawidłowo, pod warunkiem opatrzenia ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast Formularz oferty zawierający cenę oferty nadal
przesłany musi być w formie tradycyjnej, w zabezpieczonej kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści. Dokumenty należy przesyłać na adres centrala@suprabrokers.pl, z
wyraźnym zaznaczeniem w temacie wiadomości którego postępowania dotyczą (tytuł SIWZ).UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200776-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-22, godzina: 13:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540207213-N-2020 z dnia: 2020-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 13:00,
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się