Przetarg 7692723 - Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i...

   
Analizuj Zamówienie 7692723 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-14
przedmiot ogłoszenia
Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługa kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala M
iejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 26/PN/20

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
2. Informacje szczegółowe dotyczące kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (podstawowym):
1) Zamawiający wymaga uruchomienia kredytu w wysokości 8.500 000,00 zł (PLN) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Przewidywana realna kwota wykorzystania kredytu: 8.500.000,00 zł (PLN).
3) Okres kredytowania: 2 lata od daty zawarcia umowy. Po upływie okresu kredytowania umowa ulega wygaśnięciu.
4) Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej.
5) Kredyt zostanie postawiony w pełnej kwocie do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
6) Przewidywana realna ilość dni wykorzystania kredytu: 340 dni w roku.
7) Przeznaczenie kredytu: finansowanie bieżącej działalności, bez konieczności określenia celu kredytowania.
8) Udzielenie kredytu ze zmienną stopą procentową w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1 M. Stawkę dla pierwszego okresu oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w pierwszym dniu uruchomienia, a dla kolejnych okresów, w oparciu o stawkę, obowiązującą w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego, powiększoną o stałą marżę banku.
9) Oprocentowanie liczone jest od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki regulowane miesięcznie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu.
10) Kredyt z możliwością wielokrotnego wykorzystania w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie z tytułu kredytu i umożliwia ponowne zaciągniecie kredytu do wysokości przyznanego limitu.
11) Zaproponowana marża banku w okresie kredytowania nie może ulec podwyższeniu. Na wniosek Zamawiającego istnieje możliwość zmniejszenia marży banku, na zasadzie aneksu do umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytuły tej zmiany.
12) Spłata kapitału kredytu dokonana będzie jednorazowo w ostatnim dniu obowiązywania umowy w wysokości salda kredytu wykorzystanego na ten dzień.
13) Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na istniejący rachunek bieżący określony w umowie.
14) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych i jakichkolwiek opłat.
15) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w zadeklarowanej wysokości. Niewykorzystanie kredytu nie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat i prowizji.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania przez Wykonawcę w swojej ofercie żadnych innych opłat, poza wymienionymi w formularzu ofertowym.
4. Dla celu porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,20%.
5. Dopuszcza się możliwość naliczania opłat wymienionych w formularzu ofertowym. Do celów porównania składanych ofert przyjmuje się krotność miesięcznych opłat wykazanych w formularzu ofertowym. Krotność wykazanych w formularzu rodzajów opłat może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Szpitala. Wszystkie opłaty będą pobierane z konta podstawowego w okresach miesięcznych.
6. Zamawiający zastrzega, iż przez okres obowiązywania umowy koszt jednostkowy opłat, wykazanych w formularzu ofertowym, związanych z korzystaniem z kredytu, nie może ulec zwiększeniu.
7. Zamawiający zastrzega, iż katalog opłat wykazany w formularzu ofertowym stanowi katalog zamknięty. Pozostałe czynności związane z przedmiotem zamówienia, nie wykazane w katalogu opłat w formularzu ofertowym, dokonywane są w ramach kwoty wykazanej w pozycji II.6 formularza ofertowego. Kwota ta w czasie obowiązywania umowy w razie wyczerpania, może ulec zwiększeniu, przy zachowaniu niezmiennej kwoty wykazanej w pkt III formularza ofertowego.
8. Akceptowane zabezpieczenie kredytu: Cesja wierzytelności z kontraktów zawartych przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielane świadczenia medyczne, w wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi kosztami, związanymi z umową kredytu, wynikającymi z ksiąg Banku. Dopuszcza się także oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty kredytu, tj. do kwoty 8.500.000,00 zł
9. Ustanowienie zabezpieczenia o którym mowa w pkt 8 nastąpi maksymalnie do 60 dni po podpisaniu umowy.
10. Zamawiający zastrzega, iż kwota miesięcznych wpływów środków wraz z wpływami środków pochodzących z przelewów z innych rachunków i lokat terminowych Zamawiającego na rachunek bieżący Zamawiającego, w którym udzielony jest kredyt odnawialny, nie musi być wyższa niż kwota udzielonego kredytu odnawialnego.
11. Zamawiający zastrzega, iż usługa będąca przedmiotem zamówienia nie może się wiązać z koniecznością zamknięcia pozostałych innych rachunków bankowych Zamawiającego w innych bankach oraz brakiem możliwości otwarcia kolejnych rachunków bankowych obsługiwane przez inne banki, natomiast Zamawiający zaznacza, iż rachunki te będą służyły jako rachunki dodatkowe.
12. Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia kolejnych rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę oraz zamknięcie rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę (poza rachunkiem podstawowym i płacowym) w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Nowo otwarte rachunki będą obsługiwane na takich samych zasadach i kosztach jak pozostałe, zamknięcie rachunków bankowych nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. W/w zmiany stanowią dopuszczalną zmianę umowy akceptowaną przez strony umowy.
13. Udzielenie kredytu odnawialnego nie może obligować kontrahentów zewnętrznych (odbiorców) Zamawiającego do regulowania należności na rachunek bankowy, na którym będzie ewidencjonowany kredyt odnawialny, będący przedmiotem zamówienia, natomiast Zamawiający powiadomi kontrahentów o zmianie rachunków bankowych i określi kontrahentom, rachunki obsługiwane przez Wykonawcę, na które winny być regulowane należności (w tym dotyczące kontraktu NFZ).
14. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zobowiązania finansowe ze środków finansowych gromadzonych na obsługiwanych przez Wykonawcę rachunkach bankowych.
15. Konieczne jest, aby rachunki bankowe będące przedmiotem zamówienia posiadały co najmniej:
1) Dostęp do bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę,
2) Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
3) Komunikację z systemem bankowości elektronicznej przy pomocy sieci Internet,
4) Możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system.
5) Zabezpieczenie w postaci indywidualnego loginu i hasła do bankowości elektronicznej dla każdego zarejestrowanego użytkownika.
6) Poufność transmisji – szyfrowanie przesyłanej informacji.
7) Program obsługi rachunków bankowych działający w systemie Windows.
8) Bezpieczny podpis elektroniczny wydany użytkownikowi. Wysyłka każdego przelewu lub paczki przelewów winna być poprzedzona przynajmniej jednym podpisem elektronicznym.
9) Dostęp do infolinii minimum w dni robocze w godzinach 8-18.
10) Możliwość eksportu przelewów kontrahentów i wynagrodzeń pracowników Szpitala z systemu księgowego i płacowego firmy Asseco (infoMedica). Wysyłka wynagrodzeń winna być dokonana z konta dedykowanego dla wynagrodzeń poprzez zasilenie konta wynagrodzeń środkami pieniężnymi z podstawowego konta bankowego.
11) Możliwość eksportu wyciągów bankowych MT940 w formacie MultiCash.
12) Możliwość realizacji przelewów elektronicznych.
13) Usługę elektronicznego systemu rozliczeń elixir.
14) Możliwość podglądu sald kont i operacji bankowych przy pomocy bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym.
15) Możliwość realizacji przelewów w formie papierowej, forma papierowa w razie awarii systemu bankowego.
16) Możliwość wydruku wyciągów w systemu bankowego wraz z możliwością zapisu w formie pdf.
17) Możliwość wydruku potwierdzenia przelewu wraz z możliwością zapisu w formie elektronicznej (np. pdf).
18) Możliwość przeglądania i wydruku historii operacji z całego okresu obowiązywania umowy.
19) Możliwość podglądu sald z systemu bankowości elektronicznej na rachunkach za dowolny wybrany okres.
20) Możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku bankowego w kasie na terenie miasta Ruda Śląska lub w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Placówka Wykonawcy winna być czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od 9:00 do 15:00.
21) Możliwość bezpłatnego lokowania środków pieniężnych z rachunków bankowych będących przedmiotem zamówienia na oprocentowane lokaty (w tym overnight) za pomocą systemu elektronicznego i podpisu elektronicznego (bez konieczności przekazywania wersji papierowej). Realizowanie lokat overnight (codziennych i weekendowych) w sposób automatyczny, przy zachowaniu dostępnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 300 tyś zł , z możliwością zmiany kwoty limitu pozostawianego na rachunku.
22) Możliwość bezkosztowego potwierdzania sald rachunków bankowych.
23) Możliwość wydawania zaświadczeń związanych z obsługą bankową w ramach kosztów z pozycji II.6 formularza ofertowego.
24) Uznanie i obciążenie rachunku w dniu operacji.
25) Możliwość tworzenia paczek przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
26) Możliwość stworzenia bazy kontrahentów wraz z określeniem grup kontrahentów.
27) Możliwość wybrania funkcji powielania przelewów w systemie bankowości elektronicznej wraz z jego modyfikacją
16. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do:
1) Udostępnienia i wdrożenia systemu bankowości elektronicznej obsługi bankowej dla 6 stanowisk komputerowych umożliwiających pełne korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. Zwiększenie lub zmniejszenie w/w stanowisk nie stanowi zmiany umowy i jest dokonywane na wniosek Zamawiającego. Zmniejszenie stanowisk następuje bez dodatkowych opłat, natomiast zwiększenie o każde nowe stanowisko następuje w oparciu o koszty wykazane w formularzu ofertowym z puli środków wykazanych w pkt II 6 formularza ofertowego.
2) Dokonania instalacji i wdrożenie systemu bankowości elektronicznej w razie konieczności w siedzibie Zamawiającego lub (za zgodą Zamawiającego) przy pomocy kontaktu telefonicznego (mailowego) z Sekcją Informatyki Zamawiającego.
3) Zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie transferu danych z systemu księgowego i płacowego do systemu bankowego. (podczas zapłaty za zobowiązania i wypłaty wynagrodzeń) i w zakresie importu wyciągów bankowych do systemu księgowego Zamawiającego.
4) Uaktualnianie wdrożonych systemów bankowości elektronicznej, zgodnie z przepisami prawa.
5) Przekazywania do banku Beneficjenta (kontrahenta) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego środków pieniężnych wychodzących z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godziny 16:00. Środki pieniężne wychodzące z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej po godzinie 16:00 winny być przekazane do banku Beneficjenta (kontrahenta) pierwszą sesją wychodzącą dnia następnego.
6) Wydania karty wzoru podpisów użytkownikowi.
7) W razie konieczności Wykonawca zapewni możliwość z korzystania z usługi TELESERWIS, gdzie będzie możliwość uzyskania informacji co najmniej o stanie salda na rachunku bankowym.
8) Zapewnienia w czasie do 12 godzin obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego w razie zgłoszenia awarii lub usterki od momentu zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub w formie papierowej.
9) Podania, na wniosek Zamawiającego informacji o liczbie dni wykorzystania kredytu w danym okresie czasu (nie częściej niż w okresach kwartalnych) wraz z informacją o wartości odsetek od wykorzystanego kredytu .
17. Zamawiający informuje, iż:
1) Wartość sprzedaży do NFZ w roku 2019 wyniosła: 107.475.363,88 zł; wartość kontraktu z NFZ za pierwsze półrocze 2020 r wynosi: 50.176.711,00 zł,
2) Kwota realizowanych przelewów wychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami Szpitala) 120.094.401,45 zł,
3) Kwota realizowanych przelewów przychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami Szpitala ) 117.513.145,76 zł,
4) Ilość dni wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2019 (ilość dni debetu): 340 dni.
18. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186052-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191805-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201508-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia
rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 2. Informacje szczegółowe
dotyczące kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (podstawowym): 1) Zamawiający wymaga uruchomienia kredytu w wysokości 8.500 000,00 zł (PLN) w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy. 2) Przewidywana realna kwota wykorzystania kredytu: 8.500.000,00 zł (PLN). 3) Okres kredytowania: 2 lata od daty zawarcia umowy. Po upływie okresu
kredytowania umowa ulega wygaśnięciu. 4) Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej. 5) Kredyt zostanie postawiony w pełnej
kwocie do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 6) Przewidywana realna ilość dni wykorzystania kredytu: 340 dni w roku. 7) Przeznaczenie
kredytu: finansowanie bieżącej działalności, bez konieczności określenia celu kredytowania. 8) Udzielenie kredytu ze zmienną stopą procentową w oparciu o aktualną stawkę
WIBOR 1 M. Stawkę dla pierwszego okresu oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w pierwszym dniu uruchomienia, a dla kolejnych okresów, w
oparciu o stawkę, obowiązującą w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego, powiększoną o stałą marżę banku. 9) Oprocentowanie liczone jest od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki regulowane miesięcznie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni. W całym okresie
kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. 10) Kredyt z możliwością wielokrotnego
wykorzystania w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie z tytułu kredytu i umożliwia ponowne
zaciągniecie kredytu do wysokości przyznanego limitu. 11) Zaproponowana marża banku w okresie kredytowania nie może ulec podwyższeniu. Na wniosek Zamawiającego istnieje
możliwość zmniejszenia marży banku, na zasadzie aneksu do umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytuły tej zmiany. 12) Spłata kapitału kredytu dokonana będzie
jednorazowo w ostatnim dniu obowiązywania umowy w wysokości salda kredytu wykorzystanego na ten dzień. 13) Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na
istniejący rachunek bieżący określony w umowie. 14) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych i jakichkolwiek opłat.
15) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w zadeklarowanej wysokości. Niewykorzystanie kredytu nie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat i
prowizji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania przez Wykonawcę w swojej ofercie żadnych innych opłat, poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 4.
Dla celu porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,20%. 5. Dopuszcza się możliwość naliczania opłat wymienionych w formularzu
ofertowym. Do celów porównania składanych ofert przyjmuje się krotność miesięcznych opłat wykazanych w formularzu ofertowym. Krotność wykazanych w formularzu rodzajów
opłat może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Szpitala. Wszystkie opłaty będą pobierane z konta podstawowego w okresach miesięcznych. 6. Zamawiający zastrzega, iż przez
okres obowiązywania umowy koszt jednostkowy opłat, wykazanych w formularzu ofertowym, związanych z korzystaniem z kredytu, nie może ulec zwiększeniu. 7. Zamawiający
zastrzega, iż katalog opłat wykazany w formularzu ofertowym stanowi katalog zamknięty. Pozostałe czynności związane z przedmiotem zamówienia, nie wykazane w katalogu opłat
w formularzu ofertowym, dokonywane są w ramach kwoty wykazanej w pozycji II.6 formularza ofertowego. Kwota ta w czasie obowiązywania umowy w razie wyczerpania, może
ulec zwiększeniu, przy zachowaniu niezmiennej kwoty wykazanej w pkt III formularza ofertowego. 8. Akceptowane zabezpieczenie kredytu: Cesja wierzytelności z kontraktów
zawartych przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielane świadczenia medyczne, w wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi
kosztami, związanymi z umową kredytu, wynikającymi z ksiąg Banku. Dopuszcza się także oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty kredytu, tj. do kwoty
8.500.000,00 zł 9. Ustanowienie zabezpieczenia o którym mowa w pkt 8 nastąpi maksymalnie do 60 dni po podpisaniu umowy. 10. Zamawiający zastrzega, iż kwota miesięcznych
wpływów środków wraz z wpływami środków pochodzących z przelewów z innych rachunków i lokat terminowych Zamawiającego na rachunek bieżący Zamawiającego, w którym
udzielony jest kredyt odnawialny, nie musi być wyższa niż kwota udzielonego kredytu odnawialnego. 11. Zamawiający zastrzega, iż usługa będąca przedmiotem zamówienia nie
może się wiązać z koniecznością zamknięcia pozostałych innych rachunków bankowych Zamawiającego w innych bankach oraz brakiem możliwości otwarcia kolejnych rachunków
bankowych obsługiwane przez inne banki, natomiast Zamawiający zaznacza, iż rachunki te będą służyły jako rachunki dodatkowe. 12. Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia
kolejnych rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę oraz zamknięcie rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę (poza rachunkiem podstawowym i
płacowym) w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Nowo otwarte rachunki będą obsługiwane na takich samych zasadach i kosztach jak pozostałe, zamknięcie rachunków
bankowych nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. W/w zmiany stanowią dopuszczalną zmianę umowy akceptowaną przez strony umowy. 13. Udzielenie kredytu
odnawialnego nie może obligować kontrahentów zewnętrznych (odbiorców) Zamawiającego do regulowania należności na rachunek bankowy, na którym będzie ewidencjonowany
kredyt odnawialny, będący przedmiotem zamówienia, natomiast Zamawiający powiadomi kontrahentów o zmianie rachunków bankowych i określi kontrahentom, rachunki
obsługiwane przez Wykonawcę, na które winny być regulowane należności (w tym dotyczące kontraktu NFZ). 14. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zobowiązania
finansowe ze środków finansowych gromadzonych na obsługiwanych przez Wykonawcę rachunkach bankowych. 15. Konieczne jest, aby rachunki bankowe będące przedmiotem
zamówienia posiadały co najmniej: 1) Dostęp do bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę, 2) Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu bankowości
elektronicznej, 3) Komunikację z systemem bankowości elektronicznej przy pomocy sieci Internet, 4) Możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji
oferowanej przez system. 5) Zabezpieczenie w postaci indywidualnego loginu i hasła do bankowości elektronicznej dla każdego zarejestrowanego użytkownika. 6) Poufność
transmisji – szyfrowanie przesyłanej informacji. 7) Program obsługi rachunków bankowych działający w systemie Windows. 8) Bezpieczny podpis elektroniczny wydany
użytkownikowi. Wysyłka każdego przelewu lub paczki przelewów winna być poprzedzona przynajmniej jednym podpisem elektronicznym. 9) Dostęp do infolinii minimum w dni
robocze w godzinach 8-18. 10) Możliwość eksportu przelewów kontrahentów i wynagrodzeń pracowników Szpitala z systemu księgowego i płacowego firmy Asseco (infoMedica).
Wysyłka wynagrodzeń winna być dokonana z konta dedykowanego dla wynagrodzeń poprzez zasilenie konta wynagrodzeń środkami pieniężnymi z podstawowego konta
bankowego. 11) Możliwość eksportu wyciągów bankowych MT940 w formacie MultiCash. 12) Możliwość realizacji przelewów elektronicznych. 13) Usługę elektronicznego
systemu rozliczeń elixir. 14) Możliwość podglądu sald kont i operacji bankowych przy pomocy bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. 15) Możliwość realizacji
przelewów w formie papierowej, forma papierowa w razie awarii systemu bankowego. 16) Możliwość wydruku wyciągów w systemu bankowego wraz z możliwością zapisu w
formie pdf. 17) Możliwość wydruku potwierdzenia przelewu wraz z możliwością zapisu w formie elektronicznej (np. pdf). 18) Możliwość przeglądania i wydruku historii operacji z
całego okresu obowiązywania umowy. 19) Możliwość podglądu sald z systemu bankowości elektronicznej na rachunkach za dowolny wybrany okres. 20) Możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku bankowego w kasie na terenie miasta Ruda Śląska lub w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Placówka Wykonawcy winna być
czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od 9:00 do 15:00. 21) Możliwość bezpłatnego lokowania środków pieniężnych z rachunków bankowych będących
przedmiotem zamówienia na oprocentowane lokaty (w tym overnight) za pomocą systemu elektronicznego i podpisu elektronicznego (bez konieczności przekazywania wersji
papierowej). Realizowanie lokat overnight (codziennych i weekendowych) w sposób automatyczny, przy zachowaniu dostępnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 300 tyś
zł , z możliwością zmiany kwoty limitu pozostawianego na rachunku. 22) Możliwość bezkosztowego potwierdzania sald rachunków bankowych. 23) Możliwość wydawania
zaświadczeń związanych z obsługą bankową w ramach kosztów z pozycji II.6 formularza ofertowego. 24) Uznanie i obciążenie rachunku w dniu operacji. 25) Możliwość tworzenia
paczek przelewów w systemie bankowości elektronicznej. 26) Możliwość stworzenia bazy kontrahentów wraz z określeniem grup kontrahentów. 27) Możliwość wybrania funkcji
powielania przelewów w systemie bankowości elektronicznej wraz z jego modyfikacją 16. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do: 1) Udostępnienia i
wdrożenia systemu bankowości elektronicznej obsługi bankowej dla 6 stanowisk komputerowych umożliwiających pełne korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
Zwiększenie lub zmniejszenie w/w stanowisk nie stanowi zmiany umowy i jest dokonywane na wniosek Zamawiającego. Zmniejszenie stanowisk następuje bez dodatkowych opłat,
natomiast zwiększenie o każde nowe stanowisko następuje w oparciu o koszty wykazane w formularzu ofertowym z puli środków wykazanych w pkt II 6 formularza ofertowego. 2)
Dokonania instalacji i wdrożenie systemu bankowości elektronicznej w razie konieczności w siedzibie Zamawiającego lub (za zgodą Zamawiającego) przy pomocy kontaktu
telefonicznego (mailowego) z Sekcją Informatyki Zamawiającego. 3) Zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie transferu danych z systemu księgowego i płacowego do
systemu bankowego. (podczas zapłaty za zobowiązania i wypłaty wynagrodzeń) i w zakresie importu wyciągów bankowych do systemu księgowego Zamawiającego. 4)
Uaktualnianie wdrożonych systemów bankowości elektronicznej, zgodnie z przepisami prawa. 5) Przekazywania do banku Beneficjenta (kontrahenta) w dacie zgodnej z datą
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego środków pieniężnych wychodzących z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do
godziny 16:00. Środki pieniężne wychodzące z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej po godzinie 16:00 winny być przekazane do
banku Beneficjenta (kontrahenta) pierwszą sesją wychodzącą dnia następnego. 6) Wydania karty wzoru podpisów użytkownikowi. 7) W razie konieczności Wykonawca zapewni
możliwość z korzystania z usługi TELESERWIS, gdzie będzie możliwość uzyskania informacji co najmniej o stanie salda na rachunku bankowym. 8) Zapewnienia w czasie do 12
godzin obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego w razie zgłoszenia awarii lub usterki od momentu zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub w formie papierowej.
9) Podania, na wniosek Zamawiającego informacji o liczbie dni wykorzystania kredytu w danym okresie czasu (nie częściej niż w okresach kwartalnych) wraz z informacją o
wartości odsetek od wykorzystanego kredytu . 17. Zamawiający informuje, iż: 1) Wartość sprzedaży do NFZ w roku 2019 wyniosła: 107.475.363,88 zł; wartość kontraktu z NFZ za
pierwsze półrocze 2020 r wynosi: 50.176.711,00 zł, 2) Kwota realizowanych przelewów wychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami
Szpitala) 120.094.401,45 zł, 3) Kwota realizowanych przelewów przychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami Szpitala ) 117.513.145,76 zł,
4) Ilość dni wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2019 (ilość dni debetu): 340 dni. 18. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji
zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia
rachunków bankowych oraz udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 2. Informacje szczegółowe
dotyczące kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (podstawowym): 1) Zamawiający wymaga uruchomienia kredytu w wysokości 8.500 000,00 zł (PLN) w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy. 2) Przewidywana realna kwota wykorzystania kredytu: 8.500.000,00 zł (PLN). 3) Okres kredytowania: 2 lata od daty zawarcia umowy. Po upływie okresu
kredytowania umowa ulega wygaśnięciu. 4) Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej. 5) Kredyt zostanie postawiony w pełnej
kwocie do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 6) Przewidywana realna ilość dni wykorzystania kredytu: 340 dni w roku. 7) Przeznaczenie
kredytu: finansowanie bieżącej działalności, bez konieczności określenia celu kredytowania. 8) Udzielenie kredytu ze zmienną stopą procentową w oparciu o aktualną stawkę
WIBOR 1 M. Stawkę dla pierwszego okresu oprocentowania ustala się w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w pierwszym dniu uruchomienia, a dla kolejnych okresów, w
oparciu o stawkę, obowiązującą w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego, powiększoną o stałą marżę banku. 9) Oprocentowanie liczone jest od faktycznie
wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki regulowane miesięcznie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok ma 365 dni. W całym okresie
kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. 10) Kredyt z możliwością wielokrotnego
wykorzystania w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek bankowy zmniejsza zadłużenie z tytułu kredytu i umożliwia ponowne
zaciągniecie kredytu do wysokości przyznanego limitu. 11) Zaproponowana marża banku w okresie kredytowania nie może ulec podwyższeniu. Na wniosek Zamawiającego istnieje
możliwość zmniejszenia marży banku, na zasadzie aneksu do umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytuły tej zmiany. 12) Spłata kapitału kredytu dokonana będzie
jednorazowo w ostatnim dniu obowiązywania umowy w wysokości salda kredytu wykorzystanego na ten dzień. 13) Spłata kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na
istniejący rachunek bieżący określony w umowie. 14) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych i jakichkolwiek opłat.
15) Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania kredytu w zadeklarowanej wysokości. Niewykorzystanie kredytu nie będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat i
prowizji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania przez Wykonawcę w swojej ofercie żadnych innych opłat, poza wymienionymi w formularzu ofertowym. 4.
Dla celu porównania składanych ofert przyjmuje się stawkę WIBOR 1 M w wysokości 0,20%. 5. Dopuszcza się możliwość naliczania opłat wymienionych w formularzu
ofertowym. Do celów porównania składanych ofert przyjmuje się krotność miesięcznych opłat wykazanych w formularzu ofertowym. Krotność wykazanych w formularzu rodzajów
opłat może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Szpitala. Wszystkie opłaty będą pobierane z konta podstawowego w okresach miesięcznych. 6. Zamawiający zastrzega, iż przez
okres obowiązywania umowy koszt jednostkowy opłat, wykazanych w formularzu ofertowym, związanych z korzystaniem z kredytu, nie może ulec zwiększeniu. 7. Zamawiający
zastrzega, iż katalog opłat wykazany w formularzu ofertowym stanowi katalog zamknięty. Pozostałe czynności związane z przedmiotem zamówienia, nie wykazane w katalogu opłat
w formularzu ofertowym, dokonywane są w ramach kwoty wykazanej w pozycji II.6 formularza ofertowego. Kwota ta w czasie obowiązywania umowy w razie wyczerpania, może
ulec zwiększeniu, przy zachowaniu niezmiennej kwoty wykazanej w pkt III formularza ofertowego. 8. Akceptowane zabezpieczenie kredytu: Cesja wierzytelności z kontraktów
zawartych przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielane świadczenia medyczne, w wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi
kosztami, związanymi z umową kredytu, wynikającymi z ksiąg Banku. Dopuszcza się także oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty kredytu, tj. do kwoty
8.500.000,00 zł 9. Ustanowienie zabezpieczenia o którym mowa w pkt 8 nastąpi maksymalnie do 60 dni po podpisaniu umowy. 10. Zamawiający zastrzega, iż kwota miesięcznych
wpływów środków wraz z wpływami środków pochodzących z przelewów z innych rachunków i lokat terminowych Zamawiającego na rachunek bieżący Zamawiającego, w którym
udzielony jest kredyt odnawialny, nie musi być wyższa niż kwota udzielonego kredytu odnawialnego. 11. Zamawiający zastrzega, iż usługa będąca przedmiotem zamówienia nie
może się wiązać z koniecznością zamknięcia pozostałych innych rachunków bankowych Zamawiającego w innych bankach oraz brakiem możliwości otwarcia kolejnych rachunków
bankowych obsługiwane przez inne banki, natomiast Zamawiający zaznacza, iż rachunki te będą służyły jako rachunki dodatkowe. 12. Zamawiający zastrzega możliwość otwarcia
kolejnych rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę oraz zamknięcie rachunków bankowych obsługiwanych przez Wykonawcę (poza rachunkiem podstawowym i
płacowym) w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Nowo otwarte rachunki będą obsługiwane na takich samych zasadach i kosztach jak pozostałe, zamknięcie rachunków
bankowych nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. W/w zmiany stanowią dopuszczalną zmianę umowy akceptowaną przez strony umowy. 13. Udzielenie kredytu
odnawialnego nie może obligować kontrahentów zewnętrznych (odbiorców) Zamawiającego do regulowania należności na rachunek bankowy, na którym będzie ewidencjonowany
kredyt odnawialny, będący przedmiotem zamówienia, natomiast Zamawiający powiadomi kontrahentów o zmianie rachunków bankowych i określi kontrahentom, rachunki
obsługiwane przez Wykonawcę, na które winny być regulowane należności (w tym dotyczące kontraktu NFZ). 14. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zobowiązania
finansowe ze środków finansowych gromadzonych na obsługiwanych przez Wykonawcę rachunkach bankowych. 15. Konieczne jest, aby rachunki bankowe będące przedmiotem
zamówienia posiadały co najmniej: 1) Dostęp do bankowości elektronicznej 24 godziny na dobę, 2) Przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu bankowości
elektronicznej, 3) Komunikację z systemem bankowości elektronicznej przy pomocy sieci Internet, 4) Możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji
oferowanej przez system. 5) Zabezpieczenie w postaci indywidualnego loginu i hasła do bankowości elektronicznej dla każdego zarejestrowanego użytkownika. 6) Poufność
transmisji – szyfrowanie przesyłanej informacji. 7) Program obsługi rachunków bankowych działający w systemie Windows. 8) Bezpieczny podpis elektroniczny wydany
użytkownikowi. Wysyłka każdego przelewu lub paczki przelewów winna być poprzedzona przynajmniej jednym podpisem elektronicznym. 9) Dostęp do infolinii minimum w dni
robocze w godzinach 8-18. 10) Możliwość eksportu przelewów kontrahentów i wynagrodzeń pracowników Szpitala z systemu księgowego i płacowego firmy Asseco (infoMedica).
Wysyłka wynagrodzeń winna być dokonana z konta dedykowanego dla wynagrodzeń poprzez zasilenie konta wynagrodzeń środkami pieniężnymi z podstawowego konta
bankowego. 11) Możliwość eksportu wyciągów bankowych MT940 w formacie MultiCash. 12) Możliwość realizacji przelewów elektronicznych. 13) Usługę elektronicznego
systemu rozliczeń elixir. 14) Możliwość podglądu sald kont i operacji bankowych przy pomocy bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. 15) Możliwość realizacji
przelewów w formie papierowej, forma papierowa w razie awarii systemu bankowego. 16) Możliwość wydruku wyciągów w systemu bankowego wraz z możliwością zapisu w
formie pdf. 17) Możliwość wydruku potwierdzenia przelewu wraz z możliwością zapisu w formie elektronicznej (np. pdf). 18) Możliwość przeglądania i wydruku historii operacji z
całego okresu obowiązywania umowy. 19) Możliwość podglądu sald z systemu bankowości elektronicznej na rachunkach za dowolny wybrany okres. 20) Możliwość dokonywania wypłat gotówki z rachunku bankowego w kasie na terenie miasta Ruda Śląska lub w odległości nie więcej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Placówka Wykonawcy winna być
czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku co najmniej od 9:00 do 15:00. 21) Możliwość bezpłatnego lokowania środków pieniężnych z rachunków bankowych będących
przedmiotem zamówienia na oprocentowane lokaty za pomocą systemu elektronicznego i podpisu elektronicznego (bez konieczności przekazywania wersji
papierowej). 22) Możliwość bezkosztowego potwierdzania sald rachunków bankowych. 23) Możliwość wydawania
zaświadczeń związanych z obsługą bankową w ramach kosztów z pozycji II.6 formularza ofertowego. 24) Uznanie i obciążenie rachunku w dniu operacji. 25) Możliwość tworzenia
paczek przelewów w systemie bankowości elektronicznej. 26) Możliwość stworzenia bazy kontrahentów wraz z określeniem grup kontrahentów. 27) Możliwość wybrania funkcji
powielania przelewów w systemie bankowości elektronicznej wraz z jego modyfikacją 16. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do: 1) Udostępnienia i
wdrożenia systemu bankowości elektronicznej obsługi bankowej dla 6 stanowisk komputerowych umożliwiających pełne korzystanie z systemu bankowości elektronicznej.
Zwiększenie lub zmniejszenie w/w stanowisk nie stanowi zmiany umowy i jest dokonywane na wniosek Zamawiającego. Zmniejszenie stanowisk następuje bez dodatkowych opłat,
natomiast zwiększenie o każde nowe stanowisko następuje w oparciu o koszty wykazane w formularzu ofertowym z puli środków wykazanych w pkt II 6 formularza ofertowego. 2)
Dokonania instalacji i wdrożenie systemu bankowości elektronicznej w razie konieczności w siedzibie Zamawiającego lub (za zgodą Zamawiającego) przy pomocy kontaktu
telefonicznego (mailowego) z Sekcją Informatyki Zamawiającego. 3) Zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie transferu danych z systemu księgowego i płacowego do
systemu bankowego. (podczas zapłaty za zobowiązania i wypłaty wynagrodzeń) i w zakresie importu wyciągów bankowych do systemu księgowego Zamawiającego. 4)
Uaktualnianie wdrożonych systemów bankowości elektronicznej, zgodnie z przepisami prawa. 5) Przekazywania do banku Beneficjenta (kontrahenta) w dacie zgodnej z datą
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego środków pieniężnych wychodzących z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej do
godziny 15:30. Środki pieniężne wychodzące z rachunku bankowego Zamawiającego w systemie elektronicznej obsługi bankowej po godzinie 15:30 winny być przekazane do
banku Beneficjenta (kontrahenta) pierwszą sesją wychodzącą dnia następnego. 6) Wydania karty wzoru podpisów użytkownikowi. 7) W razie konieczności Wykonawca zapewni
możliwość z korzystania z usługi TELESERWIS, gdzie będzie możliwość uzyskania informacji co najmniej o stanie salda na rachunku bankowym. 8) Zapewnienia w czasie do 12
godzin obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego w razie zgłoszenia awarii lub usterki od momentu zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub w formie papierowej.
9) Podania, na wniosek Zamawiającego informacji o liczbie dni wykorzystania kredytu w danym okresie czasu (nie częściej niż w okresach kwartalnych) wraz z informacją o
wartości odsetek od wykorzystanego kredytu . 17. Zamawiający informuje, iż: 1) Wartość sprzedaży do NFZ w roku 2019 wyniosła: 107.475.363,88 zł; wartość kontraktu z NFZ za
pierwsze półrocze 2020 r wynosi: 50.176.711,00 zł, 2) Kwota realizowanych przelewów wychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami
Szpitala) 120.094.401,45 zł, 3) Kwota realizowanych przelewów przychodzących w roku 2019 (bez lokat bankowych i przelewów miedzy rachunkami Szpitala ) 117.513.145,76 zł,
4) Ilość dni wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2019 (ilość dni debetu): 340 dni. 18. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji
zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne.
Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego
wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania,
którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe (plan finansowy na lata 2020, plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019,
sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku, prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na
30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty (zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań
kredytowych/leasingowych).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W ogłoszeniu powinno być:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne.
Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego
wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania,
którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe (plan finansowy na lata 2020, plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019,
sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku, prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na
30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty (zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań
kredytowych/leasingowych, wykaz spraw sądowych). Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540202547-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje
jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością
zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca
zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe
(plan finansowy na lata 2020, plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku, prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty
(zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań kredytowych/leasingowych, wykaz spraw
sądowych). Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W ogłoszeniu powinno być:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje
jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością
zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca
zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe
(plan finansowy na lata 2020, plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku, prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty
(zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań kredytowych/leasingowych, wykaz spraw
sądowych, kopia umowy wraz z aneksem i oświadczeniem zawartym z NFZ, plan naprawczy). Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 09:00, Skrócenie
terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-02, godzina: 09:00, Skrócenie
terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540208403-N-2020 z dnia: 2020-10-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i
część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością zostanie
udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest
wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu
informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe (plan finansowy na lata 2020,
plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku,
prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty (zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm
leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań kredytowych/leasingowych, wykaz spraw sądowych, kopia umowy wraz z aneksem i oświadczeniem
zawartym z NFZ, plan naprawczy). Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W ogłoszeniu powinno być:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy została podzielona na część zawierającą informacje jawne i
część zawierającą informacje poufne. Treść SIWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej, natomiast część SIWZ objęta poufnością zostanie
udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie na adres mailowy zampub@szpitalruda.pl. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest
wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz nr postępowania, którego wniosek dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu
informacji i dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższą klauzulą poufności objęte są: - dokumenty finansowe (plan finansowy na lata 2020,
plan inwestycyjny 2020-2021, sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, sprawozdania finansowe za I,II,III i IV kwartał 2019 roku oraz i I i II kwartał 2020 roku,
prognoza finansowa na lata 2020 – 2022, wiekowanie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.), - pozostałe dokumenty (zaświadczenia z ZUS i US, opinię z banku, firm
leasingowych i firm pożyczkowych, wykaz aktualnych zobowiązań kredytowych/leasingowych, wykaz spraw sądowych, kopia umowy wraz z aneksem i oświadczeniem
zawartym z NFZ, plan naprawczy, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2020 roku sporządzony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy pl. Jana Pawła II 6). Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540213328-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-02, godzina: 09:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218047-N-2020 z dnia: 2020-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina:
09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-09, godzina:
09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki, usługi bankowe
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się