Przetarg 7200442 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego...

   
Analizuj Zamówienie 7200442 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-02
przedmiot ogłoszenia
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 5 000 000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budż
etowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Numer referencyjny: PZP.271.35.2019
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2019 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie do 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w umowie,2) termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. na podstawie dyspozycji Zamawiającego przesłanej faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie, nie więcej niż 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Dyspozycje będą przesyłane do godz. 15:00. W przypadku przesłania faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający może żądać potwierdzenia otrzymania dyspozycji, do czego Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany.3) Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy na rachunek podstawowy Gminy Wołów.4) Oprocentowanie kredytu ustalone kwartalnie na podstawie zmiennej stawki WIBOR 3M – notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki powiększonej o marżę w wysokości wynikającej z oferty.Prowizja z tytułu udzielonego kredytu określana procentowo i nie może wynosić więcej niż 0,50 %5) Prowizja z tytułu udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo, do 15.1.2020 r.6) Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR 3M z dnia 1.12.2019 r. stała marża banku) oraz prowizja z tytułu udzielonego kredytu płatna jednorazowo. Nie dopuszcza się naliczenia żadnych innych dodatkowych opłat (np. za prowadzenie rachunku, przelewy, za wydanie opinii co do realizacji spłat kredytu, prowizji od otrzymanego kredytu, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, itp.).7) Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.3.2020 r.8) Kredyt zostanie spłacony do dnia 31.12.2030 r.9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej jego spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji.10) Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia wg zmiennej stopy procentowej.11) Spłata odsetek będzie następowała do 15-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego.12) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji od uruchomionego kredytu ani żadnych dodatkowych opłat.13) Marża bankowa jest wielkością stałą przez cały okres kredytowania.14) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
branża Finanse - bankowość
podbranża kredyty, pożyczki
kody CPV 66113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się