Przetarg 7676873 - Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej...

   
Analizuj Zamówienie 7676873 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-04
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej w Tychach
Numer referencyjny: RZP.271
.24.2020.AW

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową (wskazaną poniżej) zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych i materiałów, w tym m.in.:
• docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów,
• częściową wymianę stolarki,
• wymianę instalacji C.O. i CWU wraz z wszystkimi robotami odtwórczymi,
• wymianę pionów wody zimnej i kanalizacji wraz z wszystkimi robotami odtwórczymi i towarzyszącymi,
• wymianę opraw oświetleniowych,
• roboty we wnętrzach budynku (m.in. malowanie, wymiana posadzek, wymianę balustrad, czyszczenie i malowanie naświetli),
• wykonanie wentylacji mechanicznej,
• roboty w piwnicy,
• instalację oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
• zagospodarowanie terenu (w tym m.in. modernizacja utwardzeń, modernizacja schodów wejścia głównego i od strony dziedzińca, częściowa wymiana ogrodzenia, wykonanie ogródka deszczowego, modernizacja murku zieleńca).

Z realizacji wyłączone jest wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian fundamentowych (prace te są już zrealizowane). Roboty w bliskim sąsiedztwie w/w zakresu prac należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku uszkodzenia wykonanego zakresu robót odpowiedzialność za naprawę spoczywa na Wykonawcy.
Po stronie wykonawcy pozostaje: przeszkolenie 3 pracowników szkoły w zakresie użytkowania m.in.: wentylacji mechanicznej, instalacji CO, elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobligowany
do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Powyższe dokumenty po akceptacji Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy.
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. W związku powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania zgodnie z wymogami instytucji współfinansującej.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie Wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram prac z Dyrekcją szkoły i zapewni możliwość stałego funkcjonowania placówki z możliwie najmniejszymi uciążliwościami dla uczniów i pracowników. Wymianę instalacji CO należy prowadzić poza sezonem grzewczym.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania cotygodniowej rady budowy z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Dyrekcji szkoły. Odbiory częściowe wewnątrz budynku będą dokonywane po wykonaniu wszystkich robót dla poszczególnych pomieszczeń, co umożliwi przekazanie ich do użytkowania. Wszystkie roboty zanikowe
i ulegające zakryciu będą odbierane przez Zamawiającego, o czym Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem. Dla wszystkich zabudowywanych materiałów Wykonawca przedstawi dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie.
Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem wymagań ustawy „Prawo budowlane”.
Po stronie Wykonawcy pozostaje m.in. wykonanie wszystkich obowiązków nałożonych
na Zamawiającego w ramach wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiących załącznik nr 4a do SIWZ (Decyzja nr 325/2018 z dnia 1.06.2018 – dotyczące termomodernizacji, modernizacji). Po stronie Wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie oraz spełnienie pozostałych wymagań nałożonych przez PINB
na Zamawiającego na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in. dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie dla wszystkich użytych materiałów
i wyrobów, instrukcji użytkowania i wyników wszystkich badań i kontroli technicznych wymaganych projektem i obowiązującymi przepisami. Ponadto przedstawi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ i obejmuje:
1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach przy ul. Skłodowskiej 4, autorstwa Studio S1, Marek Stojanowski
2. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR instalacji elektrycznej wymiany opraw oświetleniowych na oprawy LED, autorstwa Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński
3. Projekt uzupełniający wraz ze STWiOR autorstwa K4 Studio Projektowo Marek Dyczka, ul. Batorego 13 A/7, 43-200 Pszczyna.
Powyższe dokumentacje (pkt 1,2,3) należy rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności między projektami pracowni Studio S1 i Pracowni Projektowej Tomasz Sierociński, a K4 Studio Projektowe, jako wiążące należy przyjmować założenia projektu K4 Studio Projektowe.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183685-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-07, godzina: 10:15,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189937-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15
zmieniono ogłoszeniem
nr 540183685-N-2020 z dnia 23-09-2020 r. na
Data: 2020-10-07, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200938-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15 zmieniono ogłoszeniem nr 540183685-N-2020 z dnia 23-09-2020 r. na Data: 2020-10-07, godzina: 10:15
zmieniono ogłoszeniem nr 540189937-N-2020 z dnia 01-10-2020 r. na Data: 2020-10-19, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206023-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 2 000 000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 1 500 000,00 zł.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
- w sytuacji ekonomicznej lub finansowej; W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; • wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 2 000 000,00 zł. - zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wymagane jest wykonanie: a) 1 roboty budowlanej obejmującej ocieplenie ścian budynków o powierzchni minimum 1 500 m2 wykonanej w ramach jednej umowy, b) 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji c.o. o wartości minimum 300 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednej umowy, Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: W przypadku wykonania roboty obejmującej więcej niż jeden wymagany zakres robót, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może posłużyć się tą samą robotą budowlaną z zachowaniem wartości i zakresów określonych przez zamawiającego dla każdego z minimalnych wymagań. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży budowlanej z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie budowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednej umowy i zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.
W ogłoszeniu powinno być:
- w sytuacji ekonomicznej lub finansowej; W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; • wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 1 500 000,00 zł. - zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wymagane jest wykonanie: a) 1 roboty budowlanej obejmującej ocieplenie ścian budynków o powierzchni minimum 1 500 m2 wykonanej w ramach jednej umowy, b) 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji c.o. o wartości minimum 300 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednej umowy, Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA: W przypadku wykonania roboty obejmującej więcej niż jeden wymagany zakres robót, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może posłużyć się tą samą robotą budowlaną z zachowaniem wartości i zakresów określonych przez zamawiającego dla każdego z minimalnych wymagań. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży budowlanej z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie budowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednej umowy i zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:15 zmieniono ogłoszeniem nr 540183685-N-2020 z dnia 23-09-2020 r. na Data: 2020-10-07, godzina: 10:15 zmieniono ogłoszeniem nr 540189937-N-2020 z dnia 01-10-2020 r. na Data: 2020-10-19, godzina: 10:15 zmieniono ogłoszeniem nr 540200938-N-2020 z dnia 14-10-2020 r. na Data: 2020-10-23, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-29, godzina: 10:15

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie udokumentowania wykonania robót zanikowych
i ulegających zakryciu.
Warunkiem dokonania odbioru częściowego będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej obejmującej zakres podlegający odbiorowi. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (pliki z rozszerzeniem JPG) będzie stanowiła załącznik do faktury przejściowej.
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 31524000, 45000000, 45111200, 45111220, 45233200, 45300000, 45321000, 45330000, 45331100, 45331210, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się