Przetarg 7698010 - „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi ...

   
Analizuj Zamówienie 7698010 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
„Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opi
eki Zdrowotnej w Czeladzi ” w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: DZA.381.32.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania prowadzonego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi ” w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania dokumentacji projektowej : projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, projekt montażu rusztowań oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt techniczny z dokumentacją powykonawczą, opinia ornitologiczna i chiropterologiczna – (zwanej dalej „Projektem”) Termomodernizacji budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, B i C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, b) uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, pozwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy; c) wykonania przy użyciu własnych materiałów robót budowlanych (zwanych dalej Robotami) według Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego; d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189255-N-2020 z dnia: 2020-10-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-15, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195774-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-27, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205325-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-06, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540215843-N-2020 z dnia: 2020-11-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-13, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540223225-N-2020 z dnia: 2020-11-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że: a1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu ostatnich lat
przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000, 00 zł brutto, polegającego na wykonaniu izolacji cieplnych i wodoszczelnych wraz z wymianą stolarki, ogólnie zwanymi pracami
termomodernizacyjnymi. a2) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu
ostatnich lat przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 300.000, 00 zł brutto,
polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych. b) dysponuje: - osobą posiadającą
doświadczenie zawodowe w postaci kierowania przynajmniej 2 robotami w zakresie wykonania
termomodernizacji budynku o minimalnej kubaturze 40.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat; - osobą,
która zaprojektowała i wykonała min. 2 projekty budowlano-wykonawcze dotyczące
termomodernizacji budynków min. 4-kondygnacyjnych lub o minimalnej kubaturze 40.000 m3 w
przeciągu ostatnich 5 lat. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zasadą spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający wymaga
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a1) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu ostatnich lat
przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000, 00 zł brutto, polegającego na
wykonaniu izolacji cieplnych i wodoszczelnych wraz z wymianą stolarki, ogólnie zwanymi pracami
termomodernizacyjnymi. a2) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przeciągu pięciu
ostatnich lat przynajmniej jednego zlecenia, o wartości nie mniejszej niż 300.000, 00 zł brutto,
polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych. b) dysponuje:
- osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci kierowania przynajmniej 2 robotami
w zakresie wykonania termomodernizacji budynku o minimalnej kubaturze 30.000 m3 w przeciągu ostatnich 5 lat
- osobą,która Zaprojektowała i wykonała min. 2 projekty budowlano-wykonawcze dotyczące
termomodernizacji budynków min. 4-kondygnacyjnych lub o minimalnej kubaturze 30.000 m3 w
przeciągu ostatnich 5 lat. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zasadą spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający wymaga


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-24, godzina: 09:00
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt termomodernizacyjny, termomodernizacja, energia solarna, projekt OZE
kody CPV 9332000, 45215140, 45310000, 45320000, 45321000, 45330000, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się