Przetarg 7209470 - Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej różnego...

   
Analizuj Zamówienie 7209470 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-05
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej pracowników na rzecz SP ZOZ w Bogatyni
Numer referencyjny: ZP 271-N1/01/XII/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej na rzecz SP ZOZ w Bogatyni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. wymagania, jakie muszą spełniać oferowane usługi, ich rodzaj i zakres) zawierają załączniki do niniejszej SIWZ, stanowiące jej integralną część, jak niżej:
Nr IA – Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu zamówienia;
Nr IB - Formularz asortymentowo-cenowy - wykaz asortymentu bielizny szpitalnej i odzieży szpitalnej objętej usługą prania;
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres czynności, jak niżej:
a) Pranie, dezynfekowanie, suszenie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej;
b) Pranie wodne, pranie chemiczne, dezynfekcja termiczno – chemiczna, prasowanie, sortowanie i pakowanie odzieży medycznej;
c) Odbiór bielizny brudnej, odzieży medycznej oraz dowóz bielizny, odzieży medycznej czystej oraz załadunek i wyładunek;
d) Oznakowanie bielizny i pościeli.
e) Pranie i suszenie nakładek na kij do mycia podłóg tj. bawełnianych mopów
4. Usługa prania i dezynfekowania wykonywana będzie w pralni będącej w dyspozycji Wykonawcy oraz przy użyciu urządzeń i środków Wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje pranie bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej wraz z transportem.
6. Usługa pralnicza wykonywana będzie na bieliźnie oraz odzieży medycznej należącej do Zamawiającego w zakresie:
a) prania bielizny oraz odzieży medycznej szpitalnej połączonej z pełną dezynfekcja chemiczno-termiczną,
b) maglowania pościeli,
c) prasowania odzieży fasonowej,
d) zabezpieczenia bielizny czystej przez pakowanie jej do transportu w białe zgrzewane worki foliowe, dotyczy to również materacy,
e) foliowania odzieży medycznej oraz transportowania jej na wieszakach,
f) wykonywania usługi w terminie nie przekraczającym 72 godzin od chwili wydania przez Zamawiającego kwitu zdawczo- odbiorczego,
g) dostarczanie czystej oraz odbiór brudnej bielizny w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 9:00 do 11.00, a w razie zbiegu trzech i więcej dni wolnych w dodatkowo ustalonym terminie,
h) odbiór odzieży medycznej brudnej i zwrot czystej odbywać się będzie we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt w poniedziałki i czwartki – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. O jakichkolwiek zmianach spowodowanych dniami wolnymi od pracy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień odbioru lub zwrotu odzieży będzie przypadał na dzień świąteczny, dzień odbioru lub zwrotu zostanie odpowiednio ustalony z Zamawiającym.
i) zwrot materacy przekazanych do prania i dezynfekcji następować będzie maksymalnie w ciągu 7 dni;
j) dokumentami potwierdzającymi każdorazowo odbiór i dostawę rzeczy będą kwity zdawczo-odbiorcze, w których określone będą: asortyment, ilość poszczególnego asortymentu, data, miejsce, godzina dostawy - odbiór oraz podpisy osób (przyjmującej i zdającej).
7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawcy/ów, przy czym Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania, o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540267689-N-2019 z dnia: 2019-12-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej na rzecz SP ZOZ w Bogatyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. wymagania, jakie muszą spełniać oferowane usługi, ich rodzaj i zakres) zawierają załączniki do niniejszej SIWZ, stanowiące jej integralną część, jak niżej: Nr IA – Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu zamówienia; Nr IB - Formularz asortymentowo-cenowy - wykaz asortymentu bielizny szpitalnej i odzieży szpitalnej objętej usługą prania; 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres czynności, jak niżej: a) Pranie, dezynfekowanie, suszenie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej; b) Pranie wodne, pranie chemiczne, dezynfekcja termiczno – chemiczna, prasowanie, sortowanie i pakowanie odzieży medycznej; c) Odbiór bielizny brudnej, odzieży medycznej oraz dowóz bielizny, odzieży medycznej czystej oraz załadunek i wyładunek; d) Oznakowanie bielizny i pościeli. e) Pranie i suszenie nakładek na kij do mycia podłóg tj. bawełnianych mopów 4. Usługa prania i dezynfekowania wykonywana będzie w pralni będącej w dyspozycji Wykonawcy oraz przy użyciu urządzeń i środków Wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje pranie bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej wraz z transportem. 6. Usługa pralnicza wykonywana będzie na bieliźnie oraz odzieży medycznej należącej do Zamawiającego w zakresie: a) prania bielizny oraz odzieży medycznej szpitalnej połączonej z pełną dezynfekcja chemiczno-termiczną, b) maglowania pościeli, c) prasowania odzieży fasonowej, d) zabezpieczenia bielizny czystej przez pakowanie jej do transportu w białe zgrzewane worki foliowe, dotyczy to również materacy, e) foliowania odzieży medycznej oraz transportowania jej na wieszakach, f) wykonywania usługi w terminie nie przekraczającym 72 godzin od chwili wydania przez Zamawiającego kwitu zdawczo- odbiorczego, g) dostarczanie czystej oraz odbiór brudnej bielizny w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 9:00 do 11.00, a w razie zbiegu trzech i więcej dni wolnych w dodatkowo ustalonym terminie, h) odbiór odzieży medycznej brudnej i zwrot czystej odbywać się będzie we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt w poniedziałki i czwartki – z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. O jakichkolwiek zmianach spowodowanych dniami wolnymi od pracy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień odbioru lub zwrotu odzieży będzie przypadał na dzień świąteczny, dzień odbioru lub zwrotu zostanie odpowiednio ustalony z Zamawiającym. i) zwrot materacy przekazanych do prania i dezynfekcji następować będzie maksymalnie w ciągu 7 dni; j) dokumentami potwierdzającymi każdorazowo odbiór i dostawę rzeczy będą kwity zdawczo-odbiorcze, w których określone będą: asortyment, ilość poszczególnego asortymentu, data, miejsce, godzina dostawy - odbiór oraz podpisy osób (przyjmującej i zdającej). 7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawcy/ów, przy czym Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania, o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej na rzecz SP ZOZ w Bogatyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (m.in. wymagania, jakie muszą spełniać oferowane usługi, ich rodzaj i zakres) zawierają załączniki do niniejszej SIWZ, stanowiące jej integralną część, jak niżej: Nr IA – Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotu zamówienia; Nr IB - Formularz asortymentowo-cenowy - wykaz asortymentu bielizny szpitalnej i odzieży szpitalnej objętej usługą prania; 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres czynności, jak niżej: a) Pranie, dezynfekowanie, suszenie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej; b) Pranie wodne, pranie chemiczne, dezynfekcja termiczno – chemiczna, prasowanie, sortowanie i pakowanie odzieży medycznej; c) Odbiór bielizny brudnej, odzieży medycznej oraz dowóz bielizny, odzieży medycznej czystej oraz załadunek i wyładunek; d) Oznakowanie bielizny i pościeli. e) Pranie i suszenie nakładek na kij do mycia podłóg tj. bawełnianych mopów 4. Usługa prania i dezynfekowania wykonywana będzie w pralni będącej w dyspozycji Wykonawcy oraz przy użyciu urządzeń i środków Wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje pranie bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej wraz z transportem. 6. Usługa pralnicza wykonywana będzie na bieliźnie oraz odzieży medycznej należącej do Zamawiającego w zakresie: a) prania bielizny oraz odzieży medycznej szpitalnej połączonej z pełną dezynfekcja chemiczno-termiczną, b) maglowania pościeli, c) prasowania odzieży fasonowej, d) zabezpieczenia bielizny czystej przez pakowanie jej do transportu w białe zgrzewane worki foliowe, dotyczy to również materacy, e) foliowania odzieży medycznej oraz transportowania jej na wieszakach, f) wykonywania usługi w terminie nie przekraczającym 72 godzin od chwili wydania przez Zamawiającego kwitu zdawczo- odbiorczego, g) dostarczanie czystej oraz odbiór brudnej bielizny w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 9:00 do 11.00, a w razie zbiegu trzech i więcej dni wolnych w dodatkowo ustalonym terminie, h) odbiór odzieży medycznej brudnej i zwrot czystej odbywać się będzie we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt w poniedziałki, środy i piątki – z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. O jakichkolwiek zmianach spowodowanych dniami wolnymi od pracy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień odbioru lub zwrotu odzieży będzie przypadał na dzień świąteczny, dzień odbioru lub zwrotu zostanie odpowiednio ustalony z Zamawiającym. i) zwrot materacy przekazanych do prania i dezynfekcji następować będzie maksymalnie w ciągu 7 dni; j) dokumentami potwierdzającymi każdorazowo odbiór i dostawę rzeczy będą kwity zdawczo-odbiorcze, w których określone będą: asortyment, ilość poszczególnego asortymentu, data, miejsce, godzina dostawy - odbiór oraz podpisy osób (przyjmującej i zdającej). 7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia przez Wykonawcę przy udziale Podwykonawcy/ów, przy czym Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania, o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
branża Sprzątanie
podbranża usługi pralnicze
kody CPV 98310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się