Przetarg 7692873 - „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków...

   
Analizuj Zamówienie 7692873 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-14
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków
w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”
Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn : „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”
Szczegółowy rodzaj i zakres robót określają:
- projekt budowlany wraz z przedmiarem robót ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185191-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data : 2020.09.29, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data : 2020.10.08, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191676-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.10.08, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.10.15, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197691-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data ; 2020.10.15, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data ; 2020.11.04, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540210053-N-2020 z dnia: 2020-10-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.11.04, godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.11.16, godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218192-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.11.16 godzina : 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.11.24 godzina : 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540222488-N-2020 z dnia: 2020-11-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn : „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”
2. Szczegółowy rodzaj i zakres robót określają:
- projekt budowlany wraz z przedmiarem robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiOR ).

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.
2. Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:
Obiekty nowe: Hala technologiczna, płyta żelbetowa nad zbiornikiem, taca pod kontener na osad ustabilizowany i shigienizowany, kanalizacja wewnętrzna, kanalizacja zewnętrzna.
Obiekty istniejące remontowane: reaktor biologiczny, pompownia główna, pompownia ścieków surowych i odcieków.
1)Sprawowanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2)Przeprowadzenie rozruchów urządzeń i obiektów oraz opracowanie sprawozdania z rozruchów i uruchomienia oczyszczalni,
3) Wykonywanie badań jakości i ilości ścieków surowych i oczyszczonych do momentu uzyskania założonych parametrów jakościowych w odprowadzanym ścieku oczyszczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami pozwolenia wodnoprawnego,
4)Opracowane instrukcji użytkowania oczyszczalni i przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektu oczyszczalni maszyn i urządzeń,
5)Opracowanie dla zastosowanego agregatu instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią i zatwierdzenie w PGE dla obiektu oczyszczalni,
6)Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów odbiorowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
7)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionej decyzji - pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków
3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji
stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany:
- Spis decyzji, opinii, uzgodnień
- Branża architektoniczna, zagospodarowanie terenu
- Branża architektoniczno - konstrukcyjna
- Branża instalacyjno – technologiczna
- Branża elektryczna i AKPiA
2) Projekty wykonawcze:
- Branża : architektura i konstrukcja
- Branża : technologia
- Branża : sanitarna
- Branża : elektryka i AKPiA
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary branżowe.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że :
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł,

W ogłoszeniu powinno być:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 złotych;


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował:
1) co najmniej 2 zamówienia o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto każde zamówienie.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające uprawnienia budowlane :
- kierownik budowy– 1 osoba : branża sanitarna - min. 5-letnie doświadczenie na tym stanowisku,
- kierownik robót –1osoba : branża architektoniczno-budowlana - min. 3-letnie doświadczenie na tym stanowisku,
- kierownik robót –1osoba : branża elektryczna - min. 3-letnie doświadczenie na tym stanowisku,

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
d) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN bruttoMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4
W ogłoszeniu jest:
5) odpis z rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż sześć m-cy przed terminem składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest:
1) aktualna opłacona polisa ubezpieczeniowa OC wraz z dowodem opłaty składki
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
3) wykaz robót budowlanych wraz z referencjami
4) oświadczenie, że osoby przewidziane do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadają wymagane uprawnienia;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

W ogłoszeniu powinno być:
d) wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składa¬nia ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któ¬rych roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ);
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowie¬dzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te¬mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie¬nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ);
g) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działal¬ności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
g) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-g.
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium .:
- w wysokości : 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w formie:
- pieniężnej – przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Kałuszynie,
nr konta 71 9224 0007 0000 9667 2000 0030
przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej do godziny będącej upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
 poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancji bankowych,
 gwarancji ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na: Gmina Kałuszyn, siedziba : 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1 i złożone przed upływem terminu składania
ofert w oryginale w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie ul. Pocztowa 1 – pokój nr 11. W ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kserokopię.

W ogłoszeniu powinno być:
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020.299).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Kałuszynie, nr konta 71 9224 0007 0000 9667 2000 0030
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
a) kwotę gwarancji,
b) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia - do dnia,
b) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j Dz.U.2019.1843. z późn. zm.)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
W ogłoszeniu jest:
Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty:
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;
3) w przypadku zmiany:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018.2177)
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;
4) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia:
1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,
2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ich z rynku,
4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej przeszkody,
5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;
6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak:
a) znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
b) znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
c) wystąpienia w trakcie realizacji umowy niezainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolizji techniczny powodujących wprowadzenie istotnych odstępstw od projektu budowlanego
d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania;
e) konieczność wykonania badań archeologicznych
7) wystąpienia siły wyższej.
4. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zlecenie, dzieło), które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2)decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wojewoda może skierować takie polecenie do organów administracji rządowej działających w województwie i państwowych osób prawnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; Prezes Rady Ministrów natomiast do innych niż wymienione wyżej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców; polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu);
4)wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
5.Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
7.Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 4, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust 1 pkt.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
8. Zamawiający dopuszcza zwiększenie kwoty, o której mowa w § 9 ust.1.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540229930-N-2020 z dnia: 2020-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.11.24 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data : 2020.12.02 godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
6.8 W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawioną Gwaranta, tj.: wystawcę gwarancji /poręczenia,poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka , z adnotacją: Wadium: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn, Znak sprawy: PIR.271.5.2020 przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.).
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45232421, 45232423, 45232440, 45311200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się