Przetarg 7698165 - ROZBUDOWA BAZY REHABILITACYJNEJ, KTÓRA UMOŻLIWI POBYT...

   
Analizuj Zamówienie 7698165 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
ROZBUDOWA BAZY REHABILITACYJNEJ, KTÓRA UMOŻLIWI POBYT DZIECI Z OPIEKUNAMI
Numer referencyjny: ZP/PN/10/2020

Projektowany bu
dynek będzie nadbudową nad istniejącym budynkiem pawilonu na słupach okalających istniejący budynek, dźwigarach żelbetowych i stropie z płyt kanałowych sprężonych. Na dachu istniejącego budynku zainstalowana jest instalacja kolektorów słonecznych, która w ramach inwestycji ma być przeniesiona na nowobudowany dach. Obiekt służy jako Oddział Opieki całodobowej nad Pacjentem z Opiekunem. Obiekt będzie przeznaczony jedynie dla dzieci wraz z opiekunami tam przebywającymi. W projektowanej nadbudowie na I piętrze przewiduje się 23 pokoje chorych 2-łóżkowe wraz z łazienkami, 1 pokój lekarski oraz pomieszczenia pomocnicze. Na II piętrze zaprojektowane są sale do zabiegów medycznych. Ruch chorych będzie się odbywał przez projektowaną windę szpitalną oraz trzema ewakuacyjnymi i oddymianymi klatkami schodowymi. W projektowanym budynku przewiduje się również pomieszczenia do podgrzania i przygotowania żywności własnej opiekunów. Budynek składa się z kondygnacji użytkowej oraz poddasza użytkowego, gdzie zaprojektowane są gabinety rehabilitacyjne.
W ramach zamówienia należy wykonać:
- roboty budowlane konstrukcyjno-architektoniczne z wystrojem wnętrz łącznie
- instalacja wod-kan,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja c.o.
- instalacja solarna (przeniesiona z dachu nadbudowywanego pawilonu),
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja elektryczna,
- instalacja oświetleniowa,
- instalacja odgromowa,
- siec kanalizacji deszczowej,
- siec kanalizacji sanitarnej,
- system sygnalizacji p.poż. SSP,
- system oddymiania,
- system przyzywowy,
- system SSP,
- okablowanie strukturalne,
- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną,
- demontaż i ponowny montaż kolektorów słonecznych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191467-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197545-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-06,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-23,godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205551-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-23,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-06,godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212515-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-06,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-12,godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540221324-N-2020 z dnia: 2020-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-12,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-20,godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540223057-N-2020 z dnia: 2020-11-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, obejmującą swoim zakresem branże konstrukcyjno – budowlaną, sanitarną, elektryczną, o wartości nie mniejszej niż:– 8 000 000,00zł ( słownie: osiem milionów złotych) każda

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego kubaturowego użyteczności publicznej odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, obejmującą swoim zakresem branże konstrukcyjno – budowlaną, sanitarną, elektryczną, o wartości nie mniejszej niż:– 8 000 000,00 zł brutto( słownie: osiem milionów złotych brutto) każdaMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7A do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał minimum jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie obiektu budowlanego
kubaturowego użyteczności publicznej odpowiadającego przedmiotowi zamówienia,
obejmującą swoim zakresem: o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00zł brutto.
Wykonawca nie może sumować zakresu i wartości kilku obiektów budowlanych,
(realizowanych w ramach oddzielnych robót budowlanych) dla uzyskania
wymaganych zakresów robót i wartości porównywalnych.
Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).
B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na każde z n/w stanowisk:
a) Kierownik budowy – minimalne wymagania:
· kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
· doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych użyteczności
publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000,00zł brutto.
b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
· kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.1333 ze zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
· doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej
c) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
· Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
· doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 – letnie doświadczenie
zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w zakresie obiektów kubaturowych użyteczności
publicznej. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
a) Kierownik budowy – minimalne wymagania:
a) Kierownik budowy – minimalne wymagania:
• kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o wartości robót 8 000 000,00 zł brutto
b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
• kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
c) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
• Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• doświadczenie zawodowe: nie mniejsze niż 3 – letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540228781-N-2020 z dnia: 2020-11-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-20,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-23,godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230824-N-2020 z dnia: 2020-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-07-31UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540231469-N-2020 z dnia: 2020-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-23,godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-27,godzina: 10:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45300000, 45310000, 45331100, 45400000, 45421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się