Przetarg 7695171 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w...

   
Analizuj Zamówienie 7695171 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-15
przedmiot ogłoszenia
„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społec
zno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów – plac reprezentacyjny”
Numer referencyjny: BZP.271.71.2020

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju prac rewitalizacyjnych placu reprezentacyjnego obejmujących m.in. wymianę nawierzchni szutrowej na wielkoformatowe płyty granitowe wraz z odwodnieniem i włączeniem do kanalizacji deszczowej, budowę fontanny kaskadowej wraz z niezbędnymi zbiornikami wody i instalacjami wod.-kan., budowę zasilania energetycznego dla sceny letniej i muszli koncertowej, budowę oświetlenia placu, budowę schodów terenowych i elementów małej architektury, przebudowę drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego, przebudowę istniejącego pomnika upamiętniającego „Marsz Śmierci”, przeniesienie w inną lokalizację stacji transformatorowej oraz wycinkę drzew i nowe nasadzenia.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184256-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
1. wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
1) minimum 2 zadania związane z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł brutto, oraz
2) minimum 2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.
2. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach:
1) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.:
a. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz,
b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, która, zgodnie z treścią ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. zwanej dalej ustawą będzie:
a. zobowiązana kierować robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 c w/w ustawy, czyli posiadać:
• uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
• doświadczenie w kierowaniu przez co najmniej 18 miesięcy robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.
b. zobowiązana kierować pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.1 w/w ustawy, czyli posiadać:
• ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz
• która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
4) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.2 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.:
• czyli posiadała świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo
• przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Uwaga:
1. Zgodnie z treścią art. 37f ustawy przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
2. Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w robotach budowlanych lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach wymaga potwierdzenia świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innymi dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
3. Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy
W przypadku, gdyby osoba wykazana przez Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2.3 ppkt a i/lub ppkt b, Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni parkowej.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są wymagane).
Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak  nie 0
Informacje dodatkowe:
Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 23 ust 5 ustawy PZP):
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż:
a) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch zadań związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem wpisanych do rejestru zabytków, których wartość łącznie wynosiła min. 2 500 000,00 zł brutto;
b) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie
wykonania minimum dwóch zadań polegających na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być:
1. wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
1) minimum 2 zadania związane z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł brutto, oraz
2) minimum 2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.
2. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach:
1) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.:
a. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz,
b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, która, zgodnie z treścią ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. zwanej dalej ustawą będzie:
a. zobowiązana kierować robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 c w/w ustawy, czyli posiadać:
• uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
• doświadczenie w kierowaniu przez co najmniej 18 miesięcy robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.
b. zobowiązana kierować pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.1 w/w ustawy, czyli posiadać:
• ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz
• która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
4) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.2 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.:
• czyli posiadała świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo
• przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Uwaga:
1. Zgodnie z treścią art. 37f ustawy przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
2. Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w robotach budowlanych lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach wymaga potwierdzenia świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innymi dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
3. Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy
W przypadku, gdyby osoba wykazana przez Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2.3 ppkt a i/lub ppkt b, Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni parkowej.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są wymagane).
Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
tak  nie 0
Informacje dodatkowe:
Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 23 ust 5 ustawy PZP):
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż:
a) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch zadań związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których wartość łącznie wynosiła min. 2 500 000,00 zł brutto;
b) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch zadań polegających na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/10/2020,
godzina: 11:50UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189068-N-2020 z dnia: 2020-10-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/10/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201711-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/10/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540208066-N-2020 z dnia: 2020-10-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
1. wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
1) minimum 2 zadania związane z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł brutto, oraz
2) minimum 2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.
2. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach:
1) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.:
a. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz,
b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3) osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, która, zgodnie z treścią ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. zwanej dalej ustawą będzie:
a. zobowiązana kierować robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 c w/w ustawy, czyli posiadać:
• uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
• doświadczenie w kierowaniu przez co najmniej 18 miesięcy robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.
b. zobowiązana kierować pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków tj. spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.1 w/w ustawy, czyli posiadać:
• ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz
• która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
4) osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.2 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.:
• czyli posiadała świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo
• przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Uwaga:
1. Zgodnie z treścią art. 37f ustawy przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
2. Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w robotach budowlanych lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach wymaga potwierdzenia świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innymi dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
3. Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
4. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy
W przypadku, gdyby osoba wykazana przez Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2.3 ppkt a i/lub ppkt b, Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni parkowej.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są wymagane).
Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 23 ust 5 ustawy PZP):
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż:
a) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania minimum dwóch zadań związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy zabytku będącym parkiem wpisanych do rejestru zabytków, których wartość łącznie wynosiła min. 2 500 000,00 zł brutto;
b) jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie
wykonania minimum dwóch zadań polegających na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być:
1.wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
1)2 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wpisanego do rejestru zabytków lub w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min.
2 500 000,00 zł brutto oraz
2)2 zadania polegające na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.
2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach:
1)osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2)osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.:
a.uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz,
b.uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
i teletechnicznych
3)osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót, która zobowiązana będzie kierować robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru i będzie spełniała wymagania, o których mowa
w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4)osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót która, zobowiązana będzie kierować pracami przy zieleni zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5)osobą, która będzie wykonywała prace o charakterze technicznym przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków i będzie spełniała wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Uwaga:
1.Zgodnie z treścią art. 37f ustawy przy ustalaniu udziału w robotach budowlanych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, uwzględnia się również udział w robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
2.Zgodnie z treścią art. 37g ustawy udział w robotach budowlanych lub zatrudnienie przy robotach prowadzonych przy zabytkach wymaga potwierdzenia świadectwami, w tym dotyczących odbytych praktyk zawodowych, oraz innymi dokumentami zaświadczającymi udział w tych robotach lub zatrudnienie przy tych robotach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane lub zaświadczeniami wydanymi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
3.Zgodnie z treścią art. 37h ustawy wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e ustawy,, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
4.Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy
W przypadku, gdyby osoba wykazana przez Wykonawcą jako kierownik budowy posiadała udokumentowane doświadczenie, o którym mowa w pkt. c.2. ppkt 3) i/lub ppkt 4), Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek bez konieczności wykazania dodatkowej osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych i/lub osoby kierującej pracami przy zieleni parkowej.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje / doświadczenie (jeżeli są wymagane).
Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:tak
Informacje dodatkowe:
a)jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wpisanego do rejestru zabytków lub w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków, których wartość wynosiła łącznie min. 2 500 000,00 zł brutto
b)jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia w zakresie wykonania dwóch zadań polegających na układaniu nawierzchni z granitu lub piaskowca o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/11/2020,
godzina: 13:20
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540213044-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/11/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218695-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/11/2020,
godzina: 10:50
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540222219-N-2020 z dnia: 2020-11-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2-8 umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę:
a. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku:
- konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji postępowania. Przez wady dokumentacji postępowania należy rozumieć w szczególności:
- brak spójności pomiędzy branżami, co uniemożliwia wykonanie zamówienia,
- zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter umowy nie ulegnie zmianie.
- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego
- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
- zmiany dokumentacji postępowania wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych.
- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji postępowania,
- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż zakres robot nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego.
- ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane,
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego.
b. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
- wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie .
c. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
- podwyższą jakość wykonanych robót,
- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
- technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego przewidzieć.
3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności:
• wiatr o prędkości powyżej 10 m/s utrzymujący się przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prace budowlane,
• wystąpienie ciągłych opadów deszczu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
b. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), cofnięcie zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd,
c. opóźnienia gestorów sieci lub innych służb zewnętrznych w wykonaniu ich zobowiązań wynikających z umów, uzgodnień itp. lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
d. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,
f. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
g. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
h. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
i. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
j. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji postępowania lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
k. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,
l. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od wykonawcy
m. gdy stwierdzone zostaną odmienne od przyjętych w dokumentacji postępowania warunki gruntowo - wodne uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac
n. wystąpienia warunków siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz miały bezpośredni wpływ na ograniczenia dostępności lub brak materiałów, usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności producentów lub firm dostarczających ww. materiał oraz usługodawców.
o. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii.
Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:
a. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,
b. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania wdanym etapie i podziale płatności przewidzianej zadany etap, jeżeli zakres wykonanych
w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy
i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych
w poszczególnych etapach robót.
6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą.
b. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w §18 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
c. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia,
d. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania.
7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu:
a. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to:
a. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
b. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,

W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2-8 umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę:
a. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku:
- konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji postępowania. Przez wady dokumentacji postępowania należy rozumieć w szczególności:
- brak spójności pomiędzy branżami, co uniemożliwia wykonanie zamówienia,
- zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter umowy nie ulegnie zmianie.
- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego
- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy,
- zmiany dokumentacji postępowania wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych.
- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji postępowania,
- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych w dokumentacji technicznej, a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu w pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż zakres robot nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego.
- ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane,
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego.
b. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
- wystąpienia innych ograniczeń natury środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie .
c. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
- podwyższą jakość wykonanych robót,
- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
- technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego przewidzieć.
3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności:
• wiatr o prędkości powyżej 10 m/s utrzymujący się przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prace budowlane,
• wystąpienie ciągłych opadów deszczu przez okres min. 3 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na wolnym powietrzu,
b. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie, zmian planów innych inwestorów (np. dot. sieci), cofnięcie zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren itd,
c. opóźnienia gestorów sieci lub innych służb zewnętrznych w wykonaniu ich zobowiązań wynikających z umów, uzgodnień itp. lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
d. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,
f. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
g. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
h. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
i. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
j. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji postępowania lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
k. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,
l. gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od wykonawcy
m. gdy stwierdzone zostaną odmienne od przyjętych w dokumentacji postępowania warunki gruntowo - wodne uniemożliwiające dalsze prowadzenie prac
n. wystąpienia warunków siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz miały bezpośredni wpływ na ograniczenia dostępności lub brak materiałów, usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności producentów lub firm dostarczających ww. materiał oraz usługodawców.
o. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii.
p. zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie §20 ust. 2 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Ustawy
Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:
a. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,
b. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania wdanym etapie i podziale płatności przewidzianej zadany etap, jeżeli zakres wykonanych
w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy
i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych
w poszczególnych etapach robót.
6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą.
b. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w §18 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
c. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia,
d. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania.
7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu:
a. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to:
a. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
b. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia,Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/10/2020,
godzina: 10:50

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/11/2020,
godzina: 11:50
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45000000, 45110000, 45112710, 45233161, 45233200, 45233220, 45233260, 45311000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się