Przetarg 7177785 - Przetarg nieograniczony na wybudowanie i uruchomienie 5...

   
Analizuj Zamówienie 7177785 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-22
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na wybudowanie i uruchomienie 5 punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
Numer refe
rencyjny: 140/2019

1. Cześć 1:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej i energetycznej dla 5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem robót dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”, w lokalizacjach:
1) Włocławska na wysokości posesji nr 82a (na słupie),
2) Włocławska/Perłowa (na słupie),
3) Włocławska na wysokości posesji nr 140 (na słupie),
4) Ametystowa (na słupie),
5) Pętla autobusowa przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich (na słupie przy przejściu podziemnym dla pieszych przez Szosę Lubicką).
1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową przyłączy światłowodowych i energetycznych.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do siwz i we wzorze umowy.

2. Cześć 2:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu i instalacji 5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem prac dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”, w lokalizacjach:
1) Włocławska na wysokości posesji nr 82a (na słupie),
2) Włocławska/Perłowa (na słupie),
3) Włocławska na wysokości posesji nr 140 (na słupie),
4) Ametystowa (na słupie),
5) Pętla autobusowa przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich (na słupie przy przejściu podziemnym dla pieszych przez Szosę Lubicką).
2.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji usługi, osób wykonujących czynności fizyczne związane z instalacją kamer.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do siwz i we wzorze umowy.
3. Rozwiązania równoważne:
3.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.
3.2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
3.3. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.
3.4. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy lub równoważne.
3.5. Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SIWZ.
4.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
5. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.




ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: wykonanie robót budowlanych, dotyczących przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej i energetycznej dla 5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem robót dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”, w 5 lokalizacjach
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej i energetycznej dla 5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem robót dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”, w lokalizacjach: 1) Włocławska na wysokości posesji nr 82a (na słupie): Zakres robót: - wybudowanie 10m kanalizacji kablowej z rur HDPE40 na odcinku od studzienki TW do nowego punktu kamerowego na wysokości posesji Włocławska 82a; - wykonanie 7m przepustów pod drogami z rury 110; - postawienie słupa 6m ocynkowanego, sześciokątnego z uziemieniem szpilkowym miedziowanym na głębokości 3m; - układanie 2 bednarek w rowach kablowych; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od szafy MZD przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do postawionego słupa 435m kabla światłowodowego 4J Z-XOTKtsd; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od szafy MZD przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do postawionego słupa 435m kabla energetycznego YDY 3x2,5; - założenie opasek oznaczeniowych na kablach; - wciąganie kabla światłowodowego i energetycznego do słupa (3m); - dostawa i montaż na słupie szafki instalacyjnej IP66; - montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód (2 złącza), pigtail E2000-APC-2m (1 szt.); - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 2) Włocławska/Perłowa (na słupie): Zakres robót: - wybudowanie 4m kanalizacji kablowej z rur HDPE40 na odcinku od studzienki TW do nowego punktu kamerowego przy ul. Włocławska/Perłowa; - postawienie słupa 6m ocynkowanego, sześciokątnego z uziemieniem szpilkowym miedziowanym na głębokości 3m; - układanie 2 bednarek w rowach kablowych; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od punktu kamerowego na wysokości posesji przy ul. Włocławskiej 82a do postawionego słupa 224m kabla światłowodowego 4J Z-XOTKtsd; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od punktu kamerowego na wysokości posesji przy ul. Włocławska 82a do postawionego słupa 224m kabla energetycznego YDY 3x2,5; - założenie opasek oznaczeniowych na kablach; - wciąganie kabla światłowodowego i energetycznego do słupa (3m); - dostawa i montaż na słupie szafki instalacyjnej IP66; - montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód (2 złącza), pigtail E2000-APC-2m (1 szt.); - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 3) Włocławska na wysokości posesji nr 140 (na słupie); Zakres robót: - wybudowanie 12m kanalizacji kablowej z rur HDPE40 na odcinku od studzienki TW do nowego punktu kamerowego przy ul. Włocławskiej 140; - wykonanie 8m przepustów pod drogami z rury 110; - postawienie słupa 6m ocynkowanego, sześciokątnego z uziemieniem szpilkowym miedziowanym na głębokości 3m; - układanie 2 bednarek w rowach kablowych; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od przepompowni przy ul. Włocławskiej 115 do punktu kamerowego na wysokości posesji przy ul. Włocławskiej 140 do postawionego słupa 377m kabla światłowodowego 4J Z-XOTKtsd; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od przepompowni przy ul. Włocławskiej 115 do punktu kamerowego na wysokości posesji przy ul. Włocławska 140 do postawionego słupa 377m kabla energetycznego YDY 3x2,5; - założenie opasek oznaczeniowych na kablach; - wciąganie kabla światłowodowego i energetycznego do słupa (3m); - dostawa i montaż na słupie szafki instalacyjnej IP66; - montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód (2 złącza), pigtail E2000-APC-2m (1 szt.); - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 4) Ametystowa (na słupie): Zakres robót: - wybudowanie 4m kanalizacji kablowej z rur HDPE40 na odcinku od studzienki TW do nowego punktu kamerowego przy ul. Ametystowej; - postawienie słupa 6m ocynkowanego, sześciokątnego z uziemieniem szpilkowym miedziowanym na głębokości 3m; - układanie 2 bednarek w rowach kablowych; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od przepompowni przy ul. Włocławskiej 115 do punktu kamerowego przy ul. Ametystowej do postawionego słupa 618m kabla światłowodowego 4J Z-XOTKtsd; - dostawa i wciąganie do kanalizacji TW od przepompowni przy ul. Turkusowej 28 do punktu kamerowego przy ul. Ametystowej do postawionego słupa 356m kabla energetycznego YDY 3x2,5; - założenie opasek oznaczeniowych na kablach; - wciąganie kabla światłowodowego i energetycznego do słupa (3m); - dostawa i montaż na słupie szafki instalacyjnej IP66; - montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód (2 złącza), pigtail E2000-APC-2m (1 szt.); - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) Pętla autobusowa przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich (na słupie przy przejściu podziemnym dla pieszych przez Szosę Lubicką). Zakres robót: - wybudowanie 35m kanalizacji kablowej z rur HDPE40 na odcinku od szafy zasilania oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka, na wysokości ul. Kosynierów Kościuszkowskich, wzdłuż wejścia do tunelu do miejsca postawienia słupa dla kamery, - postawienie słupa 6m ocynkowanego, sześciokątnego z uziemieniem szpilkowym miedziowanym na głębokości 3m; - dostawa i wciągnięcie do wybudowanej kanalizacji (od szafy do wnętrza słupa) 40m kabla 3x2,5mm2 ; - założenie opasek oznaczeniowych na kablu; - wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących czynności fizyczne i obsługę maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z budową przyłączy światłowodowych i energetycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do siwz i we wzorze umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie montażu i instalacji5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem prac dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”w 5 lokalizacjach.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu i instalacji 5 nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną w 2018 i zaktualizowaną w 2019 roku przez Adama Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma AKO Kowalski Adam” oraz „Zakresem prac dla punktu kamerowego przy pętli autobusowej przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich”, w lokalizacjach: 1) Włocławska na wysokości posesji nr 82a (na słupie): Zakres usługi i montażu: - pobranie od Zamawiającego kamery Axis Q6155-E wraz z uchwytem montażowym; - pomalowanie obudowy kamery i uchwyt w kolorze słupa, na którym kamera będzie montowana; - montaż kamery Q 6155-E na wysokości 4,5m na słupie stalowym stojącym na wysokości posesji przy ul. Włocławskiej 82a; - montaż w szafie MZD przy Rondzie Rotmistrza Pileckiego wyłącznika nadprądowego 6A oraz ogranicznika przepięć klasy C dla obwodu zasilającego kamerę, wyłącznika różnicowo-prądowego 10A/30mA, rozłącznika modułowego wnętrzowego TYTAN nn 16A 1-bieg, 2 adapterów E2000-APC, 2 pigtaili E2000-APC/LC-2m, 3 patchkordów E2000-APC-2m, jednej przełącznicy MINI ODF, jednej listwy zaciskowej 2,5mm2, podwójne gniazdo z uziemieniem IP-54; - dostawa 2 wkładek WDM SFP 1000Base (nadawanie i odbiór); - montaż w szafce instalacyjnej przy kamerze wyłącznika nadprądowego 4A oraz ogranicznika przepięć klasy C, gniazda podwójnego z uziemieniem IP-54; - podłączenie do kamery kabla światłowodowego i zasilania; - włączenie włókna światłowodowego od kamery do switcha Oring zamontowanego w szafie MZD przy rondzie Rotmistrza Pileckiego (switch monitoringu wizyjnego miasta); - wraz z Zamawiającym uruchomienie przesyłu obrazu z kamery do Centrum Monitoringu przy ul. Legionów 70/76. - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 2) Włocławska/Perłowa (na słupie): Zakres usługi i montażu: - pobranie od Zamawiającego kamery Axis Q6155-E wraz z uchwytem montażowym; - pomalowanie obudowy kamery i uchwyt w kolorze słupa, na którym kamera będzie montowana; - montaż kamery Q 6155-E na wysokości 4,5m na słupie stalowym stojącym na wysokości skrzyżowania ul. Włocławska/Perłowa; - dostawa 2 wkładek WDM SFP 1000Base (nadawanie i odbiór); - montaż w szafce instalacyjnej przy kamerze wyłącznika nadprądowego 4A oraz ogranicznika przepięć klasy C, gniazda podwójnego z uziemieniem IP-54; - podłączenie do kamery kabla światłowodowego i zasilania; - włączenie włókna światłowodowego od kamery do switcha Oring zamontowanego w szafie MZD przy rondzie Rotmistrza Pileckiego (switch monitoringu wizyjnego miasta); - wraz z Zamawiającym uruchomienie przesyłu obrazu z kamery do Centrum Monitoringu przy ul. Legionów 70/76. - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 3) Włocławska na wysokości posesji nr 140 (na słupie); Zakres usługi i montażu: - pobranie od Zamawiającego kamery Axis Q6155-E wraz z uchwytem montażowym; - pomalowanie obudowy kamery i uchwyt w kolorze słupa, na którym kamera będzie montowana; - montaż kamery Q 6155-E na wysokości 4,5m na słupie stalowym stojącym na wysokości posesji przy ul. Włocławska 140; - dostawa montaż w szafce instalacyjnej przy kamerze wyłącznika nadprądowego 4A oraz ogranicznika przepięć klasy C, gniazda podwójnego z uziemieniem IP-54; - podłączenie do kamery kabla światłowodowego i zasilania; - w przepompowni przy ul. Włocławskiej 115 dostawa i montaż w szafie TW wyłącznika nadprądowego 6A oraz ogranicznika przepięć klasy C dla obwodu zasilającego kamerę, wyłącznika różnicowo-prądowego 10A/30mA, rozłącznika modułowego wnętrzowego TYTAN nn 16A 1-bieg., podlicznika energii elektrycznej (jednofazowy, jednomodułowy np. Bemko BM01B-L); - w przepompowni przy ul. Włocławskiej 115 w szafie sieci światłowodowej krosowanie kabli światłowodowych dla kamer z ul. Włocławskiej 140 i Ametystowej łącznie z dostawą wkładek WDM, tacek spawów, itp.; - wraz z Zamawiającym uruchomienie przesyłu obrazu z kamery do Centrum Monitoringu przy ul. Legionów 70/76. - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 4) Ametystowa (na słupie): Zakres usługi i montażu: - pobranie od Zamawiającego kamery Axis Q6155-E wraz z uchwytem montażowym; - pomalowanie obudowy kamery i uchwyt w kolorze słupa, na którym kamera będzie montowana; - montaż kamery Q 6155-E na wysokości 4,5m na słupie stalowym stojącym przy ul. Ametystowej; - dostawa montaż w szafce instalacyjnej przy kamerze wyłącznika nadprądowego 4A oraz ogranicznika przepięć klasy C, gniazda podwójnego z uziemieniem IP-54; - podłączenie do kamery kabla światłowodowego i zasilania; - w przepompowni przy ul. Turkusowej 28 dostawa i montaż w szafie TW wyłącznika nadprądowego 6A oraz ogranicznika przepięć klasy C dla obwodu zasilającego kamerę, wyłącznika różnicowo-prądowego 10A/30mA, rozłącznika modułowego wnętrzowego TYTAN nn 16A 1-bieg podlicznika energii elektrycznej (jednofazowy, jednomodułowy np. Bemko BM01B-L); - wraz z Zamawiającym uruchomienie przesyłu obrazu z kamery do Centrum Monitoringu przy ul. Legionów 70/76. - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) Pętla autobusowa przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich (na słupie przy przejściu podziemnym dla pieszych przez Szosę Lubicką). Zakres usługi i montażu: - pobranie od Zamawiającego kamery Axis Q6155-E wraz z uchwytem montażowym; - pomalowanie obudowy kamery i uchwyt w kolorze słupa, na którym kamera będzie montowana; - dostawa i montaż w szafce MZD przy przejściu podziemnym przez Szosę Lubicką na wysokości ul. Kosynierów Kościuszkowskich ogranicznika przepięć 1P klasa Bc, zabezpieczenie nadprądowe C1 dla zasilania kamery i anteny nadawczej; - montaż kamery Q-6155-E na wysokości 4,5m na słupie stalowym przy przejściu podziemnym pod ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Kosynierów Kościuszkowskich wraz z anteną nadawczą; - dostawa montaż i uruchomienie mostu radiowego GigaEter 19 WideBand (2 szt.), Groove 52HPn (2 szt.) (RBGroove-52HPn) pomiędzy kamerą na słupie, a punktem kamerowych na skrzyżowaniu ulic Ligi Polskiej/Szosa Lubicka; - podłączenie zasilania dla kamery i anteny nadawczej; - przy ul. Ligi Polskiej/Szosa Lubicka na słupie sygnalizatora świetlnego przy przejściu dla pieszych zamontowanie anteny odbiorczej, do której kabel zasilający i sygnałowy doprowadzić od znajdującej się w pobliżu kamery miejskiego systemu monitoringu wizyjnego przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji MZD i WOL (do przesyłania sygnału wykorzystać wolny port znajdującego się w tym punkcie kamerowym urządzenia sieciowego firmy Metel); - podłączenie zasilania do anteny odbiorczej; - wraz z Zamawiającym uruchomienie przesyłu obrazu z kamery do Centrum Monitoringu przy ul. Legionów 70/76. - wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji usługi, osób wykonujących czynności fizyczne związane z instalacją kamer. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do siwz i we wzorze umowy.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 45231000, 45232332, 51314000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się