Zlecenie 7147337 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych...

   
Zamówienie 7147337 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-08
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w obszarze wpływu częstego rozładowywania i ładowania ogniw Li-io
n w różnych temperaturach na ich parametry elektryczne Cel zamówienia 1. Celem postępowania jest wybór Oferenta, który przeprowadzi prace badawcze w obszarze wpływu częstego rozładowywania i ładowania ogniw Li-ion w różnych temperaturach na ich parametry elektryczne w ramach projektu pod nazwą „Opracowanie Hybrydowego Akumulatora buforującego dla zasilacza podtrzymującego UPS w maszynach vendingowych, opartego na technologii ogniw Litowo-jonowych oraz Superkondensatorach”.
2. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju obowiązujących od dnia 9 września 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 9 września 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w obszarze wpływu częstego rozładowywania i ładowania ogniw Li-ion w różnych temperaturach na ich parametry elektryczne.

Prace obejmować będą:
• Wykonanie długoterminowych badań wielokrotnego procesu ładowania i rozładowywania ogniw Li-Ion w różnych temperaturach, w skali 1500 pełnych cykli.
• Sporządzenie, z interwałem co 100 pełnych cykli, dokumentacji wpływu wielokrotnego pełnego procesu rozładowania i ładowania na stan techniczny ogniwa, dla parametrów: pojemność ogniwa, rezystancja wewnętrzna, kształt charakterystyki napięciowej w funkcji rozładowania, maksymalny bezpieczny prąd rozładowania, nagrzewanie, temperatura ogniwa po zakończeniu fazy CC ładowania.

W ramach zrealizowanych badań należy zestawić otrzymane wyniki w następujący sposób:

I. Wprowadzenie oraz opis stanowiska pomiarowego.
II. Badania:
2.1 Parametry techniczne ogniwa „X” „Y” „Z”
2.2 Specyfikacja techniczna producenta ogniwa „X” „Y” „Z”
2.3 Specyfikacja techniczna zmierzona dla nowego ogniwa „X” „Y” „Z”
a) pojemność ogniwa,
b) rezystancja wewnętrzna,
c) kształt charakterystyki napięciowej w funkcji rozładowania dla prądów 0,5C i 1C
d) maksymalny bezpieczny prąd rozładowania dla temperatury max 50’C i temperatury otoczenia 23’C
2.4 Pomiary w funkcji temperatury ogniwa „X” „Y” „Z”
2.5 Zestawienie w formie tabeli bądź wykresów parametrów: pojemność ogniwa, rezystancja wewnętrzna, kształt charakterystyki napięciowej w funkcji rozładowania, maksymalny bezpieczny prąd rozładowania, temperatura ogniwa po zakończeniu fazy CC ładowania, dla poniższych etapów:
a) Pomiar dla temperatury -20’C
• 100 cykli, 200 cykli, 300 cykli, …., …..,
(w sekwencji co 100, aż do 1500 cykli)
b) Pomiar dla temperatury 0’C
• 100 cykli, 200 cykli, 300 cykli, …., …..,
(w sekwencji co 100, aż do 1500 cykli)
c) Pomiar dla temperatury 20’C
• 100 cykli, 200 cykli, 300 cykli, …., …..,
(w sekwencji co 100, aż do 1500 cykli)
III. Podsumowanie i wnioski.

Zleceniodawca zastrzega, że dostarczy niezbędne do przeprowadzenia badań ogniwa, po 3 sztuk z każdego modelu. Badania należy przeprowadzić dla wszystkich dostarczonych przez Zleceniodawcę ogniw.


2. Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
- Zamawiający zastrzega, że autorskie prawa majątkowe do przeprowadzonych w ramach niniejszego zlecenia prac badawczych zostaną przeniesione na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
- Zamawiający zastrzega, że przed przystąpieniem do podpisania umowy na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia konieczne będzie zawarcie pomiędzy Stronami, Umowy o zachowaniu Poufności, zawierającej karę umowną za naruszenie zasad poufności przez Wykonawcę.
3. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się