Przetarg 7632861 - Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7632861 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-07
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie
Numer referencyjny: IN.271.9.2020.MŁ

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy F
abrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0918,55.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne:
1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km 0918,55
Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł.
Etap 1 zamówienia współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp
w wysokości 1.000.000,00 zł.
2) Etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18
Na realizację etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł.
3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty:
1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie
Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym.
4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót:
1) Etap 1 – od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej
o nawierzchni mineralno-asflaltowej,
przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie
o ruchu okrężnym typu rondo,
budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni
z kostki betonowej,
rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,
zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą),
budowę kanału technicznego,
budowę sieci oświetlenia ulicznego,
budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
budowę monitoringu miejskiego,
budowę sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci elektrycznych,
przebudowę sieci teletechnicznych,
przebudowę sieci gazowych,
budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.)
wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.),
transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,
wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej.
b) w zakresie zlecanym przez MPWiK:
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków
z LFP),
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej),
− budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm,
− tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm,
− przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu deszczowego),
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-W1316,2 m,
− w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia
w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym,
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii bezwykopowej,
− przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110,
− przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie
w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,
przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,
przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,
budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)
budowę kanału technicznego,
budowę sieci oświetlenia ulicznego,
budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,
budowę sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci elektrycznych,
przebudowę sieci teletechnicznych,
przebudowę sieci gazowych,
budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),
wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).
b) w zakresie zlecanym przez MPWiK:
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2,
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29,
− w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej,
− w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego,
− budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm,
− przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji
w technologii bezwykopowej,
− przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie
w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:
projekcie budowlanym pełno-branżowym,
projektach wykonawczych
projekcie stałej organizacji ruchu,
szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robót.
Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną.
7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady
i wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów.
8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne
i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży.
11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym
pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym
w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach.
12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż
i Zamawiającym protokołów z rad budowy;
3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;
UWAGI:
Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkcja przemysłowa.
Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1.
5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ;
6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie
z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;
8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie
z dokumentacją geodezyjną;
9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej;
11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego.
Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej
12) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ;
13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego;
14) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco,
z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;
15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót
(w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;
16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;
18) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;
19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego;
20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;
21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej;
22) zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;
23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania
z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;
26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika budowy
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy;
27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;
28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia;
29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania;
30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK);
31) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;
34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły;
35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu;
36) informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
37) wykonania dokumentacji powykonawczej;
38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;
39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK;
40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;
41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania),
42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych;
43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;
44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
45) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych
w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy
o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.
W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
46) Na czas realizacji Etapu 1 wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo.
Warunki dla drogi tymczasowej:
konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach miasta Leszna.
szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m,
prace związane z budową drogi tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy zlokalizowane przy ul. Magazynowej,
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie,
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi
i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy,
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości;
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości.
13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości;
3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca;
4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;
5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.
6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ;
7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ;
8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy;
9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania
w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie;
10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru;
11) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy
(w zależności od obowiązujących przepisów);
12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania;
13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania;
14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej;
15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;
16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego;
17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie;
18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego;
19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów);
20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy;
21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy.
14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki.
17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe i ziemne,
roboty branży drogowej,
roboty branży sanitarnej,
roboty branży elektrycznej,
roboty branży teletechnicznej,
roboty branży gazowej,
roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,
roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
W zakresie zlecanym przez MPWiK:
roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe i ziemne,
roboty branży sanitarnej,
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.
19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl
23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności,
w celach interpretacji ważności zapisów:
1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Projekt budowalny pełno-branżowy,
4) Projekty wykonawcze,
5) STWiORB,
6) Przedmiary robót.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540156574-N-2020 z dnia: 2020-08-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
1.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej
obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do
skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia
wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia
zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45231220-3
Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy
realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km
0918,55 Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019
dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia
współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap
2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18 Na realizację
etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje
prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK
będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się
wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 – od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem
obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę jezdni ulicy
Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, 􀀀 przebudowę
skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, 􀀀
budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę
chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki
kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą), 􀀀
budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia przejść dla
pieszych, 􀀀 budowę monitoringu miejskiego, 􀀀 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę
sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i
montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu
(oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), 􀀀 transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,
􀀀 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci
kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1
(miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od
studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni
SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji
ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza
kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji
ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć
istniejący przykanalik wpustu deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku
od węzła W1-W1316,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia
w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii
bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi
przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7
o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110,
odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w
węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci
kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu
klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio
ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w
stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak,
aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan
wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.
Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w
obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który
swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę
jezdni ulicy Fabrycznej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie
skanalizowane, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie
skanalizowane, 􀀀 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z
kostki kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie,
obsianie trawą) 􀀀 budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę
doświetlenia przejść dla pieszych, 􀀀 budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,
􀀀 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej architektury
(ławki, kosze, wiaty itp.), 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome,
urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej
o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia
przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8
o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji
ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul.
Wilkońskiego, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1
do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych
przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29, − w węźle W18
zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w
kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny
DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego, − budowę sieci
wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-
w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej
zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, −
przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu
klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio
ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w
stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać
tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan
wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może
mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.
Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w
obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich
wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: 􀀀 projekcie budowlanym pełno-branżowym, 􀀀
projektach wykonawczych 􀀀 projekcie stałej organizacji ruchu, 􀀀 szczegółowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 􀀀 przedmiarach robót. Wymienione
dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie
internetowej www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter
orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany
pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy
wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania
określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z
uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca do
wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz
elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym,
projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym
pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to
charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań
zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia
materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych
niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach
wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ
dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną
ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2)
ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających
niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków
Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we
współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3)
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi
przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;
UWAGI: 􀀀 Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny
uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza i produkcja przemysłowa. 􀀀 Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z
przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1. 5)
prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości
położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów
ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o
dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 7)
zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych
nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i
przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego
wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy
ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające
się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią
własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich
zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów
porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela
Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach
administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i
foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym
stanowią własność Zamawiającego. Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń
elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12)
właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno
dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu
budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące
ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ; 13)
organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń
koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót,
Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach
budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z
Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i przedłożenie do
zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu
robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być
aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować
zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz
przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania
zamówienia; 16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów
BHP; 17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego,
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące utrzymanie czystości
na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew –
wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla
zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań
laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla
badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w
stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK
inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt
własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych
inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji.
Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w
ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej
inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek
branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac
wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania
robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń
stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości
prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych
mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego
na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną,
a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale
Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika
budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu
wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót; 28) wykonania i pokrycia
kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów
technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia; 29)
wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia
gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania; 30) wykonania
płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego
płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt
wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody
płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego
punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być
studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających ścieków,
w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 32)
pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do
tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu
szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania
dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i
przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z
numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe
węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36) informowania
MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK
zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika
Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy
zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji powykonawczej; 38) poniesienia
wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania
obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z
demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy,
hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do
MPWiK; 40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki
rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości
do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia
ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy
należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają
wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej
i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;
44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą,
profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga
udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,
wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia
nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji
nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii,
zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać
od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,
konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności
wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do
przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje
Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te
czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1
wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr:
27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga
dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul.
Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo. Warunki
dla drogi tymczasowej: 􀀀 konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i
nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i
grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy,
zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć
materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest
w granicach miasta Leszna. 􀀀 szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, 􀀀 prace związane z budową tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy
zlokalizowane przy ul. Magazynowej, 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi
tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, 􀀀 w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia,
Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W
przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi
tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, 􀀀 w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana
będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę
zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości; 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i
czystości. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od
Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie,
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów
Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca; 4) Organizowanie robót w
uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;
5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad
BHP oraz Planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których
mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z
oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora
pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie
Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w
budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w
celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ)
zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem
do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do
akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do
wbudowania; 14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów
wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej
branży; 16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie
życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie).
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego; 19)
Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania
przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na
terenie budowy; 21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy. 14. W przypadku, gdy
termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany
będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie
dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności
polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn
zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe
warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i
7b do SIWZ. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien
skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w
wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu
oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej
miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym
przez Miasto Leszno: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży
drogowej, 􀀀 roboty branży sanitarnej, 􀀀 roboty branży elektrycznej, 􀀀 roboty branży teletechnicznej, 􀀀 roboty branży gazowej, 􀀀 roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury, 􀀀 roboty
związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez MPWiK: 􀀀 roboty
przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby
osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności
wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania
umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących
wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik
do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni
roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami
wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20
powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego
Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej
sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl
23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być
traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach
interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełno-branżowy, 4) Projekty
wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót.
W ogłoszeniu powinno być:
1.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej
obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do
skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia
wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia
zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45231220-3
Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy
realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km
0918,55 Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019
dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia
współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap
2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18 Na realizację
etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje
prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK
będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się
wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 – od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem
obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę jezdni ulicy
Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, 􀀀 przebudowę
skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, 􀀀
budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę
chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki
kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą), 􀀀
budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia przejść dla
pieszych, 􀀀 budowę monitoringu miejskiego, 􀀀 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę
sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i
montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu
(oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), 􀀀 transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,
􀀀 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci
kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1
(miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od
studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni
SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji
ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza
kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji
ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć
istniejący przykanalik wpustu deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku
od węzła W1-W1316,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia
w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii
bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi
przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7
o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110,
odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w
węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci
kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu
klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio
ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w
stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak,
aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan
wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.
Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w
obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który
swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę
jezdni ulicy Fabrycznej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie
skanalizowane, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie
skanalizowane, 􀀀 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀
budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z
kostki kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie,
obsianie trawą) 􀀀 budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę
doświetlenia przejść dla pieszych, 􀀀 budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,
􀀀 budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej architektury
(ławki, kosze, wiaty itp.), 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome,
urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej
o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia
przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8
o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji
ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul.
Wilkońskiego, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1
do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych
przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29, − w węźle W18
zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w
kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny
DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego, − budowę sieci
wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-
w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej
zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, −
przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu
klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio
ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w
stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać
tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan
wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może
mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur.
Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w
obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich
wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: 􀀀 projekcie budowlanym pełno-branżowym, 􀀀
projektach wykonawczych 􀀀 projekcie stałej organizacji ruchu, 􀀀 szczegółowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 􀀀 przedmiarach robót. Wymienione
dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie
internetowej www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter
orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany
pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy
wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania
określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z
uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca do
wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz
elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym,
projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym
pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to
charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań
zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia
materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych
niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach
wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ
dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną
ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2)
ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających
niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków
Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we
współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3)
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi
przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;
UWAGI: 􀀀 Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny
uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza i produkcja przemysłowa. 􀀀 Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z
przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1. 5)
prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości
położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów
ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o
dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 7)
zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych
nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i
przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego
wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy
ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające
się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią
własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich
zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów
porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela
Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach
administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i
foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym
stanowią własność Zamawiającego. Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń
elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12)
właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno
dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu
budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące
ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ; 13)
organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń
koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót,
Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach
budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z
Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach
technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i przedłożenie do
zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu
robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być
aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować
zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz
przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania
zamówienia; 16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów
BHP; 17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego,
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące utrzymanie czystości
na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew –
wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla
zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań
laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla
badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w
stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK
inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt
własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych
inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji.
Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w
ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej
inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek
branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac
wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania
robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń
stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości
prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb
budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych
mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego
na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną,
a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale
Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika
budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu
wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót; 28) wykonania i pokrycia
kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów
technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia; 29)
wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia
gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania; 30) wykonania
płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego
płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt
wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody
płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego
punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być
studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających ścieków,
w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 32)
pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do
tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu
szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania
dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i
przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z
numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe
węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36) informowania
MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK
zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika
Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy
zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji powykonawczej; 38) poniesienia
wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania
obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z
demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy,
hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do
MPWiK; 40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki
rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości
do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia
ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy
należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają
wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej
i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;
44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą,
profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga
udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,
wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia
nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji
nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii,
zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo
uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać
od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,
konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności
wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do
przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje
Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te
czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1
wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr:
27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga
dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul.
Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo. Warunki
dla drogi tymczasowej: 􀀀 konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i
nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i
grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy,
zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć
materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest
w granicach miasta Leszna. 􀀀 szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, 􀀀 prace związane z budową tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy
zlokalizowane przy ul. Magazynowej, 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi
tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, 􀀀 w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia,
Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W
przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi
tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, 􀀀 w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana
będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę
zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości; 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i
czystości. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od
Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie,
wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów
Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca; 4) Organizowanie robót w
uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;
5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad
BHP oraz Planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których
mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z
oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora
pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie
Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w
budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w
celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ)
zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem
do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do
akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do
wbudowania; 14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów
wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej
branży; 16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie
życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie).
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego; 19)
Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania
przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na
terenie budowy; 21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy, 22) Niezależnie od pozwolenia na wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. W przypadku, gdy
termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany
będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie
dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności
polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn
zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe
warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i
7b do SIWZ. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien
skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w
wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu
oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej
miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze
zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym
przez Miasto Leszno: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży
drogowej, 􀀀 roboty branży sanitarnej, 􀀀 roboty branży elektrycznej, 􀀀 roboty branży teletechnicznej, 􀀀 roboty branży gazowej, 􀀀 roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury, 􀀀 roboty
związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez MPWiK: 􀀀 roboty
przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby
osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności
wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania
umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących
wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik
do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni
roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami
wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20
powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego
Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej
sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl
23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być
traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach
interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełno-branżowy, 4) Projekty
wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej: -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi
min. klasy Z o długości min. 500 m i wartości całkowitej robót min. 3.000.000,00 PLN brutto
(słownie: trzy miliony złotych 00/100), przy realizacji której występowała budowa lub przebudowa co
najmniej trzech elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum trzech spośród następujących
elementów: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna,
sieć teletechniczna, kanał technologiczny), oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy
skrzyżowania lub przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane/skrzyżowanie typu
rondo, oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci wodociągowej o
długości co najmniej 200 mb i średnicy zewnętrznej, co najmniej DN 450 mm, oraz -jedno
zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci kanalizacji o długości co najmniej
200 mb i średnicy zewnętrznej co najmniej 315 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w
ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót dotyczących budowy lub przebudowy drogi i
skrzyżowania, o parametrach określonych powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w
ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót branży drogowej przy realizacji której występowała
budowa/przebudowa sieci infrastruktury technicznej spośród branż wskazanych w powyższym
warunku udziału w postępowaniu tj.: a) branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej, b) branży
sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno
zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14
Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać
na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy
realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o
których mowa w przedmiotowym warunku udziału w postępowaniu.W sytuacji, kiedy Wykonawca nie
ma doświadczenia w realizacji robót, o których mowa w warunku, wówczas w celu spełnienia
opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, winien
złożyć ofertę w Konsorcjum, bądź też powołać się na potencjał innych podmiotów. UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę
Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału
kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania
odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wykazu osób (Załącznik nr 6 do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej: -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi
min. klasy Z o długości min. 500 m i wartości całkowitej robót min. 3.000.000,00 PLN brutto
(słownie: trzy miliony złotych 00/100), przy realizacji której występowała budowa lub przebudowa co
najmniej trzech elementów infrastruktury towarzyszącej (czyli minimum trzech spośród następujących
elementów: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, oświetlenie, sieć elektroenergetyczna,
sieć teletechniczna, kanał technologiczny), oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu: budowy skrzyżowania skanalizowanego/skrzyżowania typu rondo lub przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane/skrzyżowanie typu rondo, oraz -jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci wodociągowej o
długości co najmniej 200 mb i średnicy zewnętrznej, co najmniej DN 450 mm, oraz -jedno
zamówienie polegające na wykonaniu budowy/przebudowy sieci kanalizacji o długości co najmniej
200 mb i średnicy zewnętrznej co najmniej 315 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w
ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót dotyczących budowy lub przebudowy drogi i
skrzyżowania, o parametrach określonych powyżej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia, w
ramach jednej Inwestycji, zrealizowanych robót branży drogowej przy realizacji której występowała
budowa/przebudowa sieci infrastruktury technicznej spośród branż wskazanych w powyższym
warunku udziału w postępowaniu tj.: a) branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej, b) branży
sanitarnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno
zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14
Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać
na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy
realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o
których mowa w przedmiotowym warunku udziału w postępowaniu.W sytuacji, kiedy Wykonawca nie
ma doświadczenia w realizacji robót, o których mowa w warunku, wówczas w celu spełnienia
opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, winien
złożyć ofertę w Konsorcjum, bądź też powołać się na potencjał innych podmiotów. UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę
Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału
kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania
odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wykazu osób (Załącznik nr 6 do SIWZ).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr:
37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg
nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię
polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych,
dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej
kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w
Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za
zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na
rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6)
gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia
podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy,
który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1
pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy
Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14
niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22
czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr:
37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg
nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię
polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych,
dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej
kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w
Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 4 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za
zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na
rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6)
gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia
podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne
wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy,
który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1
pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy
Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14
niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22
czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-04, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540159538-N-2020 z dnia: 2020-08-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie
przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa
ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego
zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak
sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem
4 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie,
zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie
przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa
ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego
zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak
sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem
8 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie,
zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540166921-N-2020 z dnia: 2020-09-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie
przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa
ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego
zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak
sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem
8 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie,
zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.
Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w
formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie
przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa
ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego
zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,
należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak
sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem
18 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie,
zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-18, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul.
Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km
0918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń
oświetlenia zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot
zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie
robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km 0918,55 Na realizację etapu 1
przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy
subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia współfinansowany jest
również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap 2 – obejmuje
wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18 Na realizację etapu 2
przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne
rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z
siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty
rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i
końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 –
od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w
zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka
ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul.
Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, 􀀀 budowę ścieżek
pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę chodników o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki
kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni
manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni
(humusowanie, obsianie trawą), 􀀀 budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia
ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia przejść dla pieszych, 􀀀 budowę monitoringu miejskiego, 􀀀
budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie
pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), 􀀀 transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”, 􀀀
wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę
sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2
do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji
ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul.
Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-
315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1
o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od
studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni
SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu
deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-
W1316,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia w
kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w
technologii bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm,
odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-
w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego
przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego
DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować
studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z
prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych
na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą
(kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe
żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i
przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w
pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się
konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych
przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy
zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności
Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który
swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀
przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze
na skrzyżowanie skanalizowane, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta
Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane, 􀀀 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę chodników o nawierzchni z kostki
betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę wysp
dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni
z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą) 􀀀
budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia
przejść dla pieszych, 􀀀 budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych, 􀀀
budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej
architektury (ławki, kosze, wiaty itp.), 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie
pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci
kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej
do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem
od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN
315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego, −
budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do
studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39,
zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, −
przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła
W29, − w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym
DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować
trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzającoodpowietrzającego,
− budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200
mm, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi
przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16- w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek
w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, − przebudowę istniejącego
przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji
ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z
betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z
odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element).
Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego
(zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga
2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie
ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela
MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu
na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek
rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy
protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5. Szczegółowy zakres
robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: 􀀀 projekcie
budowlanym pełno-branżowym, 􀀀 projektach wykonawczych 􀀀 projekcie stałej organizacji
ruchu, 􀀀 szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), 􀀀 przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik
nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl 6.
Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam
dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy,
projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy wykonawstwie oraz
odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w
projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z
uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca
do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie
budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełnobranżowym,
projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została
handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to
charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia
parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek
równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom
towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w
dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym
dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej
takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych,
STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do
SIWZ dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót
oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla
poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac
wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych
branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami
ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGI:
􀀀 Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać
dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza i produkcja przemysłowa. 􀀀 Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na
Etapie 1. 5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu
na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w
szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób
naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna,
o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do
zakończenia robót i odbioru końcowego; 7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w
sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały
nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów,
badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją
geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów
porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe
nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej
budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i
jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego
wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność
Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich
zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu,
materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane
przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to
będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę
betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej.
Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Zasady
dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w
projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12) właściwe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno
dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik
nr 7a i 7b do SIWZ; 13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej,
wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy
udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel
Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również
innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z
Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i
przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem
ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji
zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania
robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które
wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;
16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu
pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące
utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni
pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na
odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich
wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV
wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów
parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezależne w stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności
przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV
musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji
TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek
branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji
prac wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu
wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin
pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów
korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot
zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego
zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach
pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem
faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy
udziale Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do
dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub
opóźnienie terminu wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i
zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji
robót; 28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań,
sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie
przydatności wody do spożycia; 29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia
kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o
terminie wykonywania badania; 30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim
poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku
negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania
pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona
wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np.
wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być
studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających
ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury; 32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny
koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za
które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji
elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu
odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją
przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe
węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36)
informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed
zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie
będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji
powykonawczej; 38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i
dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK:
poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan.
przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy
protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK; 40) wyniesienie
wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na
powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru
robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia
ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich
kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.
Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do
właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na
wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów
każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci; 44) ewentualne inne koszty, które
według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba
ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i
urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i
rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy,
modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający
zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym
niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić
nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W
przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań
osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na
obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju
robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku
wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający
nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1
wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na
działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.
Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości
zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul.
Magazynową na rondo. Warunki dla drogi tymczasowej: 􀀀 konstrukcja drogi tymczasowej: na
podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym
utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy
przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich
składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach
miasta Leszna. 􀀀 szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, 􀀀 prace związane z budową
tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy
zlokalizowane przy ul. Magazynowej, 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi
tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, 􀀀 w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1
zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu
i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia
rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, 􀀀 w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli
nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub
zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia
szkody w pełnej wysokości; 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp
oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości. 13. Do
obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od
Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek
Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego
tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia
wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ; 7)
Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa
w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez
Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz
zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed
wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej
branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania
wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania
zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez
odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących
przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z
realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca
przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania; 14) Do budowy
nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych
urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;
16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie
życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd
rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający
jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych
w terminie określonym przez Zamawiającego; 19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie
terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew,
nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy; 21)
Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy, 22) Niezależnie od pozwolenia na
wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby
możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W
związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być
zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako
tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym
Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. W
przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ
upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas
wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy
przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło
podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za
spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru
robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 16.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien
skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału
Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie
poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym przez Miasto
Leszno: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży drogowej,
􀀀 roboty branży sanitarnej, 􀀀 roboty branży elektrycznej, 􀀀 roboty branży teletechnicznej, 􀀀
roboty branży gazowej, 􀀀 roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,
􀀀 roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez
MPWiK: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży sanitarnej,
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się
posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej
czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do
umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w
szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika. 21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy
o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy,
celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 22.
Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl 23.
Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w
celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełnobranżowy,
4) Projekty wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul.
Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km
0918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń
oświetlenia zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot
zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie
robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km 0918,55 Na realizację etapu 1
przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy
subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia współfinansowany jest
również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap 2 – obejmuje
wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18 Na realizację etapu 2
przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne
rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z
siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty
rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i
końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 –
od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w
zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀 przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka
ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul.
Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, 􀀀 budowę ścieżek
pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę chodników o
nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki
kamiennej, 􀀀 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni
manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni
(humusowanie, obsianie trawą), 􀀀 budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia
ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia przejść dla pieszych, 􀀀 budowę monitoringu miejskiego, 􀀀
budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie
pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), 􀀀 transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”, 􀀀
wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę
sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2
do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji
ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul.
Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-
315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1
o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od
studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni
SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu
deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-
W1316,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia w
kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali
wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w
technologii bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm,
odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-
w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego
przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego
DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować
studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z
prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych
na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą
(kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe
żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy
zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i
przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w
pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się
konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych
przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy
zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności
Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. Uwaga 5: Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 4 szt. dostarczy MPWiK.
2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: 􀀀
przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze
na skrzyżowanie skanalizowane, 􀀀 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta
Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane, 􀀀 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 􀀀 budowę chodników o nawierzchni z kostki
betonowej, 􀀀 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę wysp
dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, 􀀀 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z
kostki betonowej, 􀀀 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni
z kostki betonowej, 􀀀 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą) 􀀀
budowę kanału technicznego, 􀀀 budowę sieci oświetlenia ulicznego, 􀀀 budowę doświetlenia
przejść dla pieszych, 􀀀 budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych, 􀀀
budowę sieci kanalizacji deszczowej, 􀀀 przebudowę sieci elektrycznych, 􀀀 przebudowę sieci
teletechnicznych, 􀀀 przebudowę sieci gazowych, 􀀀 budowę i montaż elementów małej
architektury (ławki, kosze, wiaty itp.), 􀀀 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie
pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci
kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej
do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem
od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN
315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego, −
budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do
studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39,
zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, −
przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła
W29, − w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym
DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować
trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzającoodpowietrzającego,
− budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200
mm, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi
przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16- w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek
w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, − przebudowę istniejącego
przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji
ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w
zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z
betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z
odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element).
Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego
(zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga
2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie
ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela
MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego
funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu
na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe
przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek
rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy
protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
Uwaga 5:
Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 3 szt. dostarczy MPWiK.
5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: 􀀀 projekcie
budowlanym pełno-branżowym, 􀀀 projektach wykonawczych 􀀀 projekcie stałej organizacji
ruchu, 􀀀 szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), 􀀀 przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik
nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl 6.
Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam
dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy,
projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy wykonawstwie oraz
odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w
projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z
uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca
do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie
budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach obowiązany jest wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełnobranżowym,
projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została
handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to
charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia
parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek
równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom
towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w
dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym
dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej
takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych,
STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do
SIWZ dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót
oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla
poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac
wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych
branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu
na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami
ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGI:
􀀀 Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać
dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza i produkcja przemysłowa. 􀀀 Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na
Etapie 1. 5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu
na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w
szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób
naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna,
o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do
zakończenia robót i odbioru końcowego; 7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w
sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały
nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów,
badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją
geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów
porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe
nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej
budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i
jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego
wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność
Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich
zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu,
materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane
przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to
będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę
betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej.
Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Zasady
dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w
projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12) właściwe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno
dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik
nr 7a i 7b do SIWZ; 13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej,
wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy
udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel
Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również
innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z
Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i
przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem
ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji
zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania
robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które
wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;
16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu
pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące
utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni
pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na
odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich
wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV
wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów
parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezależne w stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności
przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV
musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji
TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek
branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji
prac wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu
wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin
pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów
korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot
zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego
zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach
pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem
faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia
niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy
udziale Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do
dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub
opóźnienie terminu wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i
zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji
robót; 28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań,
sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie
przydatności wody do spożycia; 29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia
kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o
terminie wykonywania badania; 30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim
poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku
negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania
pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona
wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np.
wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być
studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających
ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej
infrastruktury; 32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania
stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny
koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za
które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji
elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu
odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją
przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe
węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36)
informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed
zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie
będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji
powykonawczej; 38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i
dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK:
poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan.
przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy
protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK; 40) wyniesienie
wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na
powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru
robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia
ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich
kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.
Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do
właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na
wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów
każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci; 44) ewentualne inne koszty, które
według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba
ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i
urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i
rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy,
modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający
zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym
niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić
nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W
przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań
osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na
obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju
robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku
wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający
nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1
wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na
działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.
Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości
zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul.
Magazynową na rondo. Warunki dla drogi tymczasowej: 􀀀 konstrukcja drogi tymczasowej: na
podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym
utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy
przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich
składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach
miasta Leszna. 􀀀 szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, 􀀀 prace związane z budową
tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy
zlokalizowane przy ul. Magazynowej, 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi
tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, 􀀀 w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1
zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu
i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia
rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, 􀀀 w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli
nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub
zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia
szkody w pełnej wysokości; 􀀀 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp
oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości. 13. Do
obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od
Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru
terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek
Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego
tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia
wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ; 7)
Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa
w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót
budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez
Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz
zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu
w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed
wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej
branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania
wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania
zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez
odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących
przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z
realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca
przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania; 14) Do budowy
nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych
urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;
16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie
życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie
Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd
rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający
jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez
Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych
w terminie określonym przez Zamawiającego; 19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie
terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew,
nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy; 21)
Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy, 22) Niezależnie od pozwolenia na
wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby
możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W
związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być
zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako
tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym
Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. W
przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ
upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas
wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy
przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło
podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za
spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru
robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 16.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się
przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien
skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału
Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie
poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym przez Miasto
Leszno: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży drogowej,
􀀀 roboty branży sanitarnej, 􀀀 roboty branży elektrycznej, 􀀀 roboty branży teletechnicznej, 􀀀
roboty branży gazowej, 􀀀 roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,
􀀀 roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez
MPWiK: 􀀀 roboty przygotowawcze, 􀀀 roboty rozbiórkowe i ziemne, 􀀀 roboty branży sanitarnej,
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się
posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej
czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do
umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w
szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika. 21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy
o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy,
celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 22.
Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl 23.
Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w
celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełnobranżowy,
4) Projekty wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest:
1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia
wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do
Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie
Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę
podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone
przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. b)w przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ).
UWAGA!
W przypadku nie złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa powyżej w lit. b), oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia
wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do
Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie
Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę
podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone
przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540176992-N-2020 z dnia: 2020-09-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-09-18, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-09-30, godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 18 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być
nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres
ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1
niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego
Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 30 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być
nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres
ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1
niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego
Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183751-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:2020-09-30, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:2020-10-09, godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzykozwiązane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 30 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią
poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sięniemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z
dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzykozwiązane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 09 października 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią
poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,
co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności
gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu
składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota
wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium
zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ
(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w
tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sięniemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194193-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0918,55.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne:
1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km 0918,55
Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł.
Etap 1 zamówienia współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp
w wysokości 1.000.000,00 zł.
2) Etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18
Na realizację etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł.
3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty:
1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie
Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym.
4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót:
1) Etap 1 – od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
 przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej
o nawierzchni mineralno-asflaltowej,
 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie
o ruchu okrężnym typu rondo,
 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni
z kostki betonowej,
 rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,
 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą),
 budowę kanału technicznego,
 budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
 budowę monitoringu miejskiego,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 przebudowę sieci elektrycznych,
 przebudowę sieci teletechnicznych,
 przebudowę sieci gazowych,
 budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.)
 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.),
 transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,
 wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej.
b) w zakresie zlecanym przez MPWiK:
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków
z LFP),
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej),
− budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm,
− tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm,
− przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu deszczowego),
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-W1316,2 m,
− w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia
w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym,
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii bezwykopowej,
− przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110,
− przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie
w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
Uwaga 5:
Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 4 szt. dostarczy MPWiK.
2) Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
 przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,
 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,
 przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,
 budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
 budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
 budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
 budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
 zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)
 budowę kanału technicznego,
 budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
 budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 przebudowę sieci elektrycznych,
 przebudowę sieci teletechnicznych,
 przebudowę sieci gazowych,
 budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),
 wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).
b) w zakresie zlecanym przez MPWiK:
− budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego,
− budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2,
− przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29,
− w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej,
− w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego,
− budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm,
− przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji
w technologii bezwykopowej,
− przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie
w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
Uwaga 5:
Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 3 szt. dostarczy MPWiK.
5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:
 projekcie budowlanym pełno-branżowym,
 projektach wykonawczych
 projekcie stałej organizacji ruchu,
 szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 przedmiarach robót.
Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną.
7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady
i wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów.
8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego
w w/w dokumentach obowiązany jest wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty
z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym
pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym
w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach.
12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż
i Zamawiającym protokołów z rad budowy;
3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;
UWAGI:
 Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkcja przemysłowa.
 Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1.
5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ;
6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie
z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;
8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie
z dokumentacją geodezyjną;
9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej;
11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego.
Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej
12) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ;
13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego;
14) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco,
z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;
15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót
(w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;
16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;
18) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;
19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego;
20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;
21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej;
22) zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;
23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania
z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;
26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika budowy
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy;
27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;
28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia;
29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania;
30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK);
31) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;
34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły;
35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu;
36) informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
37) wykonania dokumentacji powykonawczej;
38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;
39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK;
40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;
41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania),
42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych;
43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;
44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
45) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych
w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy
o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.
W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
46) Na czas realizacji Etapu 1 wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo.
Warunki dla drogi tymczasowej:
 konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach miasta Leszna.
 szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m,
 prace związane z budową drogi tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy zlokalizowane przy ul. Magazynowej,
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie,
 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi
i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy,
 w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości;
 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości.
13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości;
3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca;
4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;
5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.
6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ;
7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ;
8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy;
9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania
w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie;
10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru;
11) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy
(w zależności od obowiązujących przepisów);
12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania;
13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania;
14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej;
15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;
16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego;
17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie;
18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego;
19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów);
20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy;
21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy;
22) Niezależnie od pozwolenia na wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki.
17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe i ziemne,
 roboty branży drogowej,
 roboty branży sanitarnej,
 roboty branży elektrycznej,
 roboty branży teletechnicznej,
 roboty branży gazowej,
 roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,
 roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
W zakresie zlecanym przez MPWiK:
 roboty przygotowawcze,
 roboty rozbiórkowe i ziemne,
 roboty branży sanitarnej,
Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy.
19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy.
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.
22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl
23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności,
w celach interpretacji ważności zapisów:
1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Projekt budowalny pełno-branżowy,
4) Projekty wykonawcze,
5) STWiORB,
6) Przedmiary robót.

W ogłoszeniu powinno być:
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0918,55.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne:
1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0509,18 do km 0918,55
Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł.
Etap 1 zamówienia współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp
w wysokości 1.000.000,00 zł.
2) Etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0000 do km 0509,18
Na realizację etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł.
3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty:
1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie
Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym.
4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót:
1) Etap 1 – od km 0509,18 do km 0918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
-przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej,
-przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie
o ruchu okrężnym typu rondo,
-budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
-budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
-budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
-budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
-budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
-budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni
z kostki betonowej,
-rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,
-zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą),
-budowę kanału technicznego,
-budowę sieci oświetlenia ulicznego,
-budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
-budowę monitoringu miejskiego,
-budowę sieci kanalizacji deszczowej,
-przebudowę sieci elektrycznych,
-przebudowę sieci teletechnicznych,
-przebudowę sieci gazowych,
-budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.)
-wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.),
-transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,
-wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej.
b) w zakresie zlecanym przez MPWiK:
−bud. sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP),
−bud.sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej),
−bud. odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm,
−tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm,
−przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3,
−bud. odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu deszczowego),
−przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-W1316,2 m,
−w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia
w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym,
−przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii bezwykopowej,
−przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110,
−przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
Uwaga 5:
Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 4 szt. dostarczy MPWiK.
2)Etap 2 – od km 0000 do km 0509,18, który swym zakresem obejmuje w szczególności:
a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:
-przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,
-przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,
-przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,
-budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
-budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
-budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,
-budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,
-budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
-budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,
-zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)
-budowę kanału technicznego,
-budowę sieci oświetlenia ulicznego,
-budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
-budowę sieci kanalizacji deszczowej,
-przebudowę sieci elektrycznych,
-przebudowę sieci teletechnicznych,
-przebudowę sieci gazowych,
-budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),
-wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.).
-wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Fabrycznej z ulicą Zacisze i ul. A. Wilkońskiego, zgodnie
z PFU, który stanowi (Załącznik nr 12 do SIWZ).
b)w zakresie zlecanym przez MPWiK:
−budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2,
−budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego,
−budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2,
−przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29,
−w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej,
−w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego,
−budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm,
−przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji
w technologii bezwykopowej,
−przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25.
Uwaga 1:
Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe
o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona
w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.).
Uwaga 2:
Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK.
Uwaga 3:
Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK.
Uwaga 4:
Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie
w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.
Uwaga 5:
Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 3 szt. dostarczy MPWiK.
5.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:
-projekcie budowlanym pełno-branżowym,
-projektach wykonawczych
-projekcie stałej organizacji ruchu,
-szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
-przedmiarach robót,
-Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ i Załącznik nr 12 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
6.Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną.
7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady
i wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów.
8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).
9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, Programie Funkcjonalno -Użytkowym, przedmiarach robót oraz STWiORB.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego
w w/w dokumentach obowiązany jest wykazać wraz z ofertą, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz
w Programie Funkcjonalno -Użytkowym (Załącznik nr 12 do SIWZ).
W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym
pełno-branżowym, projektach wykonawczych, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach.
12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;
3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem;
UWAGI:
-Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkcja przemysłowa.
-Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1.
5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ;
6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie
z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;
8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną;
9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej;
11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego.
Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej
12) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ;
13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego;
14) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco,
z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;
15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót
(w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego,
w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;
16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;
17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;
18) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;
19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew i wycinka drzew, dla drzew, które pozostają Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu ochrony drzew, który musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru branżowego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;
21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej;
22) zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;
23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia;
24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania;
25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego;
26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy;
27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;
28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia;
29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania;
30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK);
31) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury;
33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;
34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły;
35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu;
36) informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót;
37) wykonania dokumentacji powykonawczej;
38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;
39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK;
40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;
41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania),
42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych;
43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci;
44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia;
45) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych
w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy
o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia.
W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
46) Na czas realizacji Etapu 1 wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo.
Warunki dla drogi tymczasowej:
-konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach miasta Leszna.
-szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m,
-prace związane z budową drogi tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy zlokalizowane przy ul. Magazynowej,
-Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie,
-w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy,
-w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości;
-Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości.
47) opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Fabrycznej z ul. Zacisze i A. Wilkońskiego, Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia rozwiązań na etapie projektowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego (w tym Miejskiego Zarządu Dróg) pełnej dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych badań, uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z ustawą Prawo budowlane) które pozwolą na zakończenie robót.
48) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
49) Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru autorskiego przez zespół projektantów Wykonawcy z uprawnieniami do projektowania w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia.
50) Przedmiot zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie przez nadzór autorski Wykonawcy zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych zgodnie z załączonym PFU w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.
51) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji projektowych, wykonywanych przez nadzór autorski Wykonawcy, 4 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego i 1 egz. w wersji papierowej do nadzoru inwestorskiego oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej.
52) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego zarówno dla opracowanej przez siebie dokumentacji jak również do wprowadzenia do niej jakichkolwiek zmian, także dla zmian wprowadzanych w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości;
3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca;
4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;
5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót.
6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ;
7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ;
8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy;
9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania
w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie;
10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru;
11) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy
(w zależności od obowiązujących przepisów);
12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania;
13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania;
14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej;
15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;
16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego;
17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie;
18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego;
19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót;
20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy;
21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy;
22) Niezależnie od pozwolenia na wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować zInspektorem nadzoru inwestorskiego.
14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.
15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki.
17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.
18. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl
19. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności,
w celach interpretacji ważności zapisów:
1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Projekt budowalny pełno-branżowy,
4) Program Funkcjonalno-Użytkowy,
5) Projekty wykonawcze,
6) STWiORB,
7) Przedmiary robót.
20. W przypadku konieczności wykonania przebudowy sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w ul. Fabrycznej Wykonawca jest zobowiązany udostępnić bezpłatnie plac budowy dla w/w przebudowy.
21. Ustala się następujące zasady prowadzenia wycinki drzew:
-wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie,
-całość pozyskanego drewna z wycinki drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Leszna musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 ,
-pozyskane drewno musi zostać pocięte na odcinki 1,1m długości ,
-przez drewno dłużycowe należy rozumieć drewno o grubości powyżej 7 cm,
-gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekazać: do Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie,
-korzenie z karczowania należy wywieść na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować we własnym zakresie.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Główny Kod CPV:45233140-2
Dodatkowe Kody CPV,
45233000-9
45230000-8
45231300-8
45316100-6
45231400-9
45231220-3
W ogłoszeniu powinno być:
Główny Kod CPV:45233140-2
Dodatkowe Kody CPV,
45233000-9
45230000-8
45231300-8
45316100-6
45231400-9
45231220-3
45232300-5
71322500-6
45233294-6


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
1. W zakresie Miasta Leszna: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy,
2) Etap 2 – do dnia 15 czerwca 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy.
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej.
2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy
2) Etap 2 – do dnia 31 maja 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy.
3. Zamawiający zastrzega, iż przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie wykonanie całości robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) – jeżeli dotyczy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie:
1) Etap 1 – do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
2) Etap 2 – do 14 dni kalendarzowych od daty oddania do ruchu Etapu 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie części robót na Etapie 2 jeszcze w trakcie realizacji robót na Etapie 1 pod warunkiem, że wykonywane roboty Etapu 2 nie będą swym zakresem dotyczyły robót związanych z przebudową jezdni oraz infrastruktury pod jezdnią. Roboty związane z przebudową jezdni w zakresie Etapu 2 mogą być wykonywane dopiero po oddaniu do ruchu jezdni na Etapie 1 zadania. Nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z ruchu jezdni na obu etapach inwestycji.
W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na prowadzenie robót oraz protokolarnie przejąć teren budowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej rozwiązanie organizacji robót pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być:
1. W zakresie Miasta Leszna: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy,
2) Etap 2 – do dnia 15 czerwca 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy,
3) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej.
2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy
2) Etap 2 – do dnia 31 maja 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy.
3. Zamawiający zastrzega, iż przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie wykonanie całości robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) – jeżeli dotyczy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie:
1) Etap 1 – do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
2) Etap 2 – do 14 dni kalendarzowych od daty oddania do ruchu Etapu 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie części robót na Etapie 2 jeszcze w trakcie realizacji robót na Etapie 1 pod warunkiem, że wykonywane roboty Etapu 2 nie będą swym zakresem dotyczyły robót związanych z przebudową jezdni oraz infrastruktury pod jezdnią. Roboty związane z przebudową jezdni w zakresie Etapu 2 mogą być wykonywane dopiero po oddaniu do ruchu jezdni na Etapie 1 zadania. Nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z ruchu jezdni na obu etapach inwestycji.
W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na prowadzenie robót oraz protokolarnie przejąć teren budowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej rozwiązanie organizacji robót pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 09 października 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 23 października 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu Dnia 2020-10-09, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu Dnia 2020-10-23, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206237-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
zakończenia: 2021-06-15
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
zakończenia: 2021-10-29


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
W zakresie Miasta Leszna: Wykonawca zobowiązany jest
wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: 1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy, 2) Etap 2 – do dnia 15 czerwca 2021 r. od dnia przekazania terenu
budowy, 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno –
Użytkowego - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. z zastrzeżeniem zapisów ust. 3
i 4 poniżej. 2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe
zamówienie w terminie: 1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy
2) Etap 2 – do dnia 31 maja 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy. 3. Zamawiający
zastrzega, iż przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie
wykonanie całości robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 4. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) – jeżeli dotyczy. Przekazanie
terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie: 1) Etap 1 – do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy, 2) Etap 2 – do 14 dni kalendarzowych od daty
oddania do ruchu Etapu 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Zamawiający dopuszcza
prowadzenie części robót na Etapie 2 jeszcze w trakcie realizacji robót na Etapie 1 pod
warunkiem, że wykonywane roboty Etapu 2 nie będą swym zakresem dotyczyły robót
związanych z przebudową jezdni oraz infrastruktury pod jezdnią. Roboty związane z
przebudową jezdni w zakresie Etapu 2 mogą być wykonywane dopiero po oddaniu do ruchu
jezdni na Etapie 1 zadania. Nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z ruchu jezdni na obu
etapach inwestycji. W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na prowadzenie robót oraz protokolarnie przejąć teren budowy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej rozwiązanie organizacji robót
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być:
1. W zakresie Miasta Leszna: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy,
2) Etap 2 – do dnia 29 października 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy,
3) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej.
2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy
2) Etap 2 – do dnia 1 października 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy.
3. Zamawiający zastrzega, iż przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozumie wykonanie całości robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zamawiający rozumie: uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tj. dokonanie zgłoszenia, do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) – jeżeli dotyczy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w uzgodnionym z Wykonawcą terminie:
1) Etap 1 – do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
2) Etap 2 – do 14 dni kalendarzowych od daty oddania do ruchu Etapu 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie części robót na Etapie 2 jeszcze w trakcie realizacji robót na Etapie 1 pod warunkiem, że wykonywane roboty Etapu 2 nie będą swym zakresem dotyczyły robót związanych z przebudową jezdni oraz infrastruktury pod jezdnią. Roboty związane z przebudową jezdni w zakresie Etapu 2 mogą być wykonywane dopiero po oddaniu do ruchu jezdni na Etapie 1 zadania. Nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia z ruchu jezdni na obu etapach inwestycji.
W powyższym przypadku Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na prowadzenie robót oraz protokolarnie przejąć teren budowy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej rozwiązanie organizacji robót pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 􀀀
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005
7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 23 października 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią
poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 􀀀 odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 􀀀 nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 􀀀 zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno byćnieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres
ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1
niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego
Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota
wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 04 listopada 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Dnia 2020-10-23
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2020-11-04, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Ust.12 pkt 20a)
Wykonawca realizujący roboty na rzecz Miasta Leszna zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej zakupu i montażu płyt żelbetowych o wymiarach 92x92x16cm z centralnie osadzonym włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy D400 w ilości wynikającej z dokumentacji projektowej (kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa).UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540215531-N-2020 z dnia: 2020-11-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium
wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020
3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w
osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy
Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem 04 listopada 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z
oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony
zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważność gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i
bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące
gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym
mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub
oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2020-11-04, godzina
10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2020-11-10, godzina
10:00.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
ust. 12 pkt 53) Uwaga. Zamawiający wymaga, by Wykonawca założył w swej wycenie wykonanie robót instalacyjnych dla przedmiotowego zadania metodą bezwykopową w jak największym możliwym zakresie, ze względu na ochronę istniejących drzew w pasie drogowym i zminimalizowanie ich wycinki. W związku z tym faktem do wyceny należy przyjąć także zmiany w zakresie materiałowym dotyczącym rur przeciskowych, przewiertowych i osłonowych. Pozycje przedmiaru robót dotyczące tych robót rozliczane będą w stosunku 1:1.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540220115-N-2020 z dnia: 2020-11-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium
wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020
3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze
względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w
osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na
parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy
Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z
oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony
zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności
gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i
bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące
gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania
ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym
mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów
średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub
oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 17 listopada 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2020-11-10, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 2020-11-17, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540225467-N-2020 z dnia: 2020-11-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005
7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez
Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w
Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze
Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Lesznie” Nie otwierać przed dniem 17 listopada 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią
poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z
obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę
gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być
nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres
ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1
niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed
upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,
kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego
Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.
11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP
27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie
wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu:
WADIUM
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób:
WADIUM
„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ
„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”
Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2020 r. godz. 10:30”
wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.:
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
• jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18. UWAGA:
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17
z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu Data 2020-11-17, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu Data 2020-11-19, godzina 10:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się