Przetarg 7566912 - „Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162...

   
Analizuj Zamówienie 7566912 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162 Bydgoszcz”.
Numer referencyjny: WIB/PN/5/R/6

Przedmiotem niniejsz
ego zamówienia jest: realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 11646 pn.: „Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 33 w K-1162 Bydgoszcz”.

Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in :
Zakres prac rozbiórkowych:
1) Częściowa rozbiórka ścian działowych,
2) Demontaż całkowity stolarki istniejącej drzwiowej i wewnętrznej okiennej,
3) Rozbiórka posadzek z części schronowej oraz wyrównanie poziomów w części
pozostałej ,
4) Skucie tynków w całym budynku(przyjęto 70%),
5) Poszerzenie otworów drzwiowych przewidzianych w projekcie,
6) Zamurowania otworów,
Zakres prac remontowych:
1) Wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych kl. II (w pom. biurowych
dodatkowo gładź),
2) Montaż nowoprojektowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
3) Montaż nadproży projektowanych stalowych,
4) Wykonanie posadzek oraz wykładzin schodów,
5) Reprofilacja belek stropowych i płyt stopowych (10% powierzchni),
6) Poszerzenie otworów drzwiowych określonych w projekcie,
Zakres prac sanitarnych:
1) Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan,
2) Montaż armatury sanitarnej,
3) Wymiana istniejących hydrantów HP52 zlokalizowanych w piwnicy na nowe kompletne szafki hydrantowe z wężem płaskoskładanym wraz z wykonaniem instalacji wodociągowej hydrantowe,
4) Wykonanie instalacji c.o. ,
5) Wykonanie instalacji wentylacyjne,
6) Montaż urządzeń c.o. i wentylacji,
Zakres prac elektrycznych:
1) Wykonanie wewnętrznych instalacji zasilających,
2) Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego (zgodnie z aktualnymi wymogami),
3) Wykonanie rozdzielnic 0,4 kV,
4) Wykonanie instalacji siłowej oraz gniazd wtyczkowych,

Zakres prac teletechnicznych:

Wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilającej w postaci punktów elektryczno-logicznych tzw. ZPA (Zintegrowany Punkt Abonencki).

UWAGA:
Zakres robót związany z wyposażeniem nie podlega realizacji w ramach zadania (wskazany w pkt. 6 – wykaz wyposażenia – projektu wykonawczego branży budowlanej).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:
− wykonanie prac przygotowawczych,
− zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
− wykonanie prac porządkowych,
− zgłoszenie właściwemu organowi (UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana),
− przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,
− odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
− opracowanie dokumentacji powykonawczej zgonie z wytycznymi Zamawiającego,
− wykonanie prób i badań.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, dostępne w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają
a) szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9
b) projekt umowy wraz załącznikami – załącznik nr 8
c) dokumentacja projektowa dla zadania nr 11646 – załącznik nr 10
d) formularz cenowy - załącznik nr 1A
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

Zamawiający wymaga, aby nw. czynności związane z realizacją robót były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
wykonanie robót murowych;
wykonanie instalacji c.o. wod-kan, wentylacyjnej;
wykonanie wewnętrznych instalacji zasilających i rozdzielnic 0,4 kV.
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 108), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących robotami i wykonujących usługi geodezyjne.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540130819-N-2020 z dnia: 2020-07-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139876-N-2020 z dnia: 2020-07-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-18, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540151436-N-2020 z dnia: 2020-08-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-08-18, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-09-02, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540160186-N-2020 z dnia: 2020-08-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-09-02, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-09-14, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540171749-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-14, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-09-28, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183227-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-09-28, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-10-06, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191783-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-10-06, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-10-12, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196562-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-10-12, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-10-20, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540201668-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-10-20, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-10-27, godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540209639-N-2020 z dnia: 2020-10-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-10-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-11-05, godzina: 10:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się