Przetarg 7703694 - Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu...

   
Analizuj Zamówienie 7703694 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-18
2020-09-23
przedmiot ogłoszenia
Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM
Numer
referencyjny: DI/39/2020

Przedmiotem zamówienia jest „Projekt Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalnię Ścieków KRYM”. W/w zadanie jest kontynuacją kompleksowej modernizacji obiektów Oczyszczalni Ścieków „KRYM
Wynikiem realizacji Kontraktu będzie:
1. Montaż agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej zewnętrznej na Oczyszczalni Ścieków KRYM, wykorzystującego biogaz powstający w procesie fermentacji osadów, ograniczającego do minimum spalanie biogazu w pochodni. Energia elektryczna i energia cieplna wyprodukowana przez agregat do wykorzystania na potrzeby własne Oczyszczalni.
2. Modernizacja układu przygotowania gazu do spalania w jednostkach kogeneracyjnych w zakresie osuszenia i podgrzewania biogazu.
3. Wykorzystanie całości wytworzonego biogazu dla celów przetworzenia w energię elektryczną, cieplną lub na inne potrzeby własne funkcjonowania oczyszczalni. Spalanie biogazu w pochodni jedynie w się sytuacjach awaryjnych.
4. Dostosowanie istniejącego układu zasilania do wymaganych warunków pracy projektowanej jednostki kogeneracyjnej. Zapewnienie optymalnego wykorzystania agregatów kogeneracyjnych i olejowego (diesel) także w warunkach pracy awaryjnej instalacji:
awaria jednego z transformatorów,
brak zasilania z sieci,
przedłużająca się sytuacja w której obiekt jest zasilany poprzez agregat olejowy.
5. Powiązanie/integracja systemu kontroli i sterowania projektowanej jednostki kogeneracyjnej, osuszania biogazu oraz węzła ciepła (odzysku ciepła) z dyspozytornią Oczyszczalni Ścieków „KRYM”. Graficzne odwzorowanie przedstawiające aktualny stan instalacji i urządzeń. Na bieżąco (dynamicznie) powstające wykresy i tabele wskazujące na efektywność pracy urządzeń oraz instalacji. Możliwość zmiany warunków zadanych oraz sposobu sterowania przez obsługę z odpowiednimi uprawnieniami. Alarmowanie graficzne wraz z rejestrem w tablicy alarmów. Automatyczne przywrócenie pracy urządzeń po wystąpieniu awarii jeśli warunki na to pozwalają. Wszystkie dane zapisywane w pamięci i archiwizowane przez minimum 2 lata.
6. Dostosowanie instalacji oraz systemu automatyki sterowania i monitorowania w celu zapewnienia w pełni automatycznej pracy instalacji uwzględniające aktualne zapotrzebowanie na m.in. energię elektryczną i cieplną. System dostosuje pracę urządzeń i instalacji na podstawie analizy aktualnie panujących warunków. Możliwość bieżącej zmiany warunków zadanych lub zatrzymania pracy automatycznej i przejścia na sterowanie ręczne/manualne.
W ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić realizację niezbędnej do pracy agregatu infrastruktury technicznej i dostosowanie istniejącego układu komunikacji wewnętrznej Oczyszczalni dla potrzeb obsługi projektowanych obiektów.
Algorytm pracy instalacji i urządzeń w ramach prowadzonych prac oraz sposobie ich wykonywania należy uzgodnić z Kierownictwem Oczyszczalni.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac, także nie wymienionych w PFU a wymaganych dla potrzeb prawidłowej realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187157-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓWO DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWNAIU:Data:2020-10-06,godzina; 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓWO DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWNAIU:Data:2020-10-20,godzina; 10:45


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien dołączyć do Oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności:
a) Formularz Oferty (wzór formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert) – załącznik nr 2,
c) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - załącznik nr 3,
d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 4,
e) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, - załącznik nr 5,
f) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 6,
g) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania Oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) – załącznik nr 7 ,
h) Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 8,
i) Parafowane wszystkie strony Umowy (wzór Umowy: dodatek nr 10 do SIWZ) – załącznik nr 9,
j) Upoważnienie do podpisania Oferty, jeżeli Ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 10 ,
k) Wykaz co najmniej 5 zrealizowanych instalacji polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej minimum 200kW w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (dodatek nr 8 do SIWZ)
l) Oświadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamówienia (dodatek nr 7 do SIWZ) – załącznik nr 11, dokumenty potwierdzające zapisy niniejszego punktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
m) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 6 do SIWZ)– załącznik nr 12,
n) Dokument potwierdzający iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy zł) – załącznik nr 12,
o) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymagań SIWZ oraz o posiadaniu własnego autoryzowanego serwisu z czasem przyjazdu na obiekt nie dłuższym niż 12 godzin (dodatek nr 9 do SIWZ) – załącznik nr 13,
p) Potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik nr 14.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. b, d, e, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
- zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. d - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W ogłoszeniu powinno być:
Oferent ubiegający się o zamówienie musi spełnić ww. warunki i wymagania, w celu ich potwierdzenia winien dołączyć do Oferty (formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w następującej kolejności:
a)Formularz Oferty (wzór formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 1,
b)Oświadczenie Oferenta lub dokument potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert) – załącznik nr 2,
c)Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie lub oświadczenie, że podmiot występuje samodzielnie - załącznik nr 3,
d)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 4,
e)Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, - załącznik nr 5,
f)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu oferenta z uiszczaniem opłat i składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert - załącznik nr 6,
g)Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania Oferty (wzór oświadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) – załącznik nr 7 ,
h)Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) – załącznik nr 8,
i)Parafowane wszystkie strony Umowy (wzór Umowy: dodatek nr 10 do SIWZ) – załącznik nr 9,
j)Upoważnienie do podpisania Oferty, jeżeli Ofertę podpisują inne osoby niż upoważnione do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzór upoważnienia: dodatek nr 5 do SIWZ) – załącznik nr 10 ,
k)Wykaz co najmniej 5 zrealizowanych instalacji polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej minimum 200kW, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (dodatek nr 8 do SIWZ)
l)Oświadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamówienia (dodatek nr 7 do SIWZ) – załącznik nr 11, dokumenty potwierdzające zapisy niniejszego punktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
m)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 6 do SIWZ)– załącznik nr 12,
n) Dokument potwierdzający iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy zł) – załącznik nr 12,
o)Oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymagań SIWZ oraz o posiadaniu własnego autoryzowanego serwisu z czasem przyjazdu na obiekt nie dłuższym niż 12 godzin (dodatek nr 9 do SIWZ) – załącznik nr 13,
p)Potwierdzenie wniesienia wadium – załącznik nr 14.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. b, d, e, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
- zamiast dokumentów wskazanych w podpkt. d - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200874-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Data: 2020-10-20, godzina; 10:45
W ogłoszeniu powinno być:
TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Data: 2020-11-16, godzina; 10:45
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje przemysłowe, projekt ciepłownictwo i gaz, kogeneracja, trójgeneracja, projekt OZE
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się