Przetarg 7662828 - Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych...

   
Analizuj Zamówienie 7662828 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-27
przedmiot ogłoszenia
Poprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Op
ieki Senioralnej przy ZOZ w Szczytnie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji ZOZ, jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i jako odpowiedź na trendy demograficzne
Numer referencyjny: ZOZ-7/2020

W ramach zamówienia zostaną wykonane:
Przebudowa i remont Obecnego Oddziału Wewnętrznego na potrzeby ZOL.
Przebudowa i remont Obecnego Oddziału Ginekologicznego na potrzeby ZOL.
Przebudowa pomieszczeń oddziałowych zlokalizowanych w korpusie poprzecznym szpitala na Oddział Położniczo – ginekologiczny z własnym traktem porodowym.
Wykonane zostaną na poziomie 2-go piętra oraz na drogach ewakuacyjnych prace budowlane polegające na dostosowaniu do warunków ppoż.
Dostosowana zostanie infrastruktura szpitalna do prawidłowego funkcjonowania ZOZ w Szczytnie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540171179-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-14, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 12:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184277-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195873-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5) Główny kod CPV:
W ogłoszeniu jest:
45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71320000-7
45110000-1
45210000-2
45215100-8
45410000-0
39150000-8
33100000-1
48180000-3
48611000-4
48613000-8
51700000-9

W ogłoszeniu powinno być:
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45220000-3 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani
45314310-7 Układanie kabli
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315000-3 Instalacje średniego napięcia
45315000-4 Instalacje niskiego napięcia
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-0 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie budynków budowlanych
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
33100000-1 Urządzenia medyczne
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowegoMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest:
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Wykonawca w tym zakresie musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedne roboty budowlane(kontrakty) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) oraz powierzchni 1200 m ² . że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dla jednej Placówki posiadającej status Zakładu Leczniczo Leczniczego, co najmniej jedno zamówienie, ale nie więcej niż dwa. O łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) Wykonawca musi także wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: - projektanta architekta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń który uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do powstania ; ZOL , Centrum Opieki Senioralnej lub innego zakładu opieki długoterminowej - Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącym jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia oraz był kierownikiem budowy, przebudowy remontu obiektu publicznego będącego pod opieką konserwatorską przy realizacji prac których wartość prac była na minimum 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), - Kierownik robót elektrycznych. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. - Kierownik robót sanitarnych. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. - Kierownik robót drogowych. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. - Kierownik projektu informatycznego , spełniającego następujące wymagania : - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu (lub równoważne stanowisko) w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, - wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2. lub PMI lub innym równoważnym. Mającego doświadczenie we wdrożeniu
Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być:
zapis w całości przeniesiony do
Numer sekcji:
III.
Punkt:
1.3)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 7 ppkt 3 SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 7 ppkt 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII ust. 7 ppkt 2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w pkt VII ust.9 ppkt 1 SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być:
aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osobyMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-02, godzina: 12:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

W ogłoszeniu powinno być:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
PL


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie JEDZ

W ogłoszeniu powinno być:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w niżej wymienionych następujących punktach artykułu 25 ust. 1 ustawy Pzp:
• pkt 1 - dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. potwierdzenie że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,
2. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,
• pkt 3 - dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w SIWZ.


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR1
Punkt: NAZWA
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlaneMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR2
Punkt: NAZWA
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zadanie nr 2 – będące poza dofinansowaniem ze Unii Europejskiej :remont i dostosowanie pozostałej części II pietra Szpitala w Szczytnie zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-UżytkowegoMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR3
Punkt: NAZWA
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zadanie nr 3 – pozostałą część robót i wyposażenia wynikającego z Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotycząca dostosowania obiektu Szpitala do wymogów P.poż
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212489-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-02, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 12:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 33100000, 39150000, 45000000, 45110000, 45210000, 45215100, 45410000, 48180000, 48611000, 48613000, 51700000, 71200000, 71220000, 71221000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się