Zlecenie 7618056 - Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad robotami...

   
Zamówienie 7618056 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-29
przedmiot zlecenia
Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem zadania pn. Przebudowa i rozbudowa sieci tr
akcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji przy ul. Chopina w Toruniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do rejonu skrzyżowania z ul. 500-lecia Torunia w Toruniu. Zakres opracowania obejmuje posadowienie konstrukcji wsporczych, przebudowę sieci jezdnej oraz jej konstrukcji nośnych. Zakres obejmuje również przebudowę sieci jezdnej i konstrukcji nośnych w ul. Chopina pomiędzy rejonem skrzyżowania z ul. 500-lecia Torunia i Al. Jana Pawła II, a także przebudowę projektowanego włączenia w ul. Bydgoską.
Jednostka ewidencyjna 046301, obręb 12,dz. e. 265; obręb 13, dz. e. 261; 290; 293/2; 295/1; 296/1; 297/1; 298/1; 307/1; 310/1; 312/3; 312/4; 314/1; 314/2; 315; 320; 321; 322; 323; 324; 329; 330; 332; 333.
Podstawowe obowiązki kierownika budowy określa Art.22 Prawa Budowlanego. Treść artykułu zawarta w punkcie poniżej. Uprawnienia kierownika budowy Art.23 Prawa Budowlanego.
Szczegółowy zakres robót związanych z realizacją ww. zadania określa dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę - do wglądu w siedzibie Zamawiającego
Zakres obowiązków kierownika budowy:
1. przejęcie protokolarne od zleceniodawcy terenu budowy i jego zabezpieczenie,
2. sporządzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
3. kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując zaplanowany harmonogram prac,
4. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5. prowadzenie dokumentacji budowy,
6. zawiadomienie zleceniodawcy o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
7. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu,
8. po zakończeniu prac kierownik powinien przygotować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji, zgłosić wykonane do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, także przekazanie inwestorowi oświadczenia,
9. na koniec przekazać zleceniodawcy wymagane prawem budowlanym oświadczenia,
10. zgłoszenie gotowości do odbioru robót odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz przygotowanie pisemnego zgłoszenia z określeniem daty zakończenia robót,
Kierownik budowy ma prawo:
1. występowania do zleceniodawcy o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych
3. kierownik budowy ma za zadanie również zorganizowanie budowy i dbanie o odpowiedni przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa i bezpieczeństwa oraz poprawności technicznej.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się