Zlecenie 7201248 - Nabór ekspertów do realizacji Programu Kordian „Sercu na...

   
Zamówienie 7201248 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-02
przedmiot zlecenia
Nabór ekspertów do realizacji Programu Kordian „Sercu na Ratunek”, których zadaniem będzie: opracowanie merytoryczne mater
iałów (treści edukacyjnych) na potrzeby portalu internetowego Projektu

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. minimum dwóch materiałów edukacyjnych na stronę internetową projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, o objętości od 1,5 do 3 stron (format A4, interlinia 1,5 wiersza, czcionka: Times New Roman, 12pt ), dotyczących problematyki chorób układu krążenia. Cel zamówienia Kontekst merytoryczny i cele projektu

Projekt „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” jest realizowany w ramach „Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki w Zakresie Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca Poprzez Edukację Osób z Podwyższonymi Czynnikami Ryzyka Sercowo-Naczyniowego (KORDIAN)”. Jest on finansowany w ramach Funduszu Europejskiego: Wiedza, Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne (Numer naboru: POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18, Numer WoD: POWR.05.01.00-00-0024/18).
Projekt jest realizowany przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym - Fundacją „My Pacjenci”. Koordynatorem merytorycznym Projektu jest prof. dr hab. med. Wojciech Drygas. Projekt będzie realizowany od 1 marca 2019 do 30 września 2021.
Głównym celem Programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania ChUK u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia - FH).
W ramach Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020” w województwie mazowieckim i łódzkim zostanie przebadanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy 4000 osób w wieku produkcyjnym. Odbędą one wizytę lekarską, w trakcie której lekarz przeprowadzi wywiad, wypełni checklistę i formularze: POLSCORE i DLNCS, wykona badanie fizykalne, dokona pomiaru ciśnienia, wagi i wzrostu, obliczy BMI, a także zleci wykonanie badań. W ramach zleconych badań zostanie pacjentowi pobrana krew do badań biochemicznych (lipidogram, glukoza, GFR) oraz wykonane zostanie badanie EKG.
Na podstawie wyników tych badań lekarz na kolejnej wizycie podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do dalszego etapu programu. W ramach kolejnego etapu pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych otrzymają w ramach tzw. „aktywnej profilaktyki” bon obejmujący 24 piętnastominutowe profesjonalne porady dotyczące stylu życia (m. in. diety, aktywności fizycznej i in.) do wykorzystania w dowolny sposób. Pacjenci, którzy będą mieli złe wyniki badań zostaną skierowani do Instytutu Kardiologii w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki pod kątem rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej. Przewiduje się wykonanie badania obrazowego, a także pobranie krwi w celu poddania jej pogłębionym badaniom biochemicznych. Część tej grupy pacjentów zostanie poddana także badaniu genetycznemu techniką NGS. Dla pacjentów, którzy zostaną poddani „aktywnej profilaktyki” oraz diagnostyce w Instytucie Kardiologii przewiduje się końcową wizytę u lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy w celu podsumowania i oceny efektów leczenia i edukacji.
W celu przygotowania lekarzy POZ, pielęgniarek oraz innych specjalistów, takich jak dietetycy, specjaliści w zakresie aktywności fizycznej i inni do realizacji Projektu zostanie przeprowadzonych 9 szkoleń w okresie od 30 listopada 2019 do 30 czerwca 2020 roku. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. minimum dwóch materiałów edukacyjnych na stronę internetową projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, o objętości od 1,5 do 3 stron (format A4, interlinia 1,5 wiersza, czcionka: Times New Roman, 12pt ), dotyczących niżej wymienionej problematyki:

1. Profilaktyki chorób serca i naczyń oraz chorób metabolicznych, w tym metod oceny indywidualnego ryzyka
2. Diagnostyki wybranych chorób serca i naczyń w warunkach ambulatoryjnych i lecznictwie zamkniętym (choroba niedokrwienna serca, zawał serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca , udar mózgu)
3. Zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej, ze szczególnym uwzględnieniem hipercholesterolemii rodzinnej oraz cukrzycy
4. Profilaktyki i leczenia otyłości
5. Aktywności fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób przewlekłych
6. Zasad zdrowego żywienia/dietetyki
7. Diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego
8. Psychospołecznych uwarunkowań chorób serca i naczyń, metod radzenia sobie ze stresem
9. Palenia tytoniu, nadmiernej konsumpcji alkoholu oraz innych nałogów/uzależnień istotnych w powstawaniu chorób serca i naczyń

Artykuły powinny być przygotowane w okresie nie przekraczającym 120 dni (w tym jeden w okresie do 30 dni) od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się