Zlecenie 7131698 - Dostawa urządzenia o nazwie analityczno-preparatywny zestaw...

   
Analizuj Zamówienie 7131698 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-10-29
przedmiot zlecenia
Dostawa urządzenia o nazwie analityczno-preparatywny zestaw HPLC.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 2 do ogłoszenia.
3.2.Przedmiot postępowania nie może być przedmiotem praw osób trzecich, musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletny, oznakowany znakiem CE, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 655).
3.3.Przedmiot postępowania obejmuje także:
a) Dostawę sprzętu, będącego przedmiotem postępowania, do siedziby Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN znajdującego się w Łodzi przy ulicy ul. Sienkiewicza 112;
b) Opakowanie i transport przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta;
c) Serwis gwarancyjny. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 24 miesiące od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu i podpisaniu protokołu odbioru - bez uwag - przez obie Strony. Miejscem wykonywania usług gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, siedziba Dostawcy lub punkt serwisowy, z którym Dostawca ma zawartą umowę serwisową.
d) Szkolenie z teorii i użytkowania sprzętu dla 4 osób (jednocześnie) w wymiarze 3 dni roboczych w terminie do 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru.
3.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub pochodzeniem Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że przedmiot równoważny to przedmiot, który nie jest identyczny, tożsamy z przedmiotem zamówienia, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do przedmiotu zamówienia cechy i parametry pozwalające uzyskać efekt założony przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Dostawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będzie weryfikowana na podstawie złożonej, wraz z ofertą, charakterystyki urządzenia w postaci dostarczonej przez Dostawcę specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentacji producenta w języku angielskim, zgodnie z zapisem pkt 8.4.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38540000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się