Przetarg 7700153 - Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul....

   
Analizuj Zamówienie 7700153 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-17
przedmiot ogłoszenia
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej
Numer referencyjny: BZP.271.67.2020.MZ

Przedmiotem zam
ówienia jest budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej
w skład którego wchodzą: budynek wejściowy, boksy dla psów wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału. Zakres zadania rozpoczyna się od szlabanu wjazdowego na teren schroniska.
Zakres robót przewidziany zamówieniem:
a) Roboty w zakresie branży budowlanej i architektoniczno - konstrukcyjnej:
• Budowa dwukondygnacyjnego budynku wejściowego schroniska o powierzchni użytkowej 624,3 m2
z zewnętrzną klatką schodową i płaskim dachem.
• Budowa 44 boksów dla psów wraz z komunikacją oraz z pomieszczeniami pomocniczymi, magazynami, kuchnią, kotłownią, warsztatami i toaletami. Główna część obiektu składa się z boksów betonowych monolitycznych prefabrykatów, pomieszczenia pomocnicze murowane w technologii tradycyjnej. Boksy rozplanowane na planie prostokąta o dł. 32,5m i szer. 12,6m, dach płaski, powierzchnia użytkowa 1.395,60 m2.
• Budowa jednokondygnacyjnego budynku kociarni z dachem płaskim murowanego w technologii tradycyjnej. Kociarnia jest budynkiem na planie koła o średnicy 18 m i powierzchni użytkowej 101,5 m2.
• Budowa jednokondygnacyjnego budynku kwarantanny z prefabrykowanych boksów z dachem płaskim wraz z zewnętrznymi częściowo zadaszonymi wybiegami oraz wiatą przeznaczoną na chłodnie i skład drewna i paliwa. Powierzchnia użytkowa budynku kwarantanny 230,19 m2.
• Wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych obiektu z kostki betonowej, wykonanie zagospodarowania patio obiektu z kostki granitowej połączonej z trawnikami, wykonanie ogrodzenia obiektu schroniska.
• Wykonanie nasadzeń drzew.
b) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych:
• Instalacje wody bytowej.
• Instalacje wody szarej.
• Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzane do szamb.
• Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzane do przyłącza kanalizacji sanitarnej.
• Instalacje C.W.U.
• Instalacje C.O. budynku wejściowego, boksów dla psów, kociarni i kwarantanny.
c) Roboty w zakresie sieci i instalacji sanitarnych zewnętrznych:
• Instalacja C.W.U
• Instalacja C.O.
• Kanalizacja deszczowa
• Woda szara
d) Roboty związane z kotłownią grzewczą działającą w oparciu o dwa kotły grzewcze niskotemperaturowe sterowane elektronicznie 5 generacji o mocy nominalnej 300 kW oraz instalację solarną wspomagającą C.W.U.
e) Roboty związane z wentylacją:
• Układy wentylacji naturalnej.
• Układy wentylacji grawitacyjnej.
• Układy wentylacji mechanicznej.
f) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem obiektu.
g) Roboty w zakresie instalacji niskoprądowej.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
• organizacja placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej,
• opracowanie Planu BIOZ,
• zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania,
• posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania,
• zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt wykonania drogi technologicznej będącej dojazdem do placu budowy w rejonie istniejącego wjazdu na pole. Tymczasowa droga dojazdowa do schroniska przebiegać będzie przez tory tramwajowe w ciągu ul. Bytomskiej co należy uzgodnić z spółką Tramwaje Śląskie.
• zapewnienie na czas budowy na własny koszt wodę oraz energię elektryczną dla placu budowy,
• wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu na okres prowadzenia robót wraz z pokryciem kosztów,
• uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych sieci i urządzeń przez odpowiednie służby ( np. UDT ) wraz z dokonaniem stosownych opłat,
• obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
• wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat. Dowód dokonania opłat lub dokument potwierdzający inny legalny sposób zagospodarowania w/w materiałów należy przedłożyć do protokołu odbioru danego zakresu robót,
• wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym. Dokumentacja zdjęciowa będzie dostępna na budowie przez cały okres realizacji i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami do odbioru końcowego.
• dostarczenie Certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną na zabudowane materiały i wyposażenie, oraz atestów potwierdzających jakość produktów.
• przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika/Zamawiającego osób w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, sprzętu, zamontowanych systemów i technologii wraz z przekazaniem instrukcji obsługi w języku polskim.
• Złożenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie schroniska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz n/w dokumentacja projektowa opracowana przez Studio Architektury Arkadiusz Płomecki 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60/9, obejmująca n/w pozycje:
• Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 29/2016 WB.6740.1257.2015.PG z dn. 12.01.2016 r. pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budynek wejściowy, boksy dla psów
z pomieszczeniami gospodarczymi, kociarnia, kwarantanna, chłodnie, składy drewna i opału) wraz
z niezbędną infrastrukturą (drogi, parkingi, oczyszczalnia ścieków, szamba oraz separator substancji ropopochodnych).” – lipiec 2015
• Projekt zamienny zagospodarowania terenu – luty 2020 r.
• Projekty wykonawcze w n/w branżach opracowane w aktualizacja z 2019 r.
1. Projekt wykonawczy – branża architektura i branża konstrukcyjna – październik 2019 r.
2. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych – październik 2019 r.
3. Projekt wykonawczy zamienny instalacji wewnętrznej C.O. – październik 2019 r.
4. Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych – październik 2019 r.
5. Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji C.O. – październik 2019 r.
6. Projekt wykonawczy kotłownia – październik 2019 r.
7. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej – październik 2019 r.
8. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – listopad 2019 r.
• STWiOR wszystkie branże
• Opinia geotechniczna wykonana przez Zakład Robót Inżyniersko Geologicznych „GEO – GAM”


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189934-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 09:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak www.zabrze.magistrat.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia TAK www.zabrze.magistrat.pl

W ogłoszeniu powinno być:
KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak https://bip.miastozabrze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia TAK https://bip.miastozabrze.pl
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194892-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-10-12, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-10-20, godzina: 09:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
NAZWA I ADRES Adres strony internetowej(URL) www.zabrze.magistrat.pl
W ogłoszeniu powinno być:
NAZWA I ADRES Adres strony internetowej(URL) www.miastozabrze.plUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540203315-N-2020 z dnia: 2020-10-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina: godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206344-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data: 2020-10-23, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Data: 2020-10-29, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540211476-N-2020 z dnia: 2020-10-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-29, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-04, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540214091-N-2020 z dnia: 2020-10-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 20


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
informacje dodatkowe:
1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: 1. Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pełnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45100000, 45210000, 45220000, 45232140, 45233000, 45233250, 45260000, 45311000, 45311100, 45311200, 45314310, 45315600, 45315700, 45317300, 45331100, 45331110, 45331210, 45332000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się