Przetarg 7684626 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17...

   
Analizuj Zamówienie 7684626 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-09
przedmiot ogłoszenia
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3
Numer referencyjny: DI
N-II.272.19.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku o salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarno-szatniowym, o pomieszczenia dydaktyczne oraz do rewalidacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. gr. 1222 obręb 2 – Wysoki Stoczek przy ul. Rzemieślniczej 12/3 w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwoździej w Białymstoku, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 4. W ramach zamówienia należy dokonać wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki należy uporządkować zgodnie z uregulowaniami określonymi w Polskiej Normie PN-93/ D-02002, przy czym drewno pośrednie oraz kłody z ubytkami, krzywiznami i innymi defektami należy przygotować do sprzedaży jako drewno opałowe, tj. pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi w równe stosy o wys. do 1 m, a gałęzie zutylizować. Obowiązkiem wykonawcy jest także wykonanie nasadzeń zastępczych. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załączniki nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 8 do SIWZ). 7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 11. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 13. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185758-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 10.30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-09, godzina: 10.30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194097-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-09, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540202044-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-28, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205454-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem).
W ogłoszeniu powinno być:
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach - oryginał wadium załączyć do oferty (luzem).UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540209807-N-2020 z dnia: 2020-10-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 2020-10-28, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2020-11-04, godzina 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540217169-N-2020 z dnia: 2020-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 04-11-2020, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data 10-11-2020, godzina 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540219883-N-2020 z dnia: 2020-11-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach - oryginał wadium załączyć do oferty (luzem).
W ogłoszeniu powinno być:
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach - oryginał wadium załączyć do oferty (luzem). Wadium wnoszone w postaci dokumentu cyfrowego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy przesłać w terminie składania ofert na adres din@um.bialystok.pl.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umów ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia 2021-09-30
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umów ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: w miesiącach: do 12 miesięcyUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540220703-N-2020 z dnia: 2020-11-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 10-11-2020, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data 16.11.2020, godzina 10:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe
kody CPV 45212222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się