Przetarg 7632593 - „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach...

   
Analizuj Zamówienie 7632593 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-07
przedmiot ogłoszenia
„Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zak
up wyposażenia obiektu”.
Numer referencyjny: PPI.271.7.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu” w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej w tym min:

część budowlana - rozbiórki elementów budynku w celu wykonania łącznika między istniejącym budynkiem a projektowaną rozbudową, adaptacja pomieszczeń budynku po byłej szkole na pomieszczenia świadczące usługi pomocy społecznej, wykonanie w ramach rozbudowy: nowych fundamentów pod część rozbudowywaną i łącznik, wykonanie ścian zewnętrznych na części rozbudowywanej oraz na łączniku, wykonanie stropów między kondygnacyjnych, wykonanie ścianek działowych w budynku (wydzieleni pomieszczeń), wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obróbkami, wykonanie kominów ponad dachem, montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, docieplenie nowej części budynku styropianem gr. 16cm (ściany), docieplenie dachu wełną mineralną gr. 25cm, dostosowanie całości budynku do wymogów p.poż, bhp i sanepidu, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie budynku dla kotłowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego
część instalacyjna – instalacje wewnętrzne w rozbudowanej części obiektu: wentylacja mechaniczna; wentylacja pomieszczeń; wod-kan, c.w.u., c.o.; zewnętrzne: przyłącze wody; kanalizacja zewnętrzna; przyłącze cieplne; kotłownia opalana gazem ziemnym z przyłączem gazu; instalacje elektryczne w rozbudowanej części obiektu – oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i kierunkowego; siły i gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych, zasilania wentylacji, przeciwprzepięciowa, odgromowa, teletechniczna/niskoprądowa; przyzywowa i sygnalizacji pożaru; oświetlenie zewnętrzne
Zagospodarowanie terenu - ścieżki, montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko, wykonanie ogrodzenia wokół całego terenu, wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie budynku Sali widowiskowo-ekspozycyjnej; wykonanie zagospodarowania terenu - wjazd na teren działki, parkingi, drogi
Kompleksowe wyposażenie obiektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
1. Wszelkie wymagane zakresem zamówienia rozbiórki i demontaże.
2. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie
z przepisami bhp oraz ppoż.,
3. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
4. w razie potrzeby oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym
z uzgodnień z zarządcami tych dróg,
5. w razie potrzeby wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,
6. w razie potrzeby uzyskanie decyzji – zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca, natomiast opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający),
7. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
8. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (po 4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym),
9. uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego; wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy, przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń,
10. Do obowiązków wykonawcy należy wypłata odszkodowań właścicielom działek za straty na terenach objętych realizacją prac.
11. Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących terminów rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. O powyższych uzgodnieniach wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.
12. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru technicznego w szczególności zobowiązany jest do:
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku,
- odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
- prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy m.in. dziennik budowy i dziennik prac
izolacji etc.,
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.
13. Ponadto dla całości zadania wykonawca zobowiązany jest do:
- przygotowania kompletu dokumentów w celu zgłoszenia wybudowanej infrastruktury
do użytkowania/uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- dokonania rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do poszczególnych posesji.
– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od odpowiedzialnego zarządcy drogi.
– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie.
W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty związane z:
– zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku
potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów
niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;
– zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie
robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem
właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć;
– wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości
uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej
przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokości odszkodowania);
– uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących
ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci
– uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki
oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości,
dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie
Placu Budowy;
– usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy
(nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami);
– zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z
nadzoru;
Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz kontenerów na odpady.
W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji;
- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.
- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, zanieczyszczeniem powietrza i wody;
– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach
Podczas wykonywania robót budowlanych, teren na którym prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. W przypadku przejść pod drogami, należy na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające przejazd pojazdów osobowych.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót.
Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał:
- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych;
- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.
- zabezpieczenia placu budowy;
- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w formie tablic ostrzegawczych
- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.
- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a). obowiązującej ustawy Prawo ochrony środowiska
b). obowiązującej ustawy o odpadach
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamówienia oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia;
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia;
- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentacji niezbędnych przy odbiorze;
- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:
- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w
związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ
- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z
tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w
SIWZ
- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy.
- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.
- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia montażu danej instalacji, użytkowników końcowych;
- ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na jedną oś.

Odpowiedzialność Wykonawcy:
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych.

Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z realizacją inwestycji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość użytkowania.
Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań technicznych do ich użytkowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta.
Kontrola jakości robót.
Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów:
- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa
- z właściwą przedmiotowo Polską Normą
- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie
Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz odpowiednich przepisach i normach.
Nadzór archeologiczny.
Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
W ramach zadania Zamawiający zapewni:
- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia;
- nadzór inwestorski;
- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia;
- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy;
- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
- przeprowadzanie odbiorów;
oraz:
- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia
- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji;
- zapewni dojazd do terenu budowy.
Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (załącznik nr 2), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3), kosztorysów nakładczych (załącznik nr 4).
Szczegółowy zakres dostaw wynika z załączonego do SIWZ wykazu (załącznik nr 1).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia warunków na placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia.
Zamawiający zaleca, aby Dostawca dokonał wizji w miejscu instalowania urządzeń i wyposażenia celem sprawdzenia warunków, w tym warunków związanych z dostawami będącymi przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu niezbędnego do kompleksowego wykonania pełnego zakresu zamówienia.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu jego stanu. Inwentaryzację należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540154823-N-2020 z dnia: 2020-08-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-26, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-09-15, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540171961-N-2020 z dnia: 2020-09-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-15, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-09-25, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183921-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-25, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-13, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195582-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-13, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-30, godzina:10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540210148-N-2020 z dnia: 2020-10-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-17, godzina: 10:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 33100000, 39290000, 39370000, 44220000, 45000000, 45210000, 45311000, 45331000, 45331100, 45331210, 45332000, 45332200, 45332400, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się