Baza wiedzy

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ CZ.2

data publikacji: 2020-04-08 godz. 14:00

Platformy zakupowe

Choć Urząd Zamówień Publicznych ma czas na wprowadzenie pełnej elektronizacji przetargów, i do tej pory nie udostępnił bezpłatnej platformy, z pomocą przychodzą nam rozwiązania komercyjne.

Sytuacja gospodarcza przyspieszyła decyzję o przeniesieniu zamówień publicznych do Internetu. Tam gdzie nie ma możliwości odkładania postępowań na czas bliżej nie znany, a prawodawca nie zastosował zwolnień tymczasowych – związanych z potrzebą szybkiej reakcji na problemy epidemiczne – tam Zamawiający decydują się na przetargi w sieci.

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ CZ.1

data publikacji: 2020-04-03 godz. 03:30

Obecna sytuacja gospodarcza stawia przed organizatorami przetargów oraz wykonawcami nowe wyzwania. Rynek zamówień publicznych dobrze się w niej odnalazł, zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Płynnie dostosował się do nowych realiów, wykorzystując rozwiązania prawne przewidziane do zastosowania w szczególnych warunkach. Organizatorzy przetargów mają do dyspozycji odłożenie postępowań w czasie – niestety bliżej nieokreślonym, ponieważ z tygodnia na tydzień prognozy dotyczące rozwoju epidemicznego są jak wróżenie z fusów – oraz wykorzystanie możliwości, które obecnie mają do dyspozycji.

Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na udzielanie i realizację zamówień publicznych

data publikacji: 2020-03-16 godz. 10:35

 

Konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa o nazwie koronawirus SARS-Cov-2 (dalej „koronawirus”) będą lub już mają wpływ na przedsięwzięcia realizowane w reżimie prawa zamówień publicznych. 

FORMUŁOWANIE PRAWIDŁOWYCH WYJAŚNIEŃ W CELU WYKAZANIA BRAKU RAŻĄCO NISKIEJ CENY OFERTY.

data publikacji: 2020-03-03 godz. 12:24

Z utrwalonego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) wynika, że rażąco niska cena (lub koszt), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to cena (lub koszt) niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen (kosztów) rynkowych innych wykonawców, niegwarantująca wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, zawartymi w dokumentacji postępowania, nieadekwatna do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, czy też zakładająca wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie będąca ceną rynkową, a więc nie występująca na danym rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających (m.in. wyrok KIO z dnia  11 marca 2019  r., sygn. KIO 319/19), wyrok KIO z dnia  17 czerwca 2019  r., sygn. KIO 992/19).

UCHYLENIE SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

data publikacji: 2020-02-27 godz. 09:15

Czy uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do późniejszego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

data publikacji: 2020-02-25 godz. 08:00

Urząd Zamówień Publicznych przypomina wszystkim organizatorom przetargów, o obowiązkowych przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

UZUPEŁNIENIE PEŁNOMOCNICTWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

data publikacji: 2020-02-20 godz. 09:10

Zagadnienie dotyczące pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do podejmowania czynności w tymże postępowaniu w imieniu mocodawcy, ciągle budzi wiele wątpliwości, zarówno w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie. Powyższe przekłada się z kolei na praktykę prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak pewności zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, w tymże zakresie.

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTACJI OFERTOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, A NIEDOZWOLONA ZMIANA TREŚCI OFERTY

data publikacji: 2020-01-10 godz. 10:20

Jak wynika z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Od stycznia nowy kurs euro

data publikacji: 2019-11-21 godz. 08:05

Od nowego roku urzędy oraz firmy zajmujące się organizowaniem przetargów częściej będą zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą progów unijnych oraz średniego kursu euro 


34 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM już we wrześniu!

data publikacji: 2019-07-31 godz (Cały dzień)

Europejskie Centrum Biznesu oraz Partnerzy Merytoryczni mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 34. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, który odbędzie się 23 września 2019 r. w Warszawie w Hotelu Marriott. Temat przewodni spotkania brzmi: „Rok 2020: Sektor farmaceutyczny w  obliczu zmian”.