Regulamin

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu http://budinfo.pl Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. w Warszawie obowiązujący od dnia 11.04.2012r.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług Internetowego Serwisu http://budinfo.pl których usługodawcą jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą:

04-133 Warszawa, ul. Łukowska 46, KRS nr 0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, dostępnego w Internecie na stronie http://budinfo.pl

I. Definicje regulaminowe

a. TAI - Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: 04-133 Warszawa, ul. Łukowska 46, KRS nr 0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, kapitał zakładowy spółki 1.906.000 zł;

b. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

c. Strony – TAI i Użytkownik;

d. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników;

e. Serwis Internetowy Serwisu http://budinfo.pl, zamieszczony na serwerze TAI, zawierający w szczególności informacje o Przetargach;

f. Rejestracja – proces polegający na podaniu danych firmowych, osobowych, kontaktowych za pomocą formularza na stronie Serwisu;

g. Opłata – należność przysługująca TAI od Użytkownika za prawo korzystania w okresie rozliczeniowym z danych zawartych na serwerze TAI;

h. Przetarg – przetarg publiczny w rozumieniu przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych oraz inna oferta skierowana do nieokreślonej liczby odbiorców;

i. Adresy Elektroniczne TAI: www.pressinfo.com.pl, newsletter@pressinfo.com.pl, info@pressinfo.com.pl, administracja@pressinfo.com.pl, kontakt.pressinfo@tai.pl,

j. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych;

k. Ustawa o usługach elektronicznych – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Z Serwisu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy, która to rejestracja następuje po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2. Dokonanie Rejestracji przez Użytkownika oznacza:

a. wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu.

b. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Użytkownika do jego przestrzegania,

poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu Rejestracji;

c. wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o usługach elektronicznych wystosowywanych przez TAI na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W wypadku, gdy otrzymywanie informacji handlowych wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

d. zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

3. TAI informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane są zbierane w celach wskazanych w ust. 2 i 3 litera a powyżej, w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

4. TAI informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji umowy, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego przekazania danych do państwa trzeciego.

5. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest:

a. posiadanie odpowiedniego komputera klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny

(Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript).

b. dostęp do Internetu,

c. posiadanie konta poczty elektronicznej.

6. Użytkownik podczas Rejestracji obowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane oraz aktualizować je w razie ich zmiany. TAI nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub brak ich aktualizacji.

III. Prawa i obowiązki Stron

1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w Serwisie ogłoszeń o przetargach i ofertach mających charakter publiczny.

2. Użytkownik odpowiada za zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń i treści zgodnych z prawdą oraz obowiązującym prawem, a także w sposób nie wprowadzający w błąd innych użytkowników Serwisu.

Zamieszczając treści w Serwisie w zakresie ogólnodostępnym, m.in. takich jak informacje o przetargach, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie zawartych w tych treściach danych, w tym danych osobowych, innym użytkownikom Serwisu.

3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za spełnienie wymogów stawianych prawem dla świadczenia usług i podejmowania innej działalności w zakresie treści umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.

4. TAI nie jest zobowiązany do weryfikacji treści umieszczanych w Serwisie przez użytkowników Serwisu. TAI ma jednak prawo usuwać treści z Serwisu, w szczególności, jeśli są one niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem. TAI ma prawo modyfikować treści zamieszczane w Serwisie o informacje publicznie dostępne lub wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania na forum Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

6. TAI zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji. Łączny czas nieaktywności serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca. TAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od TAI, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.

IV. Zawarcie umowy, opłaty, korzystanie z Serwisu

1. Umowa świadczenia usług Serwisu może być zawarta na czas określony jednego kwartału, 6 miesięcy lub 12 miesięcy albo na czas nieokreślony.

2. Zawarcie umowy świadczenia usług na czas określony następuje z chwilą uznania rachunku TAI płatnością Użytkownika dokonaną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, po zaakceptowaniu przez Użytkownika treści Regulaminu oraz złożeniu zamówienia świadczenia usług Serwisu przez czas określony, za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Zawarcie umowy świadczenia usług na czas nieokreślony następuje z chwilą otrzymania przez TAI złożonego przez Użytkownika wypełnionego formularza zamówienia świadczenia usług Serwisu przez czas nieokreślony. Formularz zamówienia do wypełnienia wraz z fakturą pro forma jest wysyłany przez TAI Użytkownikowi, który za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonicznie wyraził zainteresowanie ofertą świadczenia usług Serwisu przez czas nieokreślony. Użytkownik odsyła wypełniony formularz zamówienia pocztą i przesyła na adres elektroniczny TAI skan zamówienia, następnie zaś uiszcza opłatę na rachunek bankowy TAI w wysokości wskazanej na fakturze pro forma.

4. Usługi Serwisu, które są płatne oraz wysokość tych opłat, wskazane są w cenniku opublikowanym na stronie, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Opłata wskazana w cenniku dotyczy opłaty za daną usługę.

5. TAI zastrzega sobie prawo zmian opłat w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującym prawem. W szczególności udzielanie rabatów, upustów i zniżek nie uważa się za zmianę niniejszego Regulaminu.

6. Opłaty za świadczenie usług Serwisu są pobierane z góry, za cały okres, na który została zawarta umowa na czas określony albo za wybrany przez Użytkownika okres rozliczeniowy, w wypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony.

7. Płatne usługi Serwisu świadczone są dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika należnych opłat oraz po prawidłowym zalogowaniu się do Serwisu.

8. Użytkownik może uiścić płatność za usługi Serwisu:

a) za pośrednictwem serwisu "platnosci.pl" - w wypadku zamówienia usług za pośrednictwem Serwisu, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem serwisu platnosci.pl, za którego funkcjonowanie TAI nie ponosi odpowiedzialności,

b) bezpośrednio na rachunek bankowy TAI, wskazany w fakturze pro forma wysłanej Użytkownikowi na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub na adres elektroniczny.

9. Wystawiona przez TAI faktura pro forma potwierdza złożenie przez TAI oferty świadczenia usług Serwisu na warunkach zawartych w Cenniku i Regulaminie obowiązujących w dniu, w którym Użytkownik złożył zamówienie na usługi Serwisu na czas określony bądź wyraził zainteresowanie zamówieniem usług Serwisu na czas nieokreślony. Wraz z fakturą pro forma Użytkownik otrzymuje kod dostępu do usług Serwisu na 7 dni. Po upływie tego terminu usługi są świadczone po opłaceniu przez Użytkownika kwoty wskazanej w fakturze pro forma i uznaniu rachunku bankowego TAI płatnością Użytkownika.

10. Na 7 dni przed upływem opłaconego przez Użytkownika okresu korzystania z Serwisu, TAI przesyła Użytkownikowi, pocztą na wskazany przez niego adres lub na adres elektroniczny, fakturę pro forma obejmującą płatność za kolejny okres korzystania z usług Serwisu.

11. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe. TAI nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przy użyciu jego hasła dostępowego przez osoby trzecie.

12. Nieuprawnione lub jednoczesne używanie danych dostępowych przez więcej niż jednego Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika danych dostępowych osobom nieuprawnionym lub niezabezpieczenie danych dostępowych przed dostępem osób nieuprawnionych, uprawnia TAI do natychmiastowego zablokowania danych dostępowych należących do danego Użytkownika i skierowanie przez TAI roszczenia do Użytkownika o naprawienie szkody.

13. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem TAI obowiązany jest wystawić fakturę, faktury doręczane będą na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem poczty lub na adres elektroniczny.

V. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Zawarta z Użytkownikiem umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta albo z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego zgodnie z ust. 2 niniejszego postanowienia. Zawarta z Użytkownikiem umowy na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu za porozumieniem stron albo z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego zgodnie z ust. 2 niniejszego postanowienia.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W takim wypadku TAI jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi uiszczonej przez Użytkownika części opłaty za korzystanie z Serwisu, proporcjonalnie do okresu, w którym Użytkownik nie korzystał z Serwisu po rozwiązaniu umowy.

VI. Usługi indywidualne

Poza usługą dostępu do Serwisu, na podstawie odrębnego porozumienia Stron, TAI może zobowiązać się do dostarczania informacji o przetargach, inwestycjach czy informacji o wygranych przetargach w formie pisemnej, kurierskiej, na nośniku magnetycznym i innych, uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem za wynagrodzeniem uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem.

VII. Odpowiedzialność Serwisu, ochrona prawna Serwisu

1. TAI nie jest stroną stosunków prawnych powstałych pomiędzy Użytkownikiem a innymi użytkownikami Serwisu. TAI nie odpowiada za wykonanie, niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań użytkowników serwisu, w szczególności wynikających lub związanych z informacji o Przetargach, jak również za inne skutki działania lub zaniechania użytkowników Serwisu, w tym za naruszenia praw osobistych lub praw własności intelektualnej.

2. Użytkownikom nie przysługuje odszkodowanie za niezawinione przez TAI przerwy w działaniu Serwisu.

3. Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowi wyłączną własność TAI chronioną prawem. Bezpra wne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.

4. Wykorzystanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga uprzedniej zgody TAI, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług w formie pisemnej zgodnie z pkt. XI. 3 Regulaminu lub elektronicznej na adres: kontakt@tai.pl, taiwa@tai.pl .

2. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu nieprawidłowego działania Serwisu, dane Użytkownika, uzasadnienie reklamacji.

4. TAI rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od doręczenia jej reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. TAI zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika –czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamacje TAI kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.

6. W wypadku braku dostępu do Serwisu, jak i zwłoki TAI w uzupełnieniu jego treści Użytkownik w terminie do 7 dni od daty uzyskania takiej informacji zobowiązany jest do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres: kontakt@tai.pl, taiwa@tai.pl z podaniem przyczyny jej złożenia.

7. Grupa Marketingowa TAI nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu, o ile zostały zamieszczone zgodnie z treścią uzyskaną z publikatora lub od Użytkownika. Treść ogłoszeń zgodnych z treścią uzyskaną od publikatora lub Użytkownika zamieszczonych na stronach Serwisu nie podlega reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. TAI zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w zakresie dozwolonym prawem po opublikowaniu ich w Serwisie, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

2. Po opublikowaniu w Serwisie informacji o zmianach Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć umowę świadczenia usług Serwisu z zachowaniem terminu wypowiedzenia, w najbliższym możliwym terminie, zaś po upływie tego terminu uważa się, że obowiązujący Regulamin wiąże Użytkownika.

3. Oświadczenia pisemne kierowane do TAI kierowane są na adres siedziby TAI. Oświadczenia Stron w formie elektronicznej, o ile w Regulaminie inaczej nie zastrzeżono, składane są na następujące adresy:

a. Grupa Marketingowa TAI: na adresy elektroniczne TAI: kontakt@tai.pl, taiwa@tai.pl b. Użytkownik: adres e-mail udostępniony TAI przez Użytkownika.

4. W zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy Stron oraz Regulaminu zastosowane mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

5. Jakiekolwiek ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień Regulaminu i umowy Stron w zakresie korzystania z Serwisu, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego według prawa polskiego dla siedziby TAI. W przypadku, gdy TAI ma siedzibę za granicą, właściwym będzie sąd w Warszawie.

Polityka "Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o." dotycząca plików "cookies".

Poniższa Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej www.pressinfo.pl, której właścicielem jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie.

1. "Cookies" – czym są te pliki?

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w większości pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić strone internetową Grupy Marketingowej TAI dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego służą nam pliki "cookies"?

Pliki "cookies" używamy w celu dostosowania zawartości strony internetowej Grupy Marketingowej TAI do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk. Pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury. Na postawie tych informacji niemożliwa jest personalna identyfikacja.

3. Jakiego rodzaju plików "cookies" używamy?

Korzystamy z dwóch rodzajów plików "cookies" – "sesyjnych" oraz "stałych". Sesyjne "Cookies" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI.

"Stałe" konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików "cookies".
Pliki "cookies" używane przez partnerów właściciela strony internetowej Grupy Marketingowej TAI(w szczególności użytkowników strony internetowej Grupy Marketingowej TAI), podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Dane osobowe a pliki "cookies"

Zbierane przy użyciu plików "cookies" dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one szyfrowane w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

5. Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej Grupy Marketingowej TAI domyślnie zezwala na umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu użytkownika. Jest możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby informować o każdorazowym przesłaniu plików "cookies" na urządzenie użytkownika bądź blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików "cookies" znajdują się w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych.
Ograniczanie używania plików "cookies", może wpłynąć na wiele funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Grupy Marketingowej TAI.